Mr. A. (Ad) Nooteboom

foto Mr. A. (Ad) Nooteboomvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Bekwame fiscalist van hervormden huize die namens het CDA staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt†i was. Afkomstig uit de kring van de CHU†i , maar geen uitgesproken politieke figuur. Was voorafgaand aan zijn politieke functie belastingadviseur en hoogleraar belastingrecht in Amsterdam. Trad begin 1980 tegelijkertijd met minister Andriessen†i af, toen die vond dat er te weinig bezuinigd werd. Keerde daarna weer terug naar het hoogleraarschap, maar ditmaal in Groningen.

CDA
in de periode 1977-1980: staatssecretaris

Voornaam (roepnaam)

Adriaan (Ad)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 juli 1928

levensbeschouwing
Oud-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch AppŤl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen

 • inspecteur afdeling Vennootschapsbelastingen, Inspectie der Directe Belastingen te Rotterdam, van 1951 tot 1 juni 1956
 • medewerker "Loyens en Volkmaars", belastingadviseurs te Rotterdam, van 1 juni 1956 tot 1962
 • partner "Loyens en Volkmaars", belastingadviseurs te Rotterdam, van 1962 tot 1 mei 1967
 • lid Raad van Bestuur aannemingsmaatschappij N.V. "J.P. van Eesteren" te Rotterdam, van 1967 tot 1968
 • medewerker "Loyens en Volkmaars", belastingadviseurs te Rotterdam, van 1968 tot 1976
 • hoogleraar belastingrecht, Universiteit van Amsterdam, van 1 juni 1976 tot 28 december 1977
 • staatssecretaris van FinanciŽn (onder meer belast met fiscale aangelegenheden), van 28 december 1977 tot 22 februari 1980
 • adviseur advocatenkantoor "Van der Steenhoven, Ten Holter en Van Nispen tot Sevenaer" te Dordrecht, van 1981 tot 1986
 • buitengewoon hoogleraar belastingrecht, Rijksuniversiteit Groningen, van mei 1981 tot september 1993
 • directeur "Mr. A. Nooteboom" B.V., belastingadviseur te Dordrecht, vanaf 1986

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden; 2. aangelegenheden betreffende de Domeinen, het muntwezen, het verzekeringswezen (behoudens het toezichtbeleid en het structuurbeleid), de Staatsloterij, het Vacatiegeldenbesluit en de uitvoering van additioneel artikel X van de Grondwet (beŽindiging betrekkingen met de kerken).

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Sprak zich in 1978 uit voor gedeeltelijke kwijtschelding aan casino's van een deel van hun belastingschuld, omdat die schuld (mede) was veroorzaakt door een verkeerd systeem van belastingheffing. Zonder aanpassing dreigde sluiting van de bestaande casino's in Zandvoort en Valkenburg. De kwijtscheldingsregeling zou er echter alleen komen als het parlement daarmee akkoord ging [na parlementair verzet werd de kwijtschelding in 1981 aanzienlijk beperkt en kwam er een afbetalingsregeling]. Hij diende tevens een wetsvoorstel in om het heffingssysteem te herzien. Voortaan zou 33,3 procent kansspelbelasting worden geheven over het brutospelresultaat dat door een casino-exploitant zou worden behaald en wegens bemiddeling bij spelen waarbij het casino niet optreedt als tegenspeler. Dit voorstel werd door zijn opvolger Van Amelsvoort in 1981 in het Staatsblad gebracht. (15.358 )
 • Bereidde wetgeving voor om door het dichten van talrijke mazen in de belastingwetgeving belastingontduiking te beperken.
 • Bracht in 1979 een nota uit over gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen. Vanwege de gewijzigde opvattingen over de positie van de vrouw is aanpassing van het fiscale regime wenselijk. Daarbij wordt uitgegaan van gelijkheid van man en vrouw en voor erkenning van een zelfgekozen rollenpatroon in samenlevingsvormen. Het belastingstelsel moet uitgaan van heffing van individuele personen en bij de tarieven geen onderscheid moeten maken tussen gehuwden en ongehuwden. Goede uitvoerbaarheid is een belangrijk aspect en invoering van veranderingen dient grote financiŽle gevolgen mogen hebben. (15.835 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1978 samen met de ministers Van Aardenne en Andriessen de Wet Investeringsrekening (WIR) (Stb. 368) tot stand. Deze wet riep een Fonds Investeringsrekening in het leven, dat werd gevoed uit de algemene middelen. Via premies die uit dit Fonds werden gefinancierd werden bepaalde investeringen in het bedrijfsleven gestimuleerd en gestuurd, zoals investeringen voor innovaties, milieubesparing en zuiniger energiegebruik. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door de ministers Lubbers en Duisenberg en staatssecretaris Van Rooijen. (14.377 )
 • Bracht in 1978 samen met minister Albeda en staatssecretaris De Graaf een wet (Stb. 465) tot stand tot vervanging van de kinderaftrek door verhoging van de kinderbijslag, en voorts tot verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind vanaf 1979. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door minister Boersma en de staatssecretarissen Mertens en Van Rooijen. (14.184 )
 • Bracht in 1979 samen met staatssecretaris De Graaf een wet (Stb. 709) tot stand waardoor alle kinderbijslagregelingen werden samengevoegd tot een algemene de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagregeling van het eerste kind af. Voor eerste en tweede kind wordt geen onderscheid meer gemaakt naar maatschappelijke positie van de ouders. De uitvoering van de kinderbijslag wordt eenvoudiger, zowel voor aanvragers, werkgevers als uitvoeringsinstanties. (15.683 )

Publicaties/bronnen

publicaties
"Belasting, stuurgeld?" (oratie, 1982)

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website .
 
1979-11-29 15683 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele andere wetten (samenvoeging van de bestaande kinderbijslagregelingen tot een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering van het eerste kind af en afschaffing van de kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting)
1978-12-21 15344 - Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16- en 17-jarige kinderen)
1978-06-22 14184 - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieŽn betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.