foto Drs. L.S. (Louise) Groenman vergrootglas
bron: Dennis Sies
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Veelzijdig en actief Tweede Kamerlid voor D66. Sociologe en overtuigd humanist. Kwam na een ambtelijke loopbaan in de Kamer en werd woordvoerster op terreinen als sociale zaken, emancipatie, midden- en kleinbedrijf, volksgezondheid en onderwijs. Gewaardeerd als deskundig en toegewijd lid. Maakte enige jaren deel uit van het Kamerpresidium. Streed tevergeefs voor verruiming van de winkelopenstelling, maar loodste wel een initiatiefwetsvoorstel over pensioenbreuk door het parlement. Na haar Kamerlidmaatschap kroonlid van de SER i.

D66
in de periode 1981-1995: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Louise Sienke (Louise)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Meppel, 29 juni 1940

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1970 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

Hoofdfuncties/beroepen

 • stafmedewerker Regionaal Opbouworgaan "Amstelland en De Meerlanden", van 1976 tot 1977
 • ambtenaar ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, secretaris Interdepartementale Stuurgroep Jeugdbeleid, van 1977 tot 10 juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 30 augustus 1995

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

vorige (2/19)
 • voorzitter Raad van Advies Stichting Instituut GAK, van 2006 tot 2011
 • lid Visitatiecommissie Rijksgesubsidieerde musea, 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor het Emancipatiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1989 tot 17 mei 1994
 • derde ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 29 augustus 1995

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
beschermvrouwe "Euroshop", omstreeks maart 1992

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/11)
 • Diende in 1992 samen met Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Hans Dijkstal (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over bevordering van evenredige arbeidsdeelname door allochtonen. Dit voorstel werd in 1994 wet. (22.581)
 • Interpelleerde op 22 maart 1995 samen met Jacques Wallage (PvdA) staatssecretaris Kohnstamm over het spreidingsbeleid nieuwkomers en gettovorming grote steden

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zong op 26 januari 1987 tijdens een debat in de Tweede Kamer over de invoering van de dienstplicht voor vrouwen, drie regels van een anti-militaristisch lied van Koos Speenhoff.
 • Was in 1991 voorzitter van het Kamerbreed Vrouwen Overleg

uit de privésfeer
 • Haar vader was hoogleraar sociologie in Utrecht
 • Haar echtgenoot is sinds 2009 voormalig Tweede Kamerlid Pieter ter Veer

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1993-11-23 23427 - Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
1992-09-01 22730 - Enquête naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten
1992-06-23 22163 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar

Amendementen

Alleen amendementen bij de voor deze website geselecteerde wetsvoorstellen zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1993-11-23 23427, nr. 10 - Amendementen Groenman en Linschoten strekken ertoe te voorkomen dat pensioenfondsen worden betrokken bij de vereveningsregeling met betrekking tot de individuele verzekeringen die worden afgesloten bij het zogenaamde Waarborgfonds. - verworpen
1990-01-16 20890, nr. 14 - Amendementen van het lid Groenman om te voorkomen dat het statistische gegeven dat vrouwen over de gehele bevolking langer leven dan mannen, als rechtvaardigingsgrond wordt gehanteerd voor het maken van direct onderscheid tussen mannen en vrouwen in pensioenvoorzieningen. - ingetrokken
1990-01-15 20890, nr. 13 - Amendement van het lid Groenman beoogt met dit amendement te bereiken dat geen direct of (op grond van huwelijkse staat) indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen wordt gemaakt bij het opbouwen van een aanvullend ouderdomspensioen. - verworpen

Moties

Alleen moties behorende tot de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1993-11-23 23427, nr. 12 - Motie Groenman en Brouwer - Regels tot aanwijzing van een rechtspersoon die tegen een maximum-premie aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbiedt aan werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico (Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) - verworpen
1993-11-18 22730, nr. 15 - Motie Van der Vlies C.S. over dat de parlementaire enquêtecommissie de verkregen opdracht juist heeft uitgevoerd - aangenomen
1993-01-28 22824, nr. 19 - Motie Groenman over het verzoek aan de regering om op korte termijn inzicht te verschaffen in eventueel noodzakelijke nadere maatregelen om aanvullende verzekeringen mogelijk te maken - verworpen

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.