Dr. F. (Frans) Leijnse

foto Dr. F. (Frans) Leijnse vergrootglas
bron: Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaand PvdA-politicus en Kamerlid. Promoveerde op een proefschrift over deeltijdarbeid en werkte bij de SER en bij het Instituut voor Toegepaste Sociologie in Nijmegen. Werd in 1984 Tweede Kamerlid en vijf jaar later vicefractievoorzitter. Keerde in 1994 terug naar de wetenschap, onder meer als hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast was hij plaatsvervangend kroonlid van de SER. Was in 2003 als co-informateur betrokken bij de mislukte poging om een CDA-PvdA-kabinet te vormen. In de Tweede Kamer woordvoerder ambtenarenzaken, onderwijs en sociale zaken en in de Eerste Kamer onder meer financieel woordvoerder. Had een belangrijk aandeel in de voorbereiding van het onderzoek in de Senaat naar privatiseringen.

PvdA
in de periode 1984-2011: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Voornaam (roepnaam)

Frans (Frans)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 8 december 1947

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen (6/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 september 1984 tot 17 mei 1994
 • hoogleraar bedrijfskunde, Erasmus Universtiteit Rotterdam, van 1 oktober 1992 tot 1 november 2000
 • bijzonder hoogleraar sociaal-politieke aspecten van de verzorgingsstaat en overlegeconomie, Universiteit van Amsterdam, van 1 november 2000 tot 1 september 2007 (Willem-Dreesleerstoel)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 4 november 2003 tot 7 juni 2011
 • lector kenniscirculatie, Hogeschool van Utrecht, vanaf 1 januari 2005
 • hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt (in het bijzonder het leven lang leren), Open Universiteit te Heerlen, vanaf 1 juni 2007

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 5 februari 2003 tot 12 april 2003 (samen met J.P.H. Donner)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige (2/8)
 • lid Raad van Toezicht KPC-Groep, 's-Hertogenbosch, 1 januari 2011
 • voorzitter Politieonderwijsraad

vorige (2/16)
 • lid Raad van Advies "Akkermans & Partners Groep", dienstverleners in de pensioenbranche, vanaf april 2005
 • lid Denktank Leren en Werken, vanaf april 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter tijdelijke commissie voorbereiding onderzoek privatiseringen van overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 29 maart 2011 tot 24 mei 2011

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder sociale zaken (inkomensbeleid) en ambtenarenzaken van de PvdA-Tweede Kamerfractie
 • Diende in 1987 met zijn fractiegenoot Flip Buurmeijer een initiatiefwetsvoorstel in tot oprichting en bekostiging van gemeentelijke arbeidspools voor langdurig werklozen. Dit voorstel werd in 1989 ingetrokken. (19.940)

als (in)formateur
 • Kreeg op 5 februari 2003 het verzoek om, samen met mr. J.P.H. Donner, in lijn met diens eindverslag, onderzoek doen naar de spoedige totstandkoming van een kabinet van CDA en PvdA Op 26 februari stelden zij een gemeenschappelijk kader op waarbinnen de beleidsthema's verder moesten worden uitgediept. Een geschil over de steun aan de militaire operatie (buiten de V.N. om) in Irak werd op 25 maart opgelost. Op 11 april bleek er echter geen overeenstemming mogelijk over extra bezuinigingen.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Baarde in 1992 opzien doordat hij tijdens een 1 mei-speech korting op de WAO afwees voor mensen die al in de WAO zaten. Daarmee zette hij de verhouding van zijn fractie ten opzichte van het kabinet en het CDA op scherp.
 • Maakte midden jaren negentig deel uit van het Des-Indesberaad over samenwerking tussen PvdA, VVD en D66

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1993-11-23 23427 - Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
1993-11-17 22730 - Enquête naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten
1993-01-27 22824 - Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.