H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1997-12-23 25617 - Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen
1997-04-29 24772 - Preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting
1997-04-15 24698 - Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
24758 - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
1996-04-16 23909 - Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid
1995-12-20 24169 - Algemene nabestaandenwet
1995-10-31 24221 - Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie
1994-10-11 23141 - Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen
1993-06-29 22824 - Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
1992-02-25 22228 - Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede een regeling voor het overheidspersoneel in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume)
1991-11-12 22012 - stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking onder omstandigheden
1988-12-20 20892 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (houdende de wijziging van de financieringsstructuur AKW)
1986-10-29 19259 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden
19258 - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)
19257 - Toeslagenwet
19256 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.