foto J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Woutersvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Antirevolutionaire domineesdochter met Friese 'wortels', die in 1977 in het kabinet-Van Agt I i de eerste staatssecretaris voor emancipatiezaken werd. Afkomstig uit de gereformeerde vrouwenorganisatie en enige tijd werkzaam in het onderwijs. In de ARP-Tweede Kamerfractie woordvoerster onderwijs. Keerde na haar staatssecretariaat terug in de Kamer en werd voorzitter van de commissie voor sociale zaken. Nadien acht jaar burgemeester van Hilversum en tevens acht jaar voorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Zakelijke, pragmatische christendemocratische bestuurder, met vele functies met name op het gebied van maatschappelijk welzijn.

ARP , CDA
in de periode 1973-1988: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Jeltje Gesina (Jeltien)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Soest, 4 november 1932

levensbeschouwing
Gereformeerd

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen

 • onderwijzeres, diverse scholen voor lager en voortgezet onderwijs, van 1952 tot 1964
 • ambteloos, van 1964 tot maart 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 maart 1973 tot 28 december 1977
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (onder meer belast met emancipatiebeleid en bijstandszaken), van 28 december 1977 tot 9 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 2 november 1988
 • burgemeester van Hilversum, van 1 november 1988 tot 1 december 1997

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. alle aangelegenheden betreffende de emancipatie van de vrouw; en voorts met de behartiging van zaken van 2. de directie Sociaal-Cultureel Werk; 3. de directie Bijstandszaken, m.u.v. de hoofdlijnen van het beleid; 4. de hoofdafdeling Verzetsdeelnemers en Vervolgden.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster (basis- en voortgezet onderwijs) onderwijs van de ARP-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig land- en tuinbouw en milieuhygiëne.
 • Hield zich als CDA-Tweede Kamerlid onder meer bezig met sociale zaken, voortgezet onderwijs, welzijn en emancipatie. Was in 1986 één van de woordvoerders van haar fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid.
 • Bracht in 1983 samen met Robin Linschoten (VVD) een initiatiefwet tot stand om een onbedoeld effect van een amendement op Wet werkloosheidsvoorziening voor beneden 23-jarigen ongedaan te maken. (17.934 )

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1982 tot de vijf leden van haar fractie die tegen een wijziging van de Omroepwet (uitbreiding reclamezendtijd) stemden
 • Behoorde in 1982 tot de elf leden van haar fractie die vóór een (verworpen) motie-K.G. de Vries/Ter Beek stemden waarin om een Nederlandse voorstem in de VN werd gevraagd voor een resolutie over bevriezing van kernwapenarsenalen (de zgn. 'Freeze-resolutie')
 • Behoorde in 1984 tot de zeven leden van haar fractie die vóór de (verworpen) motie-Engwirda stemden over iniatieven voor wapenvermindering als criterium voor de definitieve beslissing over plaatsing van kruisraketten
 • In 1984 stemden zij en Evenhuis-van Essen als enigen van hun fractie vóór een (aangenomen) motie-Niessen/Dijkstal over de mogelijkheid van meerhoofdige schoolleiding
 • Behoorde in 1984 tot de acht leden van haar fractie die vóór een (verworpen) amendement-Dales c.s. stemden op het wetsvoorstel over invoering van gelijke uitkeringsrechten in de WWV voor mannen en vrouwen. Stemde daarna met zeven fractiegenoten tegen artikel III, dat werd verworpen, en tegen het wetsvoorstel dat eveneens werd verworpen.
 • Behoorde in 1985 tot de zes leden van haar fractie die vóór de (verworpen) motie-Den Uyl stemden over afkeuring van het besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens
 • Behoorde in 1986 tot de zes leden van haar fractie die tegen Goedkeuring van het verdrag met de VS over de plaatsing van kruisraketten stemden

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Tijdens haar staatssecretariaat werd de Nota emancipatiebeleid door de Tweede Kamer behandeld (september-oktober 1978)
 • Liet in 1978 een inventarisatie uitvoeren naar alle wetgeving waarin onderscheid werd gemaakt tussen mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden.
 • Riep in 1978 de Rijksbijdrageregeling Emancipatiewerk in het leven
 • Kondigde in 1978 een nieuwe subsidieregeling (rijksbijdrageregeling) voor het sociaal-cultureel werk aan, waardoor gemeenten zelfstandig invulling moesten kunnen geven aan het sociaal-cultureel werk (15.156 )
 • Bracht in 1979 de notitie Provinciale Vrouwenemancipatiebureaus uit. In alle provincies en de drie grote steden komen emancipatiesteunpunten om daarmee via een decentrale opzet emancipatie te bevorderen. Het gaat daarbij om voorlichting, scholing, activering en het signaleren van knelpunten. (15.800 )
 • Bracht in 1980 de nota 'Agressief gedrag van jongeren - signalen uit het sociaal-cultureel werk' uit. Aanleiding is een toename van het verschijnsel jeugdagressiviteit (vandalisme, geweld, baldadigheid) en de problemen om deze jongeren via het reguliere jeugdwerk te bereiken en te begeleiden. Het directe beleid is de verantwoordelijkheid voor lagere overheden, het Rijk verleent daarbij ondersteuning. (16.228 )
 • Bracht in 1980, als eerste ondertekenaar, de Raamnota Jeugdbeleid uit. Daarin wordt aangestuurd op een meer samenhangend jeugdbeleid, met de minister van CRM als coördinerend bewindspersoon en met instelling van een interdepartementale overlegorgaan. De nota geeft een overzicht van de ontwikkeling van het jeugdbeleid sinds 1969, beschrijft de positie van de jeugd in de samenleving en de richting van het beleid op een aantal specifieke terreinen en gaat in op de integrale en categorale aanpak van het jeugdbeleid. (16.284 )
 • Bracht in 1981 een voorontwerp-Wet gelijke behandeling uit

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1978 samen met minister Gardeniers een wijziging (Stb. 490) van de Algemene Bijstandswet tot stand. Deze moest zorgen voor kanalisatie van de indirecte financiering via de Algemene Bijstandswet van door de minister toegelaten dienstverlenende instellingen. Daarbij ging het onder meer om de bekostiging van verblijf in bejaardenoorden, gezinsvervangende tehuizen en internaten, niet-justitiële jeugdinstellingen, verslaafdenopvang, psychiatrische instellingen en sociaal gehandicapten-huisvesting. De indirecte financiering zou in beginsel nog slechts van tijdelijke aard (vijf jaar) zijn en moest worden gevolgd door overheveling en directe financiering via de AWBZ. Het rijk zou dan beter grip kunnen houden op de toename van de financiering van instellingen. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door de staatssecretarissen Meijer en Mertens. (14.199 )
 • Bracht in 1980 samen met minister De Ruiter een wet (Stb. 86) tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen tot stand, waardoor vrouwen gelijke kansen moeten krijgen in het arbeidsproces. Er komen regels over gelijke kansen bij de toegang tot het arbeidsproces, gelijke promotiekansen, gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijkheid in de beroepsopleiding. (15.400 )
 • Bracht in 1981 de Wet tot instelling van de Emancipatieraad (Stb. 65) tot stand. De nieuwe Emancipatieraad verving de (voorlopige) Emancipatie Kommissie uit 1974. De Emancipatieraad moest de regering gevraagd en ongevraagd van advies dienen over bevordering van vrouwenemancipatie. Eerste voorzitter van de raad werd Eegje Schoo. (16.046 )
 • Bracht in 1981 de Uitkeringswet Indische geïnterneerden (Stb. 477) tot stand. Hierdoor krijgen tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners in Azië geïnterneerde Nederlanders en hun weduwen een eenmalige uitkering. (16.730 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar vader was predikant in Dronrijp (1927-1931), Soestdijk (1931-1946) en Dordrecht (1946-1968)
 • Haar echtgenoot was leraar Engels en Maatschappijleer (36 jaar)

woonplaats
Hilversum

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Ciska Dresselhuys, "Jeltien Kraaijeveld, staatssecretaris voor emancipatie: 'Als een spin in een web'", Trouw, 18 januari 1978
 • J. Kunkeler, "Ik dacht: emancipatie? - als het dan gebeuren moet doe ik het zelf ook", De Tijd, 14 september 1979
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website .
 
1986-10-14 19606 - Wijziging van een aantal voorstellen van wet in het kader van het stelsel van sociale zekerheid
1986-04-09 19261 - Werkloosheidswet
19260 - Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers
19259 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden
19258 - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)
19257 - Toeslagenwet
19256 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)
1985-04-29 18942 - Ontwikkelingen betreffende plaats, functie en inhoud van de Algemene Bijstandswet

Amendementen

Alleen amendementen bij de voor deze website geselecteerde wetsvoorstellen zijn opgenomen; zie Over deze website .
 
1986-04-29 19258, nr. 18 - Amendementen van het lid Van Nieuwenhoven C.S. om ongehuwden met een kind jonger dan 18 jaar, een pensioen ter grootte van 90% van het gehuwdenpensioen met volledige toeslag, te verstrekken - aangenomen
1986-04-10 19383, nr. 15 - Amendement Kraaijeveld-Wouters en linschoten - Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen (Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid) - vervallen
1986-04-09 19383, nr. 13 - Amendement Linschoten en Kraaijeveld-Wouters - Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen (Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid) - vervallen

Moties

Alleen moties behorende tot de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website .
 
1986-04-09 19257, nr. 26 - Motie Kraaijeveld-Wouters C.S. over dat het van groot belang is, precies na te gaan hoe de verhouding is tussen de diverse gehanteerde normen van 100% -90% -70% -60%, in samenhang met de belangrijkste inkomensafhankelijke regelingen, en hoe dat alles uitwerkt in de praktijk. - Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, die één of meer personen tot hun financiële last hebben (Toeslagenwet) - aangenomen
1986-04-09 19261, nr. 46 - Motie van het lid Kraaijeveld-Wouters C.S. over dat bij het bepalen van het arbeidsverleden straks verzorgingsjaren betreffende kinderen gedeeltelijk kunnen worden meegeteld; constaterende, dat er alleenstaanden en echtgenoten/partners zijn, die jarenlang een verzorgingsbehoeftig familielid, bijvoorbeeld ouder of gehandicapte, hebben verzorgd; - aangenomen
1986-02-03 19052, nr. 7 - Motie kraaijeveld-wouters en Evenhuis-van Essen - Beleidsplan Emancipatie - verworpen

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.