24221 nl - wetsvoorstel
Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie

Dit wetsvoorstel werd op 15 juni 1995 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Linschoten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de bepalingen inzake het toekennen van bonusuitkeringen en opleggen van geldelijke bijdragen aan werkgevers, neergelegd in hoofdstuk IIIB van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, af te schaffen, alsmede in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet bepalingen op te nemen ter bevordering van de reïntegratie *.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Ziektewet, enz. i).

Kerngegevens

Ingediend
15 juni 1995

Volledige titel
Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R.L.O. (Robin) Linschoten i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

In dit wetsvoorstel is het voorstel opgenomen om de in de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) neergelegde wettelijke bepalingen op grond waarvan bonusuitkeringen worden toegekend en geldelijke bijdragen aan werkgevers worden opgelegd, hierna verder aan te duiden als het bonus-malussysteem, af te schaffen. Er wordt naar gestreefd de inwerkingtreding van dit voorstel te doen plaatsvinden op 1 juli 1995.

De malus had meerdere doelstellingen, waarvan één inhield het beïnvloeden van het gedrag van de werkgever, ertoe strekkende dat hij een positieve bijdrage zou leveren aan het verminderen van het arbeidsongeschiktheidsvolume. Een andere doelstelling was het invoeren van een kostendekkend financieringssysteem voor het stimuleren van het in dienst nemen door werkgevers van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers door de toekenning van een bonus. Door de afschaffing van het bonus-malussysteem komen deze instrumenten, die bijdroegen aan het in dienst houden dan wel in dienst nemen van arbeidsongeschikte werknemers en daarmee aan de participatie op de arbeidsmarkt van deze werknemers, te vervallen. Gelet hierop ben ik van mening dat de afschaffing van het bonus-malussysteem gekoppeld moet worden aan het treffen van maatregelen die tot doel hebben de reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap te bevorderen (flankerend beleid). Door deze maatregelen wordt het verlies van de malus en de bonus als twee op reïntegratie gerichte instrumenten opgevangen.

De arbeidsongeschiktheidsregelingen voor het overheidspersoneel zullen conform de in dit wetsvoorstel neergelegde wijzigingen worden aangepast.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en zes amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(39 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 7 november 1995, stemming(en), pag. 143-143     HAN3346
Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie (24221), te weten: de motie-Van de Zandschulp c.s. met verzoek tot reparatiewetgeving ter zake van onbedoeld nadelige gevolgen na hernieuwde uitval (24221, nr. 1d).  -
publicatie: 23 november 1995 vergadering: 7 november 1995
 
1 31 oktober 1995, behandeling, pag. 100-137     HAN3307
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) (24221).  -
publicatie: 17 november 1995 vergadering: 31 oktober 1995
 
1 7 november 1995, brief, nr. 1e     KST10844
Brief staatssecretaris met bekendmaking van voorbereiding van reparatie-wetgeving i.v.m. onbedoelde nadelige gevolgen bij hernieuwde uitval
publicatie: 9 november 1995
 
1 31 oktober 1995, motie, nr. 1d     KST10692
Motie inzake reparatiewetgeving terzake van artikel 43a WAO
publicatie: 2 november 1995
 
1 24 oktober 1995, eindverslag, nr. 1c     KST10562
Eindverslag
publicatie: 26 oktober 1995
 
1 13 oktober 1995, nadere memorie van antwoord, nr. 1b     KST10349
Nadere memorie van antwoord
publicatie: 18 oktober 1995
 
1 11 oktober 1995, nader voorlopig verslag, nr. 1a     KST10276
Nader voorlopig verslag
publicatie: 13 oktober 1995
 
1 19 september 1995, memorie van antwoord, nr. 1     KST9807
Memorie van antwoord
publicatie: 25 september 1995
 
1 12 september 1995, voorlopig verslag, nr. 290a     KST9645
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
publicatie: 18 september 1995
 
2 10 juli 1995, noot/noten, pag. 5496-5503     HAN2860
Noot met antwoorden vd minister van SZW op vragen inzake afschaffing van de malus (24 221)  -
vergadering: 20 juni 1995
 
2 22 juni 1995, stemming(en), pag. 5493-5494     HAN2857
de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) (24221).  -
publicatie: 10 juli 1995 vergadering: 22 juni 1995
 
2 22 juni 1995, behandeling, pag. 5471-5491     HAN2852
de voortzetting van de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) (24221);de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontslagbescherming van gedeeltelijk arbeidsongeschikten (22977, nr. 7);de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het arbeidsongeschiktheidscriterium (22187, nr. 32), en van:de gewijzigde motie-Marijnissen over het onmiddellijk  -
publicatie: 10 juli 1995 vergadering: 22 juni 1995
 
2 22 juni 1995, behandeling, pag. 5410-5455     HAN2848
de voortzetting van de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) (24221);de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontslagbescherming van gedeeltelijk arbeidsongeschikten (22977, nr. 7);de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het arbeidsongeschiktheidscriterium (22187, nr. 32).  -
publicatie: 10 juli 1995 vergadering: 22 juni 1995
 
2 22 juni 1995, behandeling, pag. 5383-5408     HAN2846
de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) (24221);de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontslagbescherming van gedeeltelijk arbeidsongeschikten (22977, nr. 7);de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het arbeidsongeschiktheidscriterium (22187, nr. 32).  -
publicatie: 10 juli 1995 vergadering: 22 juni 1995
 
1 27 juni 1995, gewijzigd voorstel van wet, nr. 290     KST8821
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 29 juni 1995
 
2 22 juni 1995, amendement, nr. 9     KST8931
Amendement over aanpassing van een leeftijdsgrens in artikel II, onderdeel E, artikel 61
publicatie: 4 juli 1995
 
2 22 juni 1995, amendement, nr. 8     KST8930
Amendement over het schrappen van een beperkende termijn in artikel II, onderdeel B, art. 39a, eerste lid
publicatie: 4 juli 1995
 
2 22 juni 1995, motie, nr. 24     KST8840
Motie over een AMvB voor registratie van gehandicapte werknemers, als voorbereiding voor quotering
publicatie: 29 juni 1995
 
2 22 juni 1995, motie, nr. 23     KST8841
Motie over garantie op een vervolguitkering onder voorwaarden voor een bepaalde categorie zelfstandigen
publicatie: 29 juni 1995
 
2 22 juni 1995, motie, nr. 22     KST8848
Motie over een wijziging van het Schattingsbesluit
publicatie: 29 juni 1995
 
2 22 juni 1995, motie, nr. 21     KST8847
Motie over aanpassing van het FIS
publicatie: 29 juni 1995
 
2 22 juni 1995, motie, nr. 20     KST8846
Motie over een wijziging van het Schattingsbesluit
publicatie: 29 juni 1995
 
2 22 juni 1995, motie, nr. 19     KST8845
Motie over herschatting op basis van de gerealiseerde loonwaarde
publicatie: 29 juni 1995
 
2 22 juni 1995, motie, nr. 18     KST8844
Motie over afzien van de sollicitatieplicht bij uitkeringsgerechtigden met een verlengde WW-vervolguitkering
publicatie: 29 juni 1995
 
2 22 juni 1995, motie, nr. 17     KST8843
Motie over verlies van pensioenopbouw als gevolg van de herkeuringen
publicatie: 29 juni 1995
 
2 22 juni 1995, motie, nr. 16     KST8842
Motie over ontzien van WAO-gerechtigden van boven de 50 jaar bij de herkeuringen
publicatie: 29 juni 1995
 
2 22 juni 1995, amendement, nr. 14     KST8935
Amendement over aanpassing van een leeftijdsgrens in artikel II, onderdeel E, artikel 61
publicatie: 4 juli 1995
 
2 22 juni 1995, gewijzigd amendement, nr. 13     KST8934
Gewijzigd amendement over ziekengeldregeling voor werknemers uit AAW/WAO
publicatie: 4 juli 1995
 
2 22 juni 1995, motie, nr. 12     KST8834
Motie over reïntegratie van gedeeltelijk WAO-gerechtigden op de arbeidsmarkt
publicatie: 29 juni 1995
 
2 22 juni 1995, amendement, nr. 11     KST8933
Amendement over een termijn voor het opstellen van een reïntegratieplan
publicatie: 4 juli 1995
 
2 22 juni 1995, amendement, nr. 10     KST8932
Amendement over ziekengeldregeling voor werknemers uit AAW/WAO
publicatie: 4 juli 1995
 
2 21 juni 1995, amendement, nr. 7     KST8929
Amendement over termijn van terugbetaling van geldelijke bijdragen aan werkgevers
publicatie: 4 juli 1995
 
2 21 juni 1995, nota van wijziging, nr. 6     KST8781
Nota van wijziging
publicatie: 28 juni 1995
 
2 21 juni 1995, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST8780
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 28 juni 1995
 
2 20 juni 1995, verslag, nr. 4     KST8703
Verslag
publicatie: 27 juni 1995
 
2 15 juni 1995, memorie van toelichting, nr. 3     KST8529
Memorie van toelichting
publicatie: 20 juni 1995
 
2 15 juni 1995, voorstel van wet, nr. 1-2     KST8525
Voorstel van wet
publicatie: 20 juni 1995
 
2 13 juni 1995, stemming(en), pag. 5793-5793     HAN2906
Stemmingen over elf moties, ingediend bij de behandeling van het debat over de WAO, te weten:de gewijzigde motie-Marijnissen over het onmiddellijk beëindigen van de herkeuringen WAO (22187, nr. 30);de motie-Schimmel over een individueel trajectplan voor reïntegratie op de arbeidsmarkt (24221, nr. 12);de motie-Rosenmöller over herkeuring van WAO'ers vanaf 45 jaar (24221, nr. 15);de motie-Biesheuvel over herkeuring van WAO'ers vanaf 50 jaar (24221, nr. 16);de motie-Marijnissen over de  -
vergadering: 29 juni 1995
 
2 13 juni 1995, behandeling, pag. 5516-5527     HAN2872
Heropening van de beraadslaging over de bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de gewijzigde motie-Marijnissen over het onmiddellijk beëindigen van de herkeuringen WAO (22187, nr. 30);de motie-Schimmel over een individueel trajectplan voor reïntegratie op de arbeidsmarkt (24221, nr. 12);de motie-Rosenmöller over herkeuring van WAO'ers vanaf 45 jaar (24221, nr. 15);de motie-Biesheuvel over herkeuring van WAO'ers vanaf 50 jaar (24221, nr. 16);de motie-Van Dijke over het verlies van  -
vergadering: 27 juni 1995
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past acht wetten aan, waaronder:

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

A.J. (Arthie) Schimmel 22-06-1995 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
P. (Paul) Rosenmöller 22-06-1995 GL P. (Paul) Rosenmöller i
P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 22-06-1995 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
L.C. (Leen) van Dijke 22-06-1995 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen 22-06-1995 SP J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i
E. (Eimert) van Middelkoop 22-06-1995 GPV E. (Eimert) van Middelkoop i
H.A.L. (Henk) van Hoof 22-06-1995 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-06-1995 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
K.Y.I.J. (Karin) Adelmund 22-06-1995 PvdA K.Y.I.J. (Karin) Adelmund i
J.G.H. (Hans) Janmaat 22-06-1995 Centrumdemocraten (CD) J.G.H. (Hans) Janmaat i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-06-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i
A.P.W. (Ad) Melkert 22-06-1995 Minister A.P.W. (Ad) Melkert i

Tweede termijn Tweede Kamer

A.J. (Arthie) Schimmel 22-06-1995 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
P. (Paul) Rosenmöller 22-06-1995 GL P. (Paul) Rosenmöller i
P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 22-06-1995 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
H.A.L. (Henk) van Hoof 22-06-1995 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
L.C. (Leen) van Dijke 22-06-1995 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen 22-06-1995 SP J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-06-1995 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
K.Y.I.J. (Karin) Adelmund 22-06-1995 PvdA K.Y.I.J. (Karin) Adelmund i
J.G.H. (Hans) Janmaat 22-06-1995 Centrumdemocraten (CD) J.G.H. (Hans) Janmaat i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-06-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i
A.P.W. (Ad) Melkert 22-06-1995 Minister A.P.W. (Ad) Melkert i

Derde termijn Tweede Kamer

P. (Paul) Rosenmöller 27-06-1995 GL P. (Paul) Rosenmöller i
K.Y.I.J. (Karin) Adelmund 27-06-1995 PvdA K.Y.I.J. (Karin) Adelmund i
A.J. (Arthie) Schimmel 27-06-1995 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 27-06-1995 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
H.A.L. (Henk) van Hoof 27-06-1995 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen 27-06-1995 SP J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i
L.C. (Leen) van Dijke 27-06-1995 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
R.L.O. (Robin) Linschoten 27-06-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 31-10-1995 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
W.Th. (Wim) de Boer 31-10-1995 GL W.Th. (Wim) de Boer i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 31-10-1995 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
K. (Kars) Veling 31-10-1995 GPV K. (Kars) Veling i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 31-10-1995 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
H.F. (Han) Heijmans 31-10-1995 VVD H.F. (Han) Heijmans i
W. (Willem) van de Zandschulp 31-10-1995 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
R.L.O. (Robin) Linschoten 31-10-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Tweede termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 31-10-1995 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
W.Th. (Wim) de Boer 31-10-1995 GL W.Th. (Wim) de Boer i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 31-10-1995 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
K. (Kars) Veling 31-10-1995 GPV K. (Kars) Veling i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 31-10-1995 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
H.F. (Han) Heijmans 31-10-1995 VVD H.F. (Han) Heijmans i
W. (Willem) van de Zandschulp 31-10-1995 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
R.L.O. (Robin) Linschoten 31-10-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, WIA.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.