Moties bij 15835 - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Moties in de Tweede Kamer

datum nr. titel status
1981-03-16 24 Motie B. de Vries over het verzoek aan de regering om de vrije voet voor oudere alleenstaanden te verlagen en enig onderscheid aan te brengen in het tarief voor alleenstaanden en partners in een gezamenlijke huishouding. i -  
1981-03-16 23 Motie B. de Vries over het verzoek aan de regering om zodanige wijzigingen in het belastingstelsel voor te bereiden, dat de fiscale regimes voor twee-inkomenshuishoudens en alleenverdieners weer dichter bij elkaar worden gebracht. i -  
1981-03-16 22 Motie Hermans en Rempt-Halmmans de Jongh over dat dat bij loon-en inkomenstenbelasting de verzelfstandiging van het individu uitgangspunt dient te zijn. i vervallen
1981-03-16 21 Motie Kombrink en Epema-Brugman over het verzoek aan de regering om over de controle-en uitvoeringsproblemen met betrekking tot de niet-gehuwd samenlevenden nader aan de Kamer te rapporteren. i  
1981-03-16 20 Motie Kombrink en Epema-Brugman over dat de belastingheffing dient te worden geïndividualiseerd op basis van het principe van gelijke behandeling met inachtneming van de draagkracht per leefeenheid. i  
1981-03-16 19 Motie Epema-Brugman en Kombrink over de herstructurering van het kinderbijslagstelsel. i  
1981-03-16 18 Motie Epema-Brugman en Krombrink over de zelfstandige heffing over andere inkomsten dan uit huidige of vroegere arbeid. i  
1981-03-16 17 Motie Epema-Brugman en Kombrink over beleidsvoornemen op fiscaal gebied. i  
1981-03-16 16 Motie Engwirda over de terminologie rondom de inkomstenbelasting i  
1981-03-16 15 Motie Engwirda over de aftrekbaarheid van kosten voor huishoudelijke hulp en kinderdagverblijven voor de inkomstenbelasting. i  
1981-03-16 14 Motie Engwirda over dat er grote terughoudendheid is geboden bij een gelijke fiscale behandeling van gehuwden en samenwonenden. i  
1981-03-16 13 Motie Engwirda over het verzoek aan de regering de fiscale positie van de gehuwde vrouw geheel te verzelfstandigen. i  
1981-03-16 12 Motie Engwirda over dat aan jongere en oudere ongehuwden gelijke belastingvrije sommen in de loon- en inkomstenbelasting moeten worden toegekend. i  
1981-03-16 11 Motie Jansen over het voeren van een leeftijdscriterium bij het toekennen van een toeslag op de algemene belastingvrije som. i  
1981-03-16 10 Motie Jansen over het uitdrukken van draagkrachtverschillen in een wettelijke regeling. i  

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.