27678 nl - wetsvoorstel
Wet verbetering poortwachter

Dit wetsvoorstel werd op 17 april 2001 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoogervorst i, en de minister van Justitie, Korthals i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om een reïntegratieverslag en verlenging van de wachttijd in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren, de bepalingen over de ziekmelding in de Ziektewet en over de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever in het Burgerlijk Wetboek alsmede, in verband met het voorgaande, de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en enige andere wetten, te wijzigen met het oog op verbetering van de procesgang tijdens het eerste ziektejaar van de werknemer en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling van werkgevers, werknemers, arbodiensten en uitvoeringsinstanties daarbij *.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet verbetering poortwachter i).

Kerngegevens

Ingediend
17 april 2001

Volledige titel
Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. (Hans) Hoogervorst i
De minister van Justitie, A.H. (Benk) Korthals i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van langdurig ziekteverzuim ligt sinds 1 maart 1996 bij de werkgever, die daarin ondersteund wordt door een arbodienst. Pas wanneer het duidelijk is dat de werknemer niet meer binnen het eigen bedrijf de arbeid kan hervatten, treedt de uitvoeringsinstelling (uvi) op als «poortwachter» voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), om zo het collectief te behoeden voor de financiële gevolgen van het beroep op deze wet. Deze verantwoordelijkheidsverdeling brengt met zich dat, indien de reïntegratie van een zieke werknemer niet slaagt, er een overdracht van dossiers en verantwoordelijkheden dient plaats te vinden van de private naar de publieke sector. Om dit proces ordelijk te laten verlopen is een complex van regels opgesteld, «het poortwachtersmodel»2.

Die huidige regeling kent een drietal elementen. Ten eerste dient de werkgever (feitelijk veelal diens arbodienst) na 13 weken een ziekmelding te doen aan de uvi. Daarmee wordt een signaal afgegeven dat hier sprake is van een ernstiger ziektegeval, en kan in de administratie van de uvi worden vastgelegd wanneer het wachtjaar voor de WAO is begonnen. Ten tweede dient die ziekmelding vergezeld te gaan van een (voorlopig) reïntegratieplan3. Met dit voorlopig reïntegratieplan geeft de werkgever/ arbodienst aan wanneer hij verwacht dat de werknemer weer bij hem binnen het eerste ziektejaar aan de slag gaat. Is deze verwachting er niet, dan dient vervolgens een volledig reïntegratieplan te worden ingediend, uiterlijk binnen 8 maanden na het begin van het verzuim. In dit definitieve plan meldt de werkgever/arbodienst aan de uvi, dat de werknemer in kwestie niet binnen het jaar volledig in het eigen bedrijf zal kunnen hervatten, en wat de reden daarvan is. Worden de reïntegratieplannen niet tijdig of adequaat ingediend, dan volgt boete-oplegging aan de werkgever.

Uit signalen van uvi’s1, arbodiensten en het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv)2 is naar voren gekomen dat het huidige poortwachtersmodel niet goed functioneert. De volgende oorzaken zijn hiervoor aanwijsbaar. Het Ctsv constateert dat de functie en het doel van de reïntegratieplannen voor de uitvoeringspraktijk niet helder zijn, evenmin als de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden van de diverse actoren in het eerste ziektejaar. De uvi’s signaleren dat de reïntegratieplannen geen inzicht geven in de reïntegratie-inspanningen, waardoor er nauwelijks een inhoudelijke beoordeling van de reïntegratie-plannen plaatsvindt. Er ontbreekt een gedeeld normatief kader om de activiteiten van betrokken actoren te kunnen beoordelen. Daarnaast lijken uvi’s procedurele en administratieve criteria te hanteren ter compensatie van (ontbrekende) inhoudelijke criteria. Als gevolg hiervan wordt de toezichtsfunctie van de uvi’s niet of onvoldoende uitgeoefend. Bovendien leidt het opleggen van procedurele sancties tot vermijdingsgedrag bij werkgevers, zet het niet aan tot reïntegratie-activiteiten en verstoort het de verhouding tussen uvi’s en arbodiensten. Daarnaast blijken werkgevers zich nog onvoldoende bewust te zijn van de grote financiële consequenties van ziekte en arbeidsongeschiktheid en nemen te vaak een afwachtende houding aan. Van de werknemer wordt te weinig initiatief verwacht, waardoor ook hij vaak een te passieve houding aanneemt. De uvi wordt bij de uitkeringsaanvraag veelal met slecht voorbereide dossiers geconfronteerd, hetgeen bijdraagt aan de overbelasting van de keuringsprofessionals. Soms komt het moment van keuring te vroeg, omdat de werknemer zich midden in een reïntegratietraject bevindt. Voorts werken de verschillende belangen van arbodiensten en uvi’s belemmerend op de onderlinge samenwerking.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en tien amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

Documenten

(48 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 30 maart 2006, brief, nr. A     KST96368
Brief minister met een verslag over de werking van de Wet Verbetering Poortwacher (Wvp) in de praktijk
publicatie: 12 april 2006
 
2 8 oktober 2004, brief, nr. 31     KST80022
Brief minister bij aanbieding van rapport 'Aan de slag met de Wet verbetering Poortwachter' van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI)
publicatie: 14 oktober 2004
 
2 25 juni 2003, brief, nr. 30     KST69251
Brief staatssecretaris over het arrest van het Europese Hof over de Arbowet
publicatie: 11 juli 2003
 
2 4 april 2003, brief, nr. 29     KST67515
Brief staatssecretaris over een adviesaanvraag aan de SER over alternatieven voor de aansluiting van werkgevers bij gecertificeerde arbodiensten
publicatie: 11 april 2003
 
1 12 december 2001, behandeling, pag. 342-373     HAN7348A03
Gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en sociale verzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27588); - Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27665); - en een ander wetsvoorstel (27678)
vergadering: 26 november 2001
 
1 11 december 2001, behandeling, pag. 434-446     HAN7349A05
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en sociale verzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27588); - Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27665); - Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) (27678)
vergadering: 27 november 2001
 
1 11 december 2001, behandeling, pag. 399-417     HAN7349A02
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en sociale verzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27588); - Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27665); - Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) (27678)
vergadering: 27 november 2001
 
2 10 december 2001, verslag van een algemeen overleg, nr. 28     KST58553
Verslag algemeen overleg op 21 november 2001 over de inwerkingtreding van de Wet verbetering poortwachter
publicatie: 8 januari 2002
 
1 20 november 2001, eindverslag, nr. 37d     KST57263
Eindverslag
publicatie: 22 november 2001
 
2 16 november 2001, brief, nr. 27     KST57303
Brief staatssecretaris met antwoord op berichten over mogelijk latere invoering Wet verbetering poortwachter
publicatie: 23 november 2001
 
1 12 november 2001, nadere memorie van antwoord, nr. 37c     KST56993
Nadere memorie van antwoord
publicatie: 16 november 2001
 
1 2 november 2001, nader voorlopig verslag, nr. 37b     KST56621
Nader voorlopig verslag
publicatie: 6 november 2001
 
1 9 oktober 2001, memorie van antwoord, nr. 37a     KST55992
Memorie van antwoord
publicatie: 12 oktober 2001
 
1 3 oktober 2001, voorlopig verslag, nr. 37     KST55829
Voorlopig verslag
publicatie: 9 oktober 2001
 
2 20 juli 2001, stemming(en), pag. 6056-6056     HAN7292A22
Eindstemming over het wetsvoorstel Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering Poortwachter) (27678)  -
vergadering: 5 juli 2001
 
2 13 juli 2001, stemming(en), pag. 5878-5879     HAN7288A07
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering Poortwachter) (27678)  -
vergadering: 3 juli 2001
 
2 6 juli 2001, behandeling, pag. 5786-5798     HAN7285A05
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel: - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27588); - Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27665); - Wet verbetering poortwachter (27678)
vergadering: 27 juni 2001
 
1 5 juli 2001, gewijzigd voorstel van wet, nr. 341     KST54641
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 19 juli 2001
 
2 5 juli 2001, wijzigingen voorgesteld door de regering, nr. 26     KST54485
Wijzigingen voorgesteld door de regering
publicatie: 10 juli 2001
 
2 4 juli 2001, behandeling, pag. 5693-5727     HAN7284A12
Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27588); - het wetsvoorstel Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27665); - het wetsvoorstel Wet verbetering poortwachter (27678)
vergadering: 26 juni 2001
 
2 4 juli 2001, voorstel van wet, nr. 25     KST54361
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin t/m 3 juli 2001 aangebrachte wijzigingen
publicatie: 6 juli 2001
 
2 29 juni 2001, behandeling, pag. 5653-5680     HAN7282A06
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27588); - wetsvoorstel Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisaties werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27665); - en een ander wetsvoorstel (27678)
vergadering: 21 juni 2001
 
2 28 juni 2001, behandeling, pag. 5556-5617     HAN7281A04
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel: - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27588); - Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27665); - Wet verbetering poortwachter (27678)
vergadering: 20 juni 2001
 
2 28 juni 2001, behandeling, pag. 5537-5556     HAN7281A02
Behandeling van het wetsvoorstel: - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27588); - Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27665); - Wet verbetering poortwachter (27678)
vergadering: 20 juni 2001
 
2 27 juni 2001, gewijzigd amendement, nr. 24     KST54206
Gewijzigd amendement over het opheffen van het ontslagverbod bij ziekte, als de werknemer handelt in strijd met zijn verplichtingen
publicatie: 29 juni 2001
 
2 26 juni 2001, motie, nr. 23     KST54203
Motie over een plan van aanpak inzake verzuim in verband met arbeidsconflicten
publicatie: 29 juni 2001
 
2 26 juni 2001, motie, nr. 22     KST54201
Motie over een emancipatie-effectrapportage m.b.t. het rapport van de commissie-Donner
publicatie: 29 juni 2001
 
2 25 juni 2001, brief, nr. 21     KST54115
Brief minister en staatssecretaris over de beperking van het ontslagverbod voor zieke werknemers
publicatie: 27 juni 2001
 
2 20 juni 2001, nota van wijziging, nr. 20     KST53952
Tweede nota van wijziging
publicatie: 22 juni 2001
 
2 19 juni 2001, amendement, nr. 19     KST53925
Amendement over gesprek binnen 4 weken na ziekmelding met arbeidsdeskundige van Lisv, en advies Lisv aan werkgever
publicatie: 21 juni 2001
 
2 19 juni 2001, brief, nr. 18     KST53912
Brief staatssecretaris met antwoorden op enkele vragen uit het wetgevingsoverleg van 18 juni 2001
publicatie: 21 juni 2001
 
2 18 juni 2001, amendement, nr. 16     KST53924
Amendement over de mogelijkheid de sanctie van loondoorbetaling maximaal een vol jaar te laten zijn
publicatie: 21 juni 2001
 
2 18 juni 2001, amendement, nr. 15     KST53923
Amendement over het melden door de werkgever dat zijn werknemer weer geschikt is tot het verrichten van arbeid
publicatie: 21 juni 2001
 
2 18 juni 2001, amendement, nr. 14     KST53922
Amendement over het vastleggen van wederzijdse verplichtingen van de werkgever en de zieke werknemer in de arbeidsovereenkomst
publicatie: 21 juni 2001
 
2 18 juni 2001, gewijzigd amendement, nr. 13     KST53920
Gewijzigd amendement over het vastleggen van de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer in geval van ziekteverzuim
publicatie: 21 juni 2001
 
2 18 juni 2001, amendement, nr. 12     KST53919
Amendement over het opheffen van het ontslagverbod bij ziekte, als de werknemer handelt in strijd met zijn verplichtingen
publicatie: 21 juni 2001
 
2 18 juni 2001, amendement, nr. 11     KST53918
Amendement om bij behandeling van de aanvraag slechts te beoordelen op de redelijkheid van de reïntegratie-inspanningen
publicatie: 21 juni 2001
 
2 14 juni 2001, amendement, nr. 9     KST53916
Amendement over terugbrenging van de termijn voor de ziekmelding naar 13 weken
publicatie: 21 juni 2001
 
2 14 juni 2001, amendement, nr. 8     KST53915
Amendement over het opschuiven van de WAO-keuring in bepaalde gevallen
publicatie: 21 juni 2001
 
2 14 juni 2001, brief, nr. 17     KST53926
Brief staatssecretaris inzake aanbieding van een brief van het Ctsv
publicatie: 21 juni 2001
 
2 14 juni 2001, amendement, nr. 10     KST53917
Amendement over het vastleggen van de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer in geval van ziekteverzuim
publicatie: 21 juni 2001
 
2 12 juni 2001, amendement, nr. 7     KST53688
Amendement over de concrete invulling van goed werkgeverschap in geval van ziekte van zijn werknemer
publicatie: 15 juni 2001
 
2 1 juni 2001, nota van wijziging, nr. 6     KST53463
Nota van wijziging
publicatie: 6 juni 2001
 
2 1 juni 2001, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST53461
Nota n.a.v. het verslag met vragen over het wetsvoorstel, en de antwoorden daarop van het kabinet
publicatie: 7 juni 2001
 
2 23 mei 2001, verslag, nr. 4     KST53260
Verslag
publicatie: 30 mei 2001
 
2 17 april 2001, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST52658
Advies en nader rapport
publicatie: 25 april 2001
 
2 17 april 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST52657
Memorie van toelichting
publicatie: 24 april 2001
 
2 17 april 2001, voorstel van wet, nr. 1-2     KST52655
Voorstel van wet
publicatie: 24 april 2001
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past 13 wetten aan, waaronder:
 • Wet verbetering poortwachter
  Wet van 29 november 2001 tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 20-06-2001 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
J.C. (José) Smits 20-06-2001 PvdA J.C. (José) Smits i
A.J. (Arthie) Schimmel 20-06-2001 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
G. (Geert) Wilders 20-06-2001 VVD G. (Geert) Wilders i
M.J. (Marijke) van Lente 20-06-2001 VVD M.J. (Marijke) van Lente i
E. (Eimert) van Middelkoop 20-06-2001 CU E. (Eimert) van Middelkoop i
C. (Cees) van der Knaap 20-06-2001 CDA C. (Cees) van der Knaap i
A.B. (Ab) Harrewijn 20-06-2001 GL A.B. (Ab) Harrewijn i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 20-06-2001 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
B.J. (Bas) van der Vlies 20-06-2001 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J.F. (Hans) Hoogervorst 21-06-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i
W.A.F.G. (Willem) Vermeend 21-06-2001 Minister W.A.F.G. (Willem) Vermeend i
J.F. (Hans) Hoogervorst 21-06-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i
W.A.F.G. (Willem) Vermeend 21-06-2001 Minister W.A.F.G. (Willem) Vermeend i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 26-06-2001 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
J.C. (José) Smits 26-06-2001 PvdA J.C. (José) Smits i
A.J. (Arthie) Schimmel 26-06-2001 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
G. (Geert) Wilders 26-06-2001 VVD G. (Geert) Wilders i
M.J. (Marijke) van Lente 26-06-2001 VVD M.J. (Marijke) van Lente i
E. (Eimert) van Middelkoop 26-06-2001 CU E. (Eimert) van Middelkoop i
C. (Cees) van der Knaap 26-06-2001 CDA C. (Cees) van der Knaap i
A.B. (Ab) Harrewijn 26-06-2001 GL A.B. (Ab) Harrewijn i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 26-06-2001 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
B.J. (Bas) van der Vlies 26-06-2001 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
W.A.F.G. (Willem) Vermeend 27-06-2001 Minister W.A.F.G. (Willem) Vermeend i
J.F. (Hans) Hoogervorst 27-06-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 26-11-2001 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
R.Ch. (Ruud) Hessing 26-11-2001 D66 R.Ch. (Ruud) Hessing i
J. (Hannie) van Leeuwen 26-11-2001 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
P. (Paula) Swenker 26-11-2001 VVD P. (Paula) Swenker i
M.F. (Ria) Jaarsma 26-11-2001 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
D.J. (Dik) Wolfson 26-11-2001 PvdA D.J. (Dik) Wolfson i
J.P. (Jurn) de Vries 26-11-2001 CU J.P. (Jurn) de Vries i
D.J.B. (Diana) de Wolff 26-11-2001 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
W.A.F.G. (Willem) Vermeend 27-11-2001 Minister W.A.F.G. (Willem) Vermeend i
J.F. (Hans) Hoogervorst 27-11-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Tweede termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 27-11-2001 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
R.Ch. (Ruud) Hessing 27-11-2001 D66 R.Ch. (Ruud) Hessing i
P. (Paula) Swenker 27-11-2001 VVD P. (Paula) Swenker i
M.F. (Ria) Jaarsma 27-11-2001 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
D.J. (Dik) Wolfson 27-11-2001 PvdA D.J. (Dik) Wolfson i
J.P. (Jurn) de Vries 27-11-2001 CU J.P. (Jurn) de Vries i
D.J.B. (Diana) de Wolff 27-11-2001 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
W.A.F.G. (Willem) Vermeend 27-11-2001 Minister W.A.F.G. (Willem) Vermeend i
J.F. (Hans) Hoogervorst 27-11-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsongeschiktheid, Uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen, WIA, Ziekteverzuim.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.