27686 nl - wetsvoorstel
Invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekering

Dit wetsvoorstel werd op 25 april 2001 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoogervorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen op verzoek van personen die voornemens zijn als zelfstandig opdrachtnemer werkzaamheden te gaan verrichten, voorafgaand aan die werkzaamheden een beslissing neemt over de status als zelfstandige van die personen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen alsmede dat het wenselijk is de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen uit te sluiten van de verzekering voor de werknemersverzekeringen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, enz. i.v.m. invoering zelfstandigheidsverklaring en uitsluiting Nationale ombudsman en substituut-ombudsmannen van verzekering voor werknemersverzekeringen i).

Kerngegevens

Ingediend
25 april 2001

Volledige titel
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekering

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. (Hans) Hoogervorst i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Een toenemend aantal personen kiest voor het zelfstandig ondernemerschap. Het aantal startende ondernemers is gestegen van 25 000 in 1987 naar 40 000 in 1997. Tegelijkertijd is binnen het zelfstandig ondernemerschap sprake van een toenemende diversiteit, bijvoorbeeld in de vorm van franchise- en deeltijdondernemerschap en zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). De toegenomen diversiteit aan arbeidsrelaties en vormen van zelfstandig ondernemerschap maakt het moeilijker om een scherpe scheidslijn te trekken tussen arbeid die wordt verricht in het kader van een dienstbetrekking, en werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of de zelfstandige uitoefening van een beroep. Dit heeft tot gevolg dat personen die hun arbeid anders dan als werknemer willen aanbieden, alsmede hun opdrachtgevers vaak in onzekerheid verkeren over de beoordeling van hun arbeidsrelatie door het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) in het kader van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het Economisch instituut voor het midden- en kleinbedrijf (EIM) schat in dat maximaal 100 000 ZZP-ers werken in sectoren waarin de afbakening tussen zelfstandigen en werknemers in de praktijk een probleem vormt. Deze afbakening vormt onder meer een probleem in de bouwsector, het transport, de zakelijke en persoonlijke dienstverlening (o.a. interim-managers, organisatieadviseurs, IT-specialisten), de journalistiek en de paramedische sector.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, vijf amendementen en drie subamendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(40 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 1 juli 2004, brief, nr. A     KST78364
Brief minister over het wetsvoorstel uitbreiding rechtsgevolgen VAR - Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen
publicatie: 14 juli 2004
 
2 16 januari 2003, verslag van een algemeen overleg, nr. 29     KST66331
Verslag algemeen overleg
publicatie: 23 januari 2003
 
2 17 december 2002, brief, nr. 28     KST65863
Brief minister over het besluit Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking van de Belastingdienst en het UWV
publicatie: 30 december 2002
 
2 25 april 2002, brief, nr. 27     KST61570
Brief staatssecretaris over de uitkomst van het onderzoek naar aanleiding van de motie Hindriks c.s. (kamerstuk 27686, nr. 26)
publicatie: 7 mei 2002
 
1 21 januari 2002, stemming(en), pag. 712-712     HAN7361A06
Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen (27686): - de motie-Van Leeuwen c.s. over fictieve dienstbetrekking en schijnconstructies (27686, nr. 71d) 
vergadering: 18 december 2001
 
1 18 januari 2002, behandeling, pag. 655-663     HAN7360A05
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen (27686)  -
vergadering: 17 december 2001
 
1 17 december 2001, motie, nr. 71d     KST58285
Motie over de positie van zelfstandigen in dienstbetrekking en de bescherming van de fictieve dienstbetrekking in de werknemersverzekeringen
publicatie: 27 december 2001
 
1 11 december 2001, eindverslag, nr. 71c     KST58036
Eindverslag
publicatie: 17 december 2001
 
1 7 december 2001, memorie van antwoord, nr. 71b     KST57881
Memorie van antwoord
publicatie: 12 december 2001
 
1 7 december 2001, voorlopig verslag, nr. 71a     KST57873
Voorlopig verslag
publicatie: 12 december 2001
 
2 30 oktober 2001, stemming(en), pag. 850-851     HAN7324A09
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen (27686), over: - de motie-Hindriks c.s. over een regeling voor kunstenaars en artiesten (27686, nr. 26). 
vergadering: 18 oktober 2001
 
2 30 oktober 2001, behandeling, pag. 821-822     HAN7324A03
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen (27686)  -
vergadering: 18 oktober 2001
 
1 18 oktober 2001, gewijzigd voorstel van wet, nr. 71     KST56360
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 26 oktober 2001
 
2 18 oktober 2001, motie, nr. 26     KST56235
Motie over compensatie voor de netto inkomstenderving die een aantal kunstenaars en artiesten zullen ondervinden
publicatie: 23 oktober 2001
 
2 17 oktober 2001, subamendement, nr. 24     KST56172
Subamendement met een noodzakelijke wetgevingstechnische aanpassing
publicatie: 19 oktober 2001
 
2 17 oktober 2001, nader gewijzigd amendement, nr. 23     KST56171
Nader gewijzigd amendement om ook dga's in aanmerking te laten komen voor een zelfstandigheidsverklaring
publicatie: 19 oktober 2001
 
2 16 oktober 2001, amendement, nr. 25     KST56274
Amendement ter vervanging van nr. 22 inzake verplichting premieafdracht zelfstandige als Lisv bewijst dat deze geen civiele arbeidsovereenkomst heeft
publicatie: 24 oktober 2001
 
2 16 oktober 2001, gewijzigd amendement, nr. 22     KST56079
Gewijzigd amendement inzake verplichting premieafdracht zelfstandige als Lisv bewijst dat deze geen civiele arbeidsovereenkomst heeft
publicatie: 18 oktober 2001
 
2 15 oktober 2001, behandeling, pag. 392-400     HAN7317A08
Voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen (27686)  -
vergadering: 4 oktober 2001
 
2 8 oktober 2001, brief, nr. 21     KST55976
Brief staatssecretaris over o.a. artiesten en musici met zelfstandigenaftrek
publicatie: 12 oktober 2001
 
2 8 oktober 2001, amendement, nr. 20     KST56170
Amendement ter vervanging van nr. 9 om de wet na twee jaar te evalueren op haar doeltreffenheid in de praktijk en hiervan verslag te doen in de Kamer
publicatie: 19 oktober 2001
 
2 4 oktober 2001, behandeling, pag. 215-221     HAN7313A03
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen (27686)  -
vergadering: 27 september 2001
 
2 4 oktober 2001, gewijzigd subamendement, nr. 19     KST55940
Gewijzigd subamendement over het begrenzen van de termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien
publicatie: 12 oktober 2001
 
2 4 oktober 2001, amendement, nr. 18     KST55938
Amendement ter vervanging van nr. 7 inzake wegnemen knelpunten WAZ in verband met status zelfstandige voor de sociale verzekeringen
publicatie: 12 oktober 2001
 
2 4 oktober 2001, gewijzigd amendement, nr. 17     KST55937
Gewijzigd amendement om ook dga's in aanmerking te laten komen voor een zelfstandigheidsverklaring
publicatie: 12 oktober 2001
 
2 4 oktober 2001, amendement, nr. 15     KST55936
Amendement inzake verplichting premieafdracht zelfstandige als Lisv bewijst dat deze geen civiele arbeidsovereenkomst heeft
publicatie: 12 oktober 2001
 
2 4 oktober 2001, subamendement, nr. 13     KST55933
Subamendement ter vervanging van nr. 11 over bij algemene maatregel van bestuur opstellen van beoordelingscriteria voor het verlenen van een beschikking
publicatie: 12 oktober 2001
 
2 27 september 2001, amendement, nr. 9     KST55632
Amendement om de wet na twee jaar te evalueren op haar doeltreffenheid in de praktijk en hiervan verslag te doen in de Kamer
publicatie: 2 oktober 2001
 
2 27 september 2001, gewijzigd subamendement, nr. 14     KST55934
Gewijzigd subamendement over het begrenzen van de termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien
publicatie: 12 oktober 2001
 
2 27 september 2001, subamendement, nr. 12     KST55764
Subamendement over het begrenzen van de termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien
publicatie: 5 oktober 2001
 
2 27 september 2001, subamendement, nr. 11     KST55634
Subamendement over bij algemene maatregel van bestuur opstellen van beoordelingscriteria voor het verlenen van een beschikking
publicatie: 2 oktober 2001
 
2 27 september 2001, amendement, nr. 10     KST55633
Amendement om ook dga's in aanmerking te laten komen voor een zelfstandigheidsverklaring
publicatie: 2 oktober 2001
 
2 25 september 2001, amendement, nr. 8     KST55582
Amendement over vrijwaring van verzekeringsplicht voor houders van zelfstandigheidsverklaring en hun opdrachtgevers
publicatie: 28 september 2001
 
2 20 september 2001, amendement, nr. 7     KST55584
Amendement inzake wegnemen knelpunten WAZ in verband met status zelfstandige voor de sociale verzekeringen
publicatie: 28 september 2001
 
2 28 juni 2001, nota van wijziging, nr. 6     KST54379
Nota van wijziging
publicatie: 6 juli 2001
 
2 28 juni 2001, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST54381
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 6 juli 2001
 
2 14 juni 2001, verslag, nr. 4     KST53785
Verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
publicatie: 18 juni 2001
 
2 25 april 2001, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST52807
Advies en nader rapport
publicatie: 2 mei 2001
 
2 25 april 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST52806
Memorie van toelichting
publicatie: 2 mei 2001
 
2 25 april 2001, voorstel van wet, nr. 1-2     KST52804
Voorstel van wet
publicatie: 2 mei 2001
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past negen wetten aan, waaronder:
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Wet van 24 april 1997, houdende verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

Th.J.H. (Theo) Stroeken 27-09-2001 CDA Th.J.H. (Theo) Stroeken i
D.V. (Rik) Hindriks 27-09-2001 PvdA D.V. (Rik) Hindriks i
G. (Geert) Wilders 27-09-2001 VVD G. (Geert) Wilders i
A.B. (Ab) Harrewijn 27-09-2001 GL A.B. (Ab) Harrewijn i
J.F. (Hans) Hoogervorst 04-10-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Tweede termijn Tweede Kamer

Th.J.H. (Theo) Stroeken 04-10-2001 CDA Th.J.H. (Theo) Stroeken i
D.V. (Rik) Hindriks 04-10-2001 PvdA D.V. (Rik) Hindriks i
G. (Geert) Wilders 04-10-2001 VVD G. (Geert) Wilders i
A.B. (Ab) Harrewijn 04-10-2001 GL A.B. (Ab) Harrewijn i
J.F. (Hans) Hoogervorst 04-10-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Derde termijn Tweede Kamer

D.V. (Rik) Hindriks 18-10-2001 PvdA D.V. (Rik) Hindriks i
Th.J.H. (Theo) Stroeken 18-10-2001 CDA Th.J.H. (Theo) Stroeken i
J. (Jan) van Walsem 18-10-2001 D66 J. (Jan) van Walsem i
J.F. (Hans) Hoogervorst 18-10-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 17-12-2001 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
D.J.B. (Diana) de Wolff 17-12-2001 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
P. (Paula) Swenker 17-12-2001 VVD P. (Paula) Swenker i
M.F. (Ria) Jaarsma 17-12-2001 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
J.F. (Hans) Hoogervorst 17-12-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Tweede termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 17-12-2001 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
D.J.B. (Diana) de Wolff 17-12-2001 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
P. (Paula) Swenker 17-12-2001 VVD P. (Paula) Swenker i
M.F. (Ria) Jaarsma 17-12-2001 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
J.F. (Hans) Hoogervorst 17-12-2001 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Nationale ombudsman, Sociale verzekeringen, Zelfstandigen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.