24169 nl - wetsvoorstel
Algemene nabestaandenwet

Dit wetsvoorstel werd op 24 mei 1995 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Linschoten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Algemene Weduwen- en Wezenwet te vervangen door een nabestaanden-verzekering, waarin rekening wordt gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Algemene nabestaandenwet i).

Kerngegevens

Ingediend
24 mei 1995

Volledige titel
Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R.L.O. (Robin) Linschoten i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Het laatste decennium is algemeen de noodzaak gevoeld om de Algemene Weduwen- en Wezenwet te wijzigen. Deze wet uit 1959 paste bij de toenmalige maatschappelijke constellatie van een duidelijke arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen, maar schiet thans op een groot aantal punten tekort.

De AWW geeft een uitkering aan nabestaanden alhoewel die vaak niet in behoeftige omstandigheden zijn. Dit komt enerzijds omdat weduwen anders dan ten tijde van het in werking treden van de AWW vaak aan het arbeidsproces deelnemen en anderzijds omdat ook weduwnaars met een baan een uitkering krijgen. Dit strookt niet met het karakter van de AWW als volksverzekering gebaseerd op het behoefteprincipe. Dit gegeven gecombineerd met de behoefte om de collectieve lasten te verlagen, leidt ertoe dat een nabestaandenwet die een inkomensafhankelijke uitkering verstrekt de voorkeur verdient. Daarnaast heeft het kabinet zich beraden over de vraag welke groepen nabestaanden onder de bescherming van de wet zouden moeten vallen, en welke groepen zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien danwel zich particulier kunnen verzekeren voor het overlijdensrisico.

De regering stelt voor een nabestaandenverzekering te handhaven waarin aan een beperkte groep nabestaanden waarvan niet kan worden verwacht dat zij door middel van arbeid in hun onderhoud voorzien, recht op uitkering wordt gegeven. Op die manier wordt de solidariteit tussen burgers via een volksverzekering optimaal vormgegeven.

Bovenstaande overwegingen leiden tot het voorstel voor een nieuwe nabestaandenwet, die recht geeft op uitkering aan nabestaanden met kinderen onder de 18 jaar, arbeidsongeschikte nabestaanden, en nabestaanden geboren vóór 1945 waarvan in zijn algemeenheid gezien hun arbeidsverleden geen arbeidsparticipatie verwacht kan worden. De uitkering die op grond van deze wet verstrekt wordt, is inkomensafhankelijk, waarbij een gedeelte van het inkomen uit arbeid wordt vrijgelaten.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, drie nota's van verbetering en zeven amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

Documenten

(35 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 20 december 1995, stemming(en), pag. 620-621     HAN3700
Stemmingen over de Algemene nabestaandenwet) (24169) en Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten (24258)  -
publicatie: 15 januari 1996 vergadering: 20 december 1995
 
1 19 december 1995, behandeling, pag. 554-591     HAN3689
Voortzetting behandeling wetsvoorstellen Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (24169); Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten (24258) -
publicatie: 15 januari 1996 vergadering: 19 december 1995
 
1 19 december 1995, behandeling, pag. 516-540     HAN3686
Behandeling van de wetsvoorstellen: Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (24169); Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten (24258) -
publicatie: 15 januari 1996 vergadering: 19 december 1995
 
1 15 december 1995, brief, nr. 45g     KST12027
Brief staatssecretaris met antwoord op gestelde vragen m.b.t. fiscale aspecten van private verzekering van het nabestaandenrisico
publicatie: 19 december 1995
 
1 12 december 1995, eindverslag, nr. 45f     KST11936
Eindverslag over de voorbereiding van dit wetsvoorstel
publicatie: 15 december 1995
 
1 8 december 1995, nadere memorie van antwoord, nr. 45e     KST11854
Nadere memorie van antwoord
publicatie: 13 december 1995
 
1 7 december 1995, nader voorlopig verslag, nr. 45d     KST11789
Nader voorlopig verslag
publicatie: 12 december 1995
 
1 5 december 1995, memorie van antwoord, nr. 45c     KST11673
Memorie van antwoord
publicatie: 7 december 1995
 
1 4 december 1995, voorlopig verslag, nr. 45b     KST11657
Voorlopig verslag
publicatie: 7 december 1995
 
2 3 november 1995, stemming(en), pag. 595-598     HAN3161
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (24169), en over: de motie-Rosenmöller c.s. over aanwending van een meer-opbrengst voor verbetering van het overgangsrecht (24169, nr. 17); de motie-Stellingwerf over de arbeidsmarktpositie van werkloze nabestaanden (24169, nr. 18).  -
vergadering: 10 oktober 1995
 
1 1 november 1995, nota van verbetering, nr. 45a     KST10694
Nota van verbetering
publicatie: 2 november 1995
 
2 23 oktober 1995, behandeling, pag. 564-573     HAN3130
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (24169) en van de motie-Rosenmöller c.s. over aanwending van een meeropbrengst voor verbetering van het overgangsrecht (24169, nr. 17) en de motie-Stellingwerf over de arbeidsmarktpositie van werkloze nabestaanden (24169, nr. 18)  -
vergadering: 5 oktober 1995
 
2 23 oktober 1995, behandeling, pag. 529-544     HAN3124
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (24169)  -
vergadering: 5 oktober 1995
 
2 23 oktober 1995, behandeling, pag. 500-528     HAN3122
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (24169)  -
vergadering: 5 oktober 1995
 
2 23 oktober 1995, behandeling, pag. 403-440     HAN3110
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (24169)  -
vergadering: 4 oktober 1995
 
2 23 oktober 1995, behandeling, pag. 389-400     HAN3106
Behandeling van het wetsvoorstel Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (24169)  -
vergadering: 3 oktober 1995
 
1 18 oktober 1995, gewijzigd voorstel van wet, nr. 45     KST10428
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 23 oktober 1995
 
2 5 oktober 1995, nota van verbetering, nr. 19     KST10236
Derde nota van verbetering tav verbinding van voorwaarden aan de uitsluiting van de verplichtstelling van onderdelen van stututen en reglementen
publicatie: 12 oktober 1995
 
2 5 oktober 1995, motie, nr. 18     KST10130
Motie over aanwezigheid instrumenten ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van werkloze nabestaanden zonder nabestaandenuitkering
publicatie: 10 oktober 1995
 
2 5 oktober 1995, motie, nr. 17     KST10128
Motie over de aanwending van eventuele meer-opbrengsten van het wetsvoorstel ter verbetering van het overgangsrecht in het kader van de ANW
publicatie: 10 oktober 1995
 
2 5 oktober 1995, amendement, nr. 16     KST10311
Amendement ter stelling van het evaluatietermijn op vijf jaar
publicatie: 18 oktober 1995
 
2 5 oktober 1995, amendement, nr. 15     KST10310
Amendement ter creëring van het recht op nabestaandenuitkering voor vrouwen geboren voor 1955 zonder kind onder de 18 jaar
publicatie: 18 oktober 1995
 
2 3 oktober 1995, amendement, nr. 14     KST10089
Amendement inzake een ruimere overgangstermijn voor mensen met een huidige AWW-uitkering
publicatie: 6 oktober 1995
 
2 3 oktober 1995, nota van wijziging, nr. 13     KST10093
Tweede nota van wijziging
publicatie: 6 oktober 1995
 
2 3 oktober 1995, amendement, nr. 12     KST10088
Amendement inzake de inkomenstoets
publicatie: 6 oktober 1995
 
2 29 september 1995, amendement, nr. 11     KST10086
Amendement inzake het het vervallen van artikel 85
publicatie: 6 oktober 1995
 
2 29 september 1995, amendement, nr. 10     KST10085
Amendement inzake vrijstelling van inkomsten
publicatie: 6 oktober 1995
 
2 28 september 1995, amendement, nr. 9     KST10084
Amendement
publicatie: 6 oktober 1995
 
2 28 september 1995, brief, nr. 8     KST9977
Brief staatssecretaris naar aanleiding van de vragen die door de Leden Doelman-Pel en Schimmel zijn gesteld over het wetsvoorstel
publicatie: 2 oktober 1995
 
2 5 september 1995, nota van wijziging, nr. 7     KST9586
Nota van wijziging
publicatie: 12 september 1995
 
2 1 september 1995, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST9571
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 11 september 1995
 
2 11 juli 1995, verslag, nr. 5     KST9161
Verslag
publicatie: 25 juli 1995
 
2 19 juni 1995, nota van verbetering, nr. 4     KST8692
Nota van verbetering
publicatie: 26 juni 1995
 
2 24 mei 1995, memorie van toelichting, nr. 3     KST8213
Memorie van toelichting
publicatie: 6 juni 1995
 
2 24 mei 1995, voorstel van wet, nr. 1-2     KST8211
Voorstel van wet
publicatie: 6 juni 1995
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past 21 wetten aan, waaronder:

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

A.D. (Bert) Bakker 03-10-1995 D66 A.D. (Bert) Bakker i
E. (Eimert) van Middelkoop 03-10-1995 GPV E. (Eimert) van Middelkoop i
B.J. (Bas) van der Vlies 04-10-1995 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
N.A. (Ella) Kalsbeek 04-10-1995 PvdA N.A. (Ella) Kalsbeek i
A. (Ali) Doelman-Pel 04-10-1995 CDA A. (Ali) Doelman-Pel i
P. (Paul) Rosenmöller 04-10-1995 GL P. (Paul) Rosenmöller i
A.L.E.C. (Anne Lize) van der Stoel 04-10-1995 VVD A.L.E.C. (Anne Lize) van der Stoel i
D.J. (Dick) Stellingwerf 04-10-1995 RPF D.J. (Dick) Stellingwerf i
L.E.Ch. (Leo) Boogaard 04-10-1995 groep-Nijpels (ex-AOV) L.E.Ch. (Leo) Boogaard i
Th.J.M. (Theo) Hendriks 04-10-1995 fractie-Hendriks (ex-AOV) Th.J.M. (Theo) Hendriks i
R.L.O. (Robin) Linschoten 05-10-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Tweede termijn Tweede Kamer

A.D. (Bert) Bakker 05-10-1995 D66 A.D. (Bert) Bakker i
E. (Eimert) van Middelkoop 05-10-1995 GPV E. (Eimert) van Middelkoop i
B.J. (Bas) van der Vlies 05-10-1995 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
N.A. (Ella) Kalsbeek 05-10-1995 PvdA N.A. (Ella) Kalsbeek i
A. (Ali) Doelman-Pel 05-10-1995 CDA A. (Ali) Doelman-Pel i
P. (Paul) Rosenmöller 05-10-1995 GL P. (Paul) Rosenmöller i
A.L.E.C. (Anne Lize) van der Stoel 05-10-1995 VVD A.L.E.C. (Anne Lize) van der Stoel i
D.J. (Dick) Stellingwerf 05-10-1995 RPF D.J. (Dick) Stellingwerf i
L.E.Ch. (Leo) Boogaard 05-10-1995 groep-Nijpels (ex-AOV) L.E.Ch. (Leo) Boogaard i
R.L.O. (Robin) Linschoten 05-10-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 19-12-1995 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 19-12-1995 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
W. (Willem) van de Zandschulp 19-12-1995 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H.F. (Han) Heijmans 19-12-1995 VVD H.F. (Han) Heijmans i
J.H. (Ans) Zwerver 19-12-1995 GL J.H. (Ans) Zwerver i
K. (Kars) Veling 19-12-1995 GPV K. (Kars) Veling i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 19-12-1995 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
J. (Jan) Hendriks 19-12-1995 fractie-Hendriks J. (Jan) Hendriks i
R.L.O. (Robin) Linschoten 19-12-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Tweede termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 19-12-1995 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 19-12-1995 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
W. (Willem) van de Zandschulp 19-12-1995 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H.F. (Han) Heijmans 19-12-1995 VVD H.F. (Han) Heijmans i
J.H. (Ans) Zwerver 19-12-1995 GL J.H. (Ans) Zwerver i
K. (Kars) Veling 19-12-1995 GPV K. (Kars) Veling i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 19-12-1995 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
J. (Jan) Hendriks 19-12-1995 fractie-Hendriks J. (Jan) Hendriks i
R.L.O. (Robin) Linschoten 19-12-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Derde termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 19-12-1995 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 19-12-1995 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
W. (Willem) van de Zandschulp 19-12-1995 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H.F. (Han) Heijmans 19-12-1995 VVD H.F. (Han) Heijmans i
J.H. (Ans) Zwerver 19-12-1995 GL J.H. (Ans) Zwerver i
K. (Kars) Veling 19-12-1995 GPV K. (Kars) Veling i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 19-12-1995 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
J. (Jan) Hendriks 19-12-1995 fractie-Hendriks J. (Jan) Hendriks i
R.L.O. (Robin) Linschoten 19-12-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Verwante dossiers

Aan dit dossier is het volgende trefwoord toegekend: Nabestaandenvoorzieningen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.