C.I. (Ien) Dales

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1986-09-23 19237 - Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet
1986-04-10 19261 - Werkloosheidswet
19260 - Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers
19259 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden
19258 - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)
19257 - Toeslagenwet
19256 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)
1984-12-12 18683 - Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)
1984-12-11 18123 - Uitvoering van de Algemene Bijstandswet
1984-11-21 18664 - Nadere wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en de daarmee verband houdende wetten (verlaging van uitkeringspercentages)
1984-04-11 18100 XV - Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1984
1982-12-21 17697 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beƫindiging van het recht op bijstand krachtens de Rijksgroepregeling werkloze werknemers voor 16- en 17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige werklozen)
1982-04-29 17348 - Nadere wettelijke voorzieningen ter zake van uitkeringen en loonaanspraken voor werknemers bij ziekte
1982-01-21 17029 - Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (invoering recht op kinderbijslag over een beperkte periode voor werkloze schoolverlaters en voor daarmee gelijkgestelden)
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.