B.J. (Bas) van der Vlies

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2006-02-01 29738 - Afschaffing van de kortdurende uitkering en aanscherping van de wekeneis
30370 - Wet wijziging WW-stelsel
2005-06-29 30034 - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
2004-06-24 29249 - Vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorginsforfait
2004-04-01 29225 - Overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de CWI en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening
2003-08-26 28870 - Wet werk en bijstand
2001-06-26 27588 - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
27678 - Wet verbetering poortwachter
1998-02-18 25699 - Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekkingen van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW
1996-11-26 24772 - Preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting
1996-11-06 24698 - Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
24758 - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
1995-11-23 23909 - Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid
1995-10-05 24169 - Algemene nabestaandenwet
1995-06-22 24221 - Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie
1994-12-01 23985 - Wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW)
1994-11-03 22545 - Algemene bijstandswet
22614 - Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet
1994-01-27 23141 - Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen
1993-11-23 23427 - Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
1993-05-11 22815 - Wet voorzieningen gehandicapten
1993-01-27 22824 - Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
1992-09-01 22730 - Enquête naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten
1992-06-23 22163 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar
1991-12-02 22228 - Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede een regeling voor het overheidspersoneel in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume)
1991-06-24 22012 - stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking onder omstandigheden
1991-05-07 21644 - Decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijkheden om met behoud van uitkering deel te nemen aan scholing en opleiding
1990-05-22 20459 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet, inzake de bijstandsverlening aan vreemdelingen
1990-03-22 20598 - Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand
1990-01-31 20890 - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)
1988-12-01 20892 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (houdende de wijziging van de financieringsstructuur AKW)
1988-09-06 19908 - Herziening van de wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen
1988-04-13 20006 - Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de intreding of herintreding in het arbeidsleven)
1987-09-02 19545 - Samenvoeging van de Raden van Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank tot één organisatie
1986-11-20 19735 - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten
1986-09-23 19237 - Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet
1986-04-15 19261 - Werkloosheidswet
19260 - Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers
19259 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden
19258 - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)
19257 - Toeslagenwet
19256 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)
1985-04-29 18942 - Ontwikkelingen betreffende plaats, functie en inhoud van de Algemene Bijstandswet
1985-01-29 18515 - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen)
1984-12-12 18683 - Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)
1984-12-11 18123 - Uitvoering van de Algemene Bijstandswet
1984-11-28 18687 - Achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1985 en per 1 juli 1985, alsmede het achterwege laten per 1 juli 1985 van de herziening van de basiskinderbijslagbedragen
1984-11-21 18664 - Nadere wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en de daarmee verband houdende wetten (verlaging van uitkeringspercentages)
1984-11-01 18625 - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen)
1984-01-25 18100 XV - Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1984
1983-08-30 17712 - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Kinderbijslagwet (beëindiging met ingang van 1 januari 1983 van de bijdragen van het Rijk aan het Ouderdomsfonds en het Algemeen Kinderbijslagfonds, alsmede vaststelling van die bijdragen over enige voorgaande jaren)
1983-04-13 17800 - Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (beëindiging van het recht op uitkering ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening voor beneden 23-jarigen
1983-03-16 17696 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (beperking van de hoogte van de kinderbijslag voor in het buitenland wonende kinderen, afschaffing van het recht op kinderbijslag voor huishoudkinderen, alsmede aanscherping van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen)
1982-12-21 17697 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op bijstand krachtens de Rijksgroepregeling werkloze werknemers voor 16- en 17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige werklozen)
1982-04-27 17348 - Nadere wettelijke voorzieningen ter zake van uitkeringen en loonaanspraken voor werknemers bij ziekte
1982-01-21 17029 - Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (invoering recht op kinderbijslag over een beperkte periode voor werkloze schoolverlaters en voor daarmee gelijkgestelden)
1981-12-10 17199 - Afwijking van de aanpassingsmechanismen bij de herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari 1982
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.