A.J. (Bart) Verbrugh

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1981-03-04 16527 - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening)
16534 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen)
1980-06-10 16212 - Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981
1980-01-29 15800 A - Vaststelling begroting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1980
1979-11-28 15683 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele andere wetten (samenvoeging van de bestaande kinderbijslagregelingen tot een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering van het eerste kind af en afschaffing van de kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting)
1979-11-20 15706 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)
1978-10-12 15081 - Hoofdlijnen van het financiƫle en sociaal-economische beleid voor midellange termijn (Bestek '81)
1978-06-29 14184 - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977
1977-03-01 13547 - Wijziging van de Arbeidswet 1919 (Jongerenstatuut)
1976-06-24 13951 - Matiging van de groei van de sociale voorzieningen 1977-1980
1975-09-11 13231 - Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.