27588 nl - wetsvoorstel
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Dit wetsvoorstel werd op 20 januari 2001 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vermeend i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoogervorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de organisatie van de uitvoering van de taken van de overheid met betrekking tot de arbeidsvoorziening en de uitvoering van de werknemersverzekeringen te wijzigen, zulks mede ter bevordering van de inschakeling van werkzoekenden in het arbeidsproces, en daartoe – onder intrekking van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 – één nieuwe wet vast te stellen *.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen i).

Kerngegevens

Ingediend
20 januari 2001

Volledige titel
Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en sociale verzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W.A.F.G. (Willem) Vermeend i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. (Hans) Hoogervorst i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Door dit wetsvoorstel, de Invoeringswet SUWI en via wijzigingen in de materiewetten wordt de uitvoeringsstructuur van de (publieke) arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid ingrijpend gewijzigd. Het wetsvoorstel is het resultaat van de voornemens uit het Regeerakkoord van 1998 op dit terrein. Het Regeerakkoord bevatte de opdracht om te komen tot een op activering gericht stelsel, waarin voorrang wordt gegeven aan werk. Taken die naar hun aard niet voor concurrentie in aanmerking komen dienen publiek te worden georganiseerd, aldus het Regeerakkoord. Voor taken waarvoor dit niet geldt, moet ruimte geboden worden voor private uitvoering, indien dit tot een grotere effectiviteit leidt voor werkzoekenden, werkgevers en werknemers.

In het Regeerakkoord van 1998 werd aldus een verbinding gelegd tussen belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid die hun startpunt vinden in het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie uitvoeringsorganen werknemersverzekeringen (van september 1993). Wijzigingen in de sociale zekerheid waren nodig, zowel wat betreft de beheersing van het volume als wat betreft de aanpassingen in de uitvoeringsorganisatie, aldus de commissie. Er moest een activerend stelsel komen waarbij de uitvoering regionaal georganiseerd zou worden. Werkgevers en werknemers zouden geen invloed meer mogen uitoefenen op de individuele gevalsbehandeling en er diende (ten opzichte van de sociale partners) onafhankelijk toezicht op de uitvoering te komen. De afgelopen jaren is veel van het gedachtegoed van de enquêtecommissie verwezenlijkt.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, drie nota's van verbetering, 16 amendementen en een subamendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

Documenten

(66 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 12 december 2001, behandeling, pag. 342-373     HAN7348A03
Gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en sociale verzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27588); - Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27665); - en een ander wetsvoorstel (27678)
vergadering: 26 november 2001
 
1 11 december 2001, behandeling, pag. 434-446     HAN7349A05
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en sociale verzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27588); - Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27665); - Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) (27678)
vergadering: 27 november 2001
 
1 11 december 2001, behandeling, pag. 399-417     HAN7349A02
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en sociale verzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27588); - Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27665); - Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) (27678)
vergadering: 27 november 2001
 
1 20 november 2001, eindverslag, nr. 38g     KST57262
Eindverslag
publicatie: 22 november 2001
 
1 12 november 2001, nadere memorie van antwoord, nr. 38f     KST56982
Nadere memorie van antwoord
publicatie: 16 november 2001
 
1 2 november 2001, nader voorlopig verslag, nr. 38e     KST56622
Nader voorlopig verslag
publicatie: 6 november 2001
 
1 15 oktober 2001, brief, nr. 38d     KST56086
Brief staatssecretaris met aanbieding ter inzage gelegde afschrift evalutie experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten
publicatie: 17 oktober 2001
 
1 9 oktober 2001, memorie van antwoord, nr. 38c     KST55991
Memorie van antwoord
publicatie: 12 oktober 2001
 
1 9 oktober 2001, nota van verbetering, nr. 38a     KST55987
Nota van verbetering
publicatie: 12 oktober 2001
 
2 5 oktober 2001, brief, nr. 47     KST55966
Brief minister over hoe het toezicht op de besteding van ESF-gelden zal worden vormgegeven
publicatie: 12 oktober 2001
 
1 3 oktober 2001, voorlopig verslag, nr. 38     KST55828
Voorlopig verslag
publicatie: 9 oktober 2001
 
2 20 juli 2001, stemming(en), pag. 6056-6056     HAN7292A23
Eindstemming over het wetsvoorstel Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27588)  -
vergadering: 5 juli 2001
 
2 13 juli 2001, stemming(en), pag. 5881-5882     HAN7288A10
Stemmingen over zeven moties, ingediend tijdens het debat over SUWI, te weten: - de motie-Noorman-den Uyl c.s. over een betere ontsluiting voor cliënten van de complexe regelgeving van sociale zekerheid (27588,27665, nr. 33); - de motie-Noorman-den Uyl c.s. over een persoonsgebonden reïntegratiebudget (27588,27665, nr. 34); - en 5 andere moties (27588,27665, nrs. 34, 35, 39, 22, 23, 40)
vergadering: 3 juli 2001
 
2 13 juli 2001, stemming(en), pag. 5879-5881     HAN7288A08
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27588)  -
vergadering: 3 juli 2001
 
2 6 juli 2001, behandeling, pag. 5786-5798     HAN7285A05
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel: - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27588); - Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27665); - Wet verbetering poortwachter (27678)
vergadering: 27 juni 2001
 
2 5 juli 2001, wijzigingen voorgesteld door de regering, nr. 46     KST54480
Wijzigingen voorgesteld door de regering
publicatie: 10 juli 2001
 
1 5 juli 2001, gewijzigd voorstel van wet, nr. 339     KST54640
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 18 juli 2001
 
2 4 juli 2001, behandeling, pag. 5693-5727     HAN7284A12
Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27588); - het wetsvoorstel Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27665); - het wetsvoorstel Wet verbetering poortwachter (27678)
vergadering: 26 juni 2001
 
2 3 juli 2001, gewijzigd voorstel van wet, nr. 45     KST54385
Gewijzigd voorstel van wet met de wijzigingen die tot en met 3 juli 2001 in het wetsvoorstel zijn aangebracht
publicatie: 9 juli 2001
 
2 29 juni 2001, behandeling, pag. 5653-5680     HAN7282A06
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27588); - wetsvoorstel Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisaties werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27665); - en een ander wetsvoorstel (27678)
vergadering: 21 juni 2001
 
2 29 juni 2001, brief, nr. 44     KST54327
Brief staatssecretaris met reactie op amendement en opmerkingen over toepassing non-discriminatiebeginsel op ZBO's
publicatie: 4 juli 2001
 
2 28 juni 2001, behandeling, pag. 5556-5617     HAN7281A04
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel: - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27588); - Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27665); - Wet verbetering poortwachter (27678)
vergadering: 20 juni 2001
 
2 28 juni 2001, behandeling, pag. 5537-5556     HAN7281A02
Behandeling van het wetsvoorstel: - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27588); - Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27665); - Wet verbetering poortwachter (27678)
vergadering: 20 juni 2001
 
2 27 juni 2001, gewijzigd amendement, nr. 43     KST54229
Gewijzigd amendement over versterking van de onafhankelijkheid en het zelfstandig werken van de Inspectie Werk en Inkomen
publicatie: 2 juli 2001
 
2 27 juni 2001, amendement, nr. 42     KST54228
Amendement over het wettelijk vastleggen van de functionaliteit van de klantmanager bij de verschillende instanties
publicatie: 2 juli 2001
 
2 26 juni 2001, motie, nr. 39     KST54197
Motie over garanties aan personeel van de uitvoeringsinstellingen bij overgang naar UWV m.b.t. arbeidsvoorwaarden
publicatie: 29 juni 2001
 
2 26 juni 2001, subamendement, nr. 38     KST54154
Subamendement over het tegengaan van discriminatie wegens onder meer ras, sekse en geaardheid door de landelijke clientenraad
publicatie: 28 juni 2001
 
2 26 juni 2001, amendement, nr. 37     KST54153
Amendement over een non-discriminatiecode voor het Cowi en het UWV
publicatie: 28 juni 2001
 
2 26 juni 2001, gewijzigd amendement, nr. 36     KST54151
Gewijzigd amendement over één overkoepelende cliëntenraad op het gehele terrein van de sociale zekerheid
publicatie: 28 juni 2001
 
2 26 juni 2001, motie, nr. 35     KST54196
Motie over het vastleggen van het toezicht en de verantwoording op de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de bestedingen
publicatie: 29 juni 2001
 
2 26 juni 2001, motie, nr. 34     KST54195
Motie over de rechten en plichten van cliënten bij toepassing van persoongebonden reïntegratiebudgetten
publicatie: 29 juni 2001
 
2 26 juni 2001, motie, nr. 33     KST54194
Motie over een laagdrempelige geïntegreerde informatie- en voolichtingsfaciliteit in het bedrijfsverzamelgebouw
publicatie: 29 juni 2001
 
2 26 juni 2001, nota van wijziging, nr. 32     KST54199
Derde nota van wijziging
publicatie: 29 juni 2001
 
2 26 juni 2001, gewijzigd amendement, nr. 31     KST54150
Gewijzigd amendement over de kwaliteitseisen die gesteld worden aan reïntegratiebedrijven
publicatie: 28 juni 2001
 
2 26 juni 2001, gewijzigd amendement, nr. 30     KST54148
Gewijzigd amendement om de intake voor de ABW, IOAW en IOAZ bij de gemeenten te laten
publicatie: 28 juni 2001
 
2 25 juni 2001, brief, nr. 41     KST54138
Brief staatssecretaris over het toezicht op de reïntegratiemarkt en met name op de positie van de NMa daarbij
publicatie: 28 juni 2001
 
2 21 juni 2001, verslag van een wetgevingsoverleg, nr. 29     KST54046
Verslag wetgevingsoverleg over de wettechnische aspecten van de drie wetten
publicatie: 26 juni 2001
 
2 21 juni 2001, brief, nr. 28     KST54050
Brief minister en staatssecretaris met reactie op een aantal vragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling op 20 juni 2001
publicatie: 28 juni 2001
 
2 21 juni 2001, amendement, nr. 27     KST54119
Amendement over het wijzigen van de naam Centra voor werk en inkomen in Loketten voor werk en inkomen
publicatie: 28 juni 2001
 
2 21 juni 2001, gewijzigd amendement, nr. 26     KST54118
Gewijzigd amendement over uitoefening van het toezicht door het College van toezicht werk en inkomen
publicatie: 28 juni 2001
 
2 20 juni 2001, amendement, nr. 25     KST54028
Amendement over initiatief van UWV tot analyse en advies in het geval van bedrijven met een verhoogd risico op WAO-instroom
publicatie: 25 juni 2001
 
2 20 juni 2001, amendement, nr. 24     KST54027
Amendement over het voorleggen aan de Tweede Kamer van een subsidieregeling op grond van artikel 9, eerste lid
publicatie: 25 juni 2001
 
2 19 juni 2001, amendement, nr. 23     KST54026
Amendement over rechtstreeks toezicht van de Inspectie Werk en Inkomen op privaatrechtelijke reïntegratiebedrijven
publicatie: 25 juni 2001
 
2 19 juni 2001, nota van wijziging, nr. 22     KST53914
Tweede nota van wijziging
publicatie: 21 juni 2001
 
2 19 juni 2001, brief, nr. 21     KST53911
Brief minister en staatssecretaris bij de tweede Nota van wijziging op beide wetsvoorstellen, en met antwoorden op vragen uit wetgevingsoverleg 18-6-2001
publicatie: 21 juni 2001
 
2 18 juni 2001, amendement, nr. 20     KST53878
Amendement ter vervanging van nr. 16 over één overkoepelende cliëntenraad op het gehele terrein van de sociale zekerheid
publicatie: 20 juni 2001
 
2 18 juni 2001, amendement, nr. 19     KST53877
Amendement over de totstandkoming van regels voor de uitvoering door CWI, UWV en Svb
publicatie: 20 juni 2001
 
2 18 juni 2001, amendement, nr. 18     KST53876
Amendement over de kwaliteitseisen die gesteld worden aan reïntegratiebedrijven
publicatie: 20 juni 2001
 
2 18 juni 2001, amendement, nr. 17H     KST54025
Amendement over versterking van de onafhankelijkheid en het zelfstandig werken van de Inspectie Werk en Inkomen
publicatie: 26 juni 2001
 
2 18 juni 2001, amendement, nr. 17     KST53875
Amendement over versterking van de onafhankelijkheid en het zelfstandig werken van de Inspectie Werk en Inkomen
publicatie: 20 juni 2001
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 20-06-2001 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
J.C. (José) Smits 20-06-2001 PvdA J.C. (José) Smits i
A.J. (Arthie) Schimmel 20-06-2001 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
G. (Geert) Wilders 20-06-2001 VVD G. (Geert) Wilders i
M.J. (Marijke) van Lente 20-06-2001 VVD M.J. (Marijke) van Lente i
E. (Eimert) van Middelkoop 20-06-2001 CU E. (Eimert) van Middelkoop i
C. (Cees) van der Knaap 20-06-2001 CDA C. (Cees) van der Knaap i
A.B. (Ab) Harrewijn 20-06-2001 GL A.B. (Ab) Harrewijn i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 20-06-2001 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
B.J. (Bas) van der Vlies 20-06-2001 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J.F. (Hans) Hoogervorst 21-06-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i
W.A.F.G. (Willem) Vermeend 21-06-2001 Minister W.A.F.G. (Willem) Vermeend i
J.F. (Hans) Hoogervorst 21-06-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i
W.A.F.G. (Willem) Vermeend 21-06-2001 Minister W.A.F.G. (Willem) Vermeend i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 26-06-2001 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
J.C. (José) Smits 26-06-2001 PvdA J.C. (José) Smits i
A.J. (Arthie) Schimmel 26-06-2001 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
G. (Geert) Wilders 26-06-2001 VVD G. (Geert) Wilders i
M.J. (Marijke) van Lente 26-06-2001 VVD M.J. (Marijke) van Lente i
E. (Eimert) van Middelkoop 26-06-2001 CU E. (Eimert) van Middelkoop i
C. (Cees) van der Knaap 26-06-2001 CDA C. (Cees) van der Knaap i
A.B. (Ab) Harrewijn 26-06-2001 GL A.B. (Ab) Harrewijn i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 26-06-2001 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
B.J. (Bas) van der Vlies 26-06-2001 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
W.A.F.G. (Willem) Vermeend 27-06-2001 Minister W.A.F.G. (Willem) Vermeend i
J.F. (Hans) Hoogervorst 27-06-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 26-11-2001 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
R.Ch. (Ruud) Hessing 26-11-2001 D66 R.Ch. (Ruud) Hessing i
J. (Hannie) van Leeuwen 26-11-2001 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
P. (Paula) Swenker 26-11-2001 VVD P. (Paula) Swenker i
M.F. (Ria) Jaarsma 26-11-2001 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
D.J. (Dik) Wolfson 26-11-2001 PvdA D.J. (Dik) Wolfson i
J.P. (Jurn) de Vries 26-11-2001 CU J.P. (Jurn) de Vries i
D.J.B. (Diana) de Wolff 26-11-2001 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
W.A.F.G. (Willem) Vermeend 27-11-2001 Minister W.A.F.G. (Willem) Vermeend i
J.F. (Hans) Hoogervorst 27-11-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Tweede termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 27-11-2001 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
R.Ch. (Ruud) Hessing 27-11-2001 D66 R.Ch. (Ruud) Hessing i
P. (Paula) Swenker 27-11-2001 VVD P. (Paula) Swenker i
M.F. (Ria) Jaarsma 27-11-2001 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
D.J. (Dik) Wolfson 27-11-2001 PvdA D.J. (Dik) Wolfson i
J.P. (Jurn) de Vries 27-11-2001 CU J.P. (Jurn) de Vries i
D.J.B. (Diana) de Wolff 27-11-2001 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
W.A.F.G. (Willem) Vermeend 27-11-2001 Minister W.A.F.G. (Willem) Vermeend i
J.F. (Hans) Hoogervorst 27-11-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsbemiddeling, Uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.