Nota's van wijziging en amendementen bij 27588 - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
2001-06-27 42 Amendement over het wettelijk vastleggen van de functionaliteit van de klantmanager bij de verschillende instanties i aangenomen
2001-06-26 38 Subamendement over het tegengaan van discriminatie wegens onder meer ras, sekse en geaardheid door de landelijke clientenraad i aangenomen
2001-06-26 37 Amendement over een non-discriminatiecode voor het Cowi en het UWV i aangenomen
2001-06-21 27 Amendement over het wijzigen van de naam Centra voor werk en inkomen in Loketten voor werk en inkomen i ingetrokken
2001-06-20 25 Amendement over initiatief van UWV tot analyse en advies in het geval van bedrijven met een verhoogd risico op WAO-instroom i verworpen
2001-06-20 24 Amendement over het voorleggen aan de Tweede Kamer van een subsidieregeling op grond van artikel 9, eerste lid i ingetrokken
2001-06-19 23 Amendement over rechtstreeks toezicht van de Inspectie Werk en Inkomen op privaatrechtelijke reïntegratiebedrijven i verworpen
2001-06-18 43 Amendement over versterking van de onafhankelijkheid en het zelfstandig werken van de Inspectie Werk en Inkomen i aangenomen
2001-06-18 36 Amendement over één overkoepelende cliëntenraad op het gehele terrein van de sociale zekerheid i aangenomen
2001-06-18 31 Amendement over de kwaliteitseisen die gesteld worden aan reïntegratiebedrijven i aangenomen
2001-06-18 19 Amendement over de totstandkoming van regels voor de uitvoering door CWI, UWV en Svb i aangenomen
2001-06-18 15 Amendement over toezicht op de besteding van reïntegratiemiddelen door het UWV via privaatrechtelijke reïntegratiebedrijven i verworpen
2001-06-15 30 Amendement om de intake voor de ABW, IOAW en IOAZ bij de gemeenten te laten i verworpen
2001-06-15 26 Amendement over uitoefening van het toezicht door het College van toezicht werk en inkomen i verworpen
2001-06-15 14 Amendement over voordracht aan beide kamers van de ontwerp-regeling inzake de subsidieregeling van de Raad voor Werk en Inkomen i ingetrokken
datum nummer titel status
2001-06-15 13 Amendement over uitbesteding van de in deze wet bedoelde taken i ingetrokken
datum nummer titel status
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.