foto Drs. L.S. (Louise) Groenmanvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Veelzijdig en actief Tweede Kamerlid voor D66. Dochter van een bekende hoogleraar sociologie en zelf eveneens (jeugd)sociologe. Overtuigd humanist. Kwam na een ambtelijke loopbaan in de Kamer en werd woordvoerster op terreinen als sociale zaken, emancipatie, midden- en kleinbedrijf, volksgezondheid en onderwijs. Gewaardeerd als deskundig en toegewijd lid. Maakte enige jaren deel uit van het Kamerpresidium. Streed tevergeefs voor verruiming van de winkelopenstelling, maar loodste wel een initiatiefwetsvoorstel over pensioenbreuk door het parlement. Na haar Kamerlidmaatschap kroonlid van de SER.

D66
in de periode 1981-1995: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Louise Sienke (Louise)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Meppel, 29 juni 1940

niet-kerkelijke levensbeschouwing
humanistisch

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1970 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

Hoofdfuncties/beroepen

 • stafmedewerker Regionaal Opbouworgaan "Amstelland en De Meerlanden", van 1976 tot 1977
 • ambtenaar ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, secretaris Interdepartementale Stuurgroep Jeugdbeleid, van 1977 tot 10 juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 30 augustus 1995

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster sociale zaken (met name volksverzekeringen en pensioenen), midden- en kleinbedrijf en emancipatiebeleid van de D66-Tweede-Kamerfractie. Hield zich ook bezig met justitie (gelijke behandeling, naamrecht), volksgezondheid, onderwijs en ambtenarenzaken.
 • Interpelleerde op 22 maart 1984 samen met Jacques Wallage (PvdA) minister Deetman over de bestuurscrisis bij de Technische Hogeschool Delft
 • Diende in 1985 een initiatiefwetsvoorstel in over verruiming van de Winkelsluitingswet. Winkeliers zouden op maandag tot en vrijdag tot uiterlijk 19:00 uur open mogen zijn, binnen het maximum van 52 uur openingstijden. De Tweede Kamer verwierp het wetsvoorstel in 1988. (19.348 )
 • Diende in 1986 een initiatiefwetsvoorstel in over groepsacties ter bevordering van gelijke behandeling. Dit voorstel werd niet afgehandeld en in 1993 ingetrokken. (19.507 )
 • Was in 1986 woordvoerster van haar fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid
 • Interpelleerde op 8 september 1987 samen met Peter Lankhorst (PPR) staatssecretaris Van Houwelingen over een door de Koninklijke Marechaussee verricht onderzoek naar homoseksuele relaties van een in Soesterberg gelegen Amerikaanse militair
 • Loodste in 1991 het in 1980 door Erwin Nypels ingediende initiatiefwetsvoorstel inzake gelijke behandeling van slapers en gepensioneerden door Tweede en Eerste Kamer. Nypels trad daarbij op als haar adviseur. (16.225 )
 • Interpelleerde op 21 maart 1991 staatssecretaris Ter Veld over gelijke behandeling in de AAW
 • Interpelleerde op 27 juni 1991 minister Andriessen over diens uitlatingen inzake asielzoekers
 • Diende in 1992 samen met Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Hans Dijkstal (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over bevordering van evenredige arbeidsdeelname door allochtonen. Dit voorstel werd in 1994 wet. (22.581 )
 • Interpelleerde op 22 maart 1995 samen met Jacques Wallage (PvdA) staatssecretaris Kohnstamm over het spreidingsbeleid nieuwkomers en gettovorming grote steden

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1981 tot de minderheid van haar fractie die tegen een (verworpen) ordevoorstel stemde om de volgende dag (vrijdag 20 november) het debat over de regeringsverklaring voort te zetten. Dit gebeurde nadat minister-president Van Agt had verklaard dat hij 'niet bij machte en daarom niet bereid' was die avond de Kamer in tweede termijn te antwoorden.
 • In 1982 stemden Kohnstamm en zij als enigen van hun fractie tegen een wijziging van de Algemene Bijstandswet inzake verhaalsrecht van gemeenten i.v.m. verleende bijstand

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader was hoogleraar sociologie in Utrecht

woonplaats
Maarssen

Publicaties/bronnen

publicaties
"Het Sinterklaasfeest in cultureel-historisch perspectief" (doctoraalscriptie)

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website .
 
1993-11-23 23427 - Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
1992-09-01 22730 - Enquête naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten
1992-06-23 22163 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar

Amendementen

Alleen amendementen bij de voor deze website geselecteerde wetsvoorstellen zijn opgenomen; zie Over deze website .
 
1993-11-23 23427, nr. 10 - Amendementen Groenman en Linschoten strekken ertoe te voorkomen dat pensioenfondsen worden betrokken bij de vereveningsregeling met betrekking tot de individuele verzekeringen die worden afgesloten bij het zogenaamde Waarborgfonds. - verworpen
1990-01-16 20890, nr. 14 - Amendementen van het lid Groenman om te voorkomen dat het statistische gegeven dat vrouwen over de gehele bevolking langer leven dan mannen, als rechtvaardigingsgrond wordt gehanteerd voor het maken van direct onderscheid tussen mannen en vrouwen in pensioenvoorzieningen. - verworpen
1990-01-15 20890, nr. 13 - Amendement van het lid Groenman beoogt met dit amendement te bereiken dat geen direct of (op grond van huwelijkse staat) indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen wordt gemaakt bij het opbouwen van een aanvullend ouderdomspensioen. - verworpen

Moties

Alleen moties behorende tot de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website .
 
1993-11-23 23427, nr. 12 - Motie Groenman en Brouwer - Regels tot aanwijzing van een rechtspersoon die tegen een maximum-premie aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbiedt aan werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico (Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) - verworpen
1993-11-18 22730, nr. 15 - Motie Van der Vlies C.S. over dat de parlementaire enquêtecommissie de verkregen opdracht juist heeft uitgevoerd - aangenomen
1993-01-28 22824, nr. 19 - Motie Groenman over het verzoek aan de regering om op korte termijn inzicht te verschaffen in eventueel noodzakelijke nadere maatregelen om aanvullende verzekeringen mogelijk te maken - verworpen

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.