foto R.L.O. (Robin) Linschotenvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

VVD-politicus. Behoorde in 1982 met onder meer De Grave†i tot de jonge JOVD-talenten die toen toetraden tot de VVD-Tweede Kamerfractie. Werkte na een niet geheel voltooide rechtenstudie enige tijd in het bankwezen en was daarna fractiemedewerker. In de Tweede Kamer een geducht deelnemer aan debatten over sociale zaken, overheidsfinanciŽn en ambtenarensalarissen. Nam tijdens de kabinetten-Lubbers regelmatig afstand van het CDA en werd in het eerste kabinet-Kok†i staatssecretaris van Sociale Zaken. Privatiseerde de Ziektewet en bracht de omstreden Nabestaandenwet tot stand. Stapte na twee jaar op vanwege de CTSV-affaire†i . Is nu zelfstandig consultant en kroonlid van de SER.

VVD
in de periode 1982-1996: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Robin Lorenz Oscar (Robin)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ugchelen (gem. Apeldoorn), 17 oktober 1956

levensbeschouwing
Hervormd

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1977

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker afdeling valuta-handel, hoofdkantoor NMB (Nederlandse Middenstandsbank) te Amsterdam (gedurende drie jaar part-timebaan tijdens studie)
 • persoonlijk medewerker A.A.M.E. van Erp, Tweede Kamerlid voor de VVD, van 1978 tot 1981
 • beleidsmedewerker VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1981 tot september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 22 augustus 1994
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden), van 22 augustus 1994 tot 28 juni 1996
 • lid managementsteam collectieve voorzieningen en zorg, verzekeringsmaatschappij "Interpolis", van 1 december 1996 tot 1 oktober 2003
 • zelfstandig managementconsultant (directeur "Vemako Consultancy" B.V.), vanaf 1996
 • medevennoot Dutch Group "Captive" B.V.
 • lid Raad van Bestuur (belast met risicobeheer) DSB (Dirk Scheringa Bank), van augustus 2009 tot 19 oktober 2009

Activiteiten

als parlementariŽr
 • Was woordvoerder sociale zaken (sociale zekerheid) en financiŽn van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met ambtenarenzaken.
 • Was in 1986 ťťn van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid
 • Was in 1987 woordvoerder namens zijn fractie over het rapport van de subcommissie visquotering
 • Bracht in 1987 met Gerrit Terpstra (CDA) en Elske ter Veld (PvdA) een initiatiefwet tot stand tot verlening van een uitkering-ineens aan WW'ers die vanwege overgang naar een ander fiscaal regime achteruit waren gegaan in inkomen. (19.873 )
 • Interpelleerde op 13 februari 1990 minister-president Lubbers en minister d'Ancona over sociale vernieuwing
 • Diende in 1992 met zijn fractiegenoten Frits Bolkestein en Len Rempt-Halmmans de Jongh een initiatiefwetsvoorstel in inzake het afschaffen van het verplichte SER-advies. Dit voorstel werd in 1993 door de Tweede Kamer verworpen. (22.878 )
 • Interpelleerde op 7 mei 1992 minister Kok en staatssecretaris Ter Veld over de WAO-voorstellen
 • Diende in 1994 samen met zijn fractiegenoot Piet Blauw een initiatiefwetsvoorstel in over afschaffing van de bonus-malus-regeling in de WAO. Het voorstel werd in 1995 ingetrokken. (23.691 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1994 wet tot aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen) in het Staatsblad (Stb. 790). Hierdoor werden urgente knelpunten in de organisatie opgelost, zoals de gescheiden trajecten en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de Ziektewet, de WAO en de AAW, en voorts kwam er een betere regeling van het toezicht. De fusie van GAK en GMD wettelijk werd vastgelegd, er kwam een College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) en er werd een Tijdelijk instituut voor coŲrdinatie en afstemming (Tica) ingesteld. Het wetsvoorstel was in 1993 ingediend door staatssecretaris Ter Veld en in 1994 in de Tweede Kamer door staatssecretaris Wallage verdedigd. (23.141 )
 • Bracht in 1994 een wijziging (Stb. 957) van de Algemene Kinderbijslagwet tot stand. Hierdoor wordt de progressie in de kinderbijslag geleidelijk beperkt tot de eerste twee kinderen. Ook de leeftijdsindeling voor de kinderbijslagbedragen wordt aangepast. De financiŽle verantwoordelijkheid van ouders voor kinderen wordt door deze maatregelen vergroot. (23.957 )
 • Bracht in 1994 een wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten tot stand vanwege aanscherping van de referte-eisen WW. De wekeneis en de 'jareneis' als voorwaarde voor een loongerelateerde WW-uitkering worden samengevoegd. De vervolguitkering voor personen die op hun eerste werkloosheidsdag jonger dan 57,5 jaar waren, wordt met een jaar verlengd. Voor personen die niet aan een jareneis, maar wel aan een wekeneis voldoen, komt er een 'kortdurende' uitkering. De wachtgeldperiode wordt verlengd. (23.985 )
 • Bracht in 1995 de Wet afschaffing malus en bevordering reÔntegratie van WAO'ers (Wet Amber) (Stb. 560) tot stand. Naast afschaffing van het bonus/malus-systeem in de WAO bevat de wet een pakket maatregelen om reÔntegratie van geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikten te bevorderen. De malus (boete voor werkgevers) werkte contraproductief, omdat werknemers met een risico op arbeidsongeschiktheid daardoor minder snel werden aangenomen. Door loonkostensubsidie moest het in dienst nemen van deels arbeidsongeschikte werknemers worden bevorderd. (24.221 )
 • Bracht in 1995 de Algemene Nabestaandenwet (ANW) (Stb. 690) tot stand, die de Algemene Weduwen- en Wezenwet vervangt. Doordat het principe van zelfstandigheid van vrouwen uitgangspunt is, wordt het beroep dat op de regeling kan worden gedaan, beperkt. Tevens vindt er een inkomenstoets plaats. (24.169 )
 • Bracht in 1996 de Wet loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) (Stb. 134) tot stand, waardoor verzekeringsplichten uit de Ziektewet werden overgeheveld naar de werkgevers. Werkgevers zijn verplicht het loon van zieke werknemers 52 weken door te betalen. Doel hiervan is vermindering van het ziekteverzuim met circa tien procent en afname van de WAO-instroom. (24.439 )
 • Bracht in 1996 de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Stb. 248) tot stand. Uitvoeringsorganen op het gebied van de sociale zekerheid (bedrijfsverenigingen, de SVR, college's van B&W) moeten bij het niet nakomen van bepaalde verplichtingen door uitkeringsgerechtigden de uitkering weigeren. Het kan dan gaan om een tijdelijke of blijvende gedeeltelijke of tijdelijke of blijvende gehele weigering. Dit hangt af van de ernst van de gedragingen en van de verwijtbaarheid. Bij niet-medewerking aan een verzoek om informatie kan een boete worden opgelegd. Door amendering werd de mogelijkheid van blijvend gedeeltelijke of gehele weigering van bijstand geschrapt. (23.909 )

Wetenswaardigheden

uit de privťsfeer
 • Was als middelbaar scholier voorzitter van het schoolparlement
 • Werd in september 2017 door de rechtbank in Amsterdam wegens belastingontduiking tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeeld, waarvan drie voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de belastingdienst tussen 2010 en 2012 voor ruim 100.000 euro was benadeeld. Hij ging daartegen in beroep.
 • Zijn vader was beroepsmilitair

woonplaats
Eemnes

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Kees van Malen, "Een zelfverzekerde junior", Nieuwkomers in de Kamer, NRC Handelsblad, 15 december 1982
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • \Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website .
 
1996-04-23 23909 - Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid
1995-12-19 24169 - Algemene nabestaandenwet
1995-10-31 24221 - Wet afschaffing malus en bevordering reÔntegratie

Amendementen

Alleen amendementen bij de voor deze website geselecteerde wetsvoorstellen zijn opgenomen; zie Over deze website .
 
1994-02-02 23141, nr. 15 - Amendement Van Nieuwenhoven C.S. over de belasting van de voorzitter met het veranderproces gericht op regionalisering van de uitvoeringsorganisatie. - aangenomen
1994-02-01 23141, nr. 14 - Amendement Brouwer C.S. strekt ertoe te bewerkstelligen dat het bestuur van het Tijdelijk instituut voor coŲrdinatie en afstemming (Tica) een meer onafhankelijk karakter heeft en daarmee te voorkůmen dat er sprake zal blijven van een ongewenste verstrengeling van belangen van uitvoering en belangenbehartiging. - verworpen
1993-11-23 23427, nr. 10 - Amendementen Groenman en Linschoten strekken ertoe te voorkomen dat pensioenfondsen worden betrokken bij de vereveningsregeling met betrekking tot de individuele verzekeringen die worden afgesloten bij het zogenaamde Waarborgfonds. - verworpen

Moties

Alleen moties behorende tot de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website .
 
1993-11-18 22730, nr. 15 - Motie Van der Vlies C.S. over dat de parlementaire enquÍtecommissie de verkregen opdracht juist heeft uitgevoerd - aangenomen
1993-01-28 22824, nr. 22 - Motie Linschoten over het verzoek aan de regering om de evaluatie van het bonusmalus systeem eerder dan voorzien en zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden en de inningen van de malussen uit te stellen. - verworpen
1993-01-28 22824, nr. 21 - Motie Linschoten over verzoek aan de regering om op korte termijn te onderzoeken op welke wijze hiervoor een oplossing kan worden gevonden en de Kamer van haar bevindingen in kennis te stellen. - verworpen

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieŽn betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.