24698 nl - wetsvoorstel
Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Dit wetsvoorstel werd op 24†april†1996 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Linschoten†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering te wijzigen zodat op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering te heffen premies gedifferentieerd worden en werkgevers de mogelijkheid krijgen het risico van de arbeidsongeschiktheidsverzekering van hun werknemers bepaalde tijd zelf te dragen *.

 

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe≠reiding
V
Behan≠deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen†i).

Kerngegevens

Ingediend
24†april†1996

Volledige titel
Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R.L.O. (Robin) Linschoten†i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Inzet van het kabinetsbeleid is een verhoging van de arbeidsparticipatie. Meer mensen aan het werk en dus minder mensen die een beroep moeten doen op de sociale zekerheid. Met een scala aan instrumenten zet het kabinet in op een verhoogde participatie van mensen op de arbeidsmarkt. Een dergelijke krachtsinspanning is niet alleen uit financiŽle overwegingen wenselijk doch bovenal uit sociale overwegingen. Het verrichten van betaalde arbeid is in de Nederlandse samenleving nog steeds de beste manier om te komen tot een verbetering van het financiŽle en sociale welzijn. Vanuit de doelstelling zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en aan het werk te houden heeft het kabinet in het regeerakkoord ook op het terrein van de sociale zekerheid een aantal beleidsvoornemens gepresenteerd.

Deze voornemens richten zich op het ontwikkelen van een stelsel van sociale zekerheid waarbinnen naast bescherming ook activering een belangrijke plaats inneemt. Een activerende sociale zekerheid vergt op een aantal punten een omslag van denken en handelen binnen het huidige stelsel van sociale zekerheid. Een stelsel van sociale zekerheid waarin het waarborgen van inkomen ingeval een risico zich voordoet centraal staat, moet worden omgevormd tot een stelsel van sociale zekerheid waarin het voorkomen van dat verlies en het wederom ongedaan maken daarvan uitgangspunt is. In een dergelijk stelsel staan eigen inspanning en initiatief van de burger voorop.

De verantwoordelijkheden moeten meer worden gelegd bij de individuele burger en het bedrijf en de mogelijkheden om het risico af te wentelen op het collectief dienen te worden verminderd. Een herijking van de verantwoordelijkheden binnen het stelsel van sociale zekerheid is een voorwaarde om tot een activerend stelsel van sociale zekerheid te kunnen komen.

Met het vervangen van de Algemene Weduwen- en Wezenwet door de Algemene nabestaandenwet en het grotendeels privatiseren van de Ziektewet heeft het kabinet op belangrijke gebieden van het stelsel van sociale zekerheid de omslag naar een activerend stelsel ingezet. Door de nu voorliggende voorstellen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen zou ook op het belangrijke terrein van de langerdurende arbeidsongeschiktheid de omslag naar een meer activerend stelsel worden gemaakt. Deze stap vormt als het ware het sluitstuk van een proces dat enige jaren geleden in gang is gezet. Het kabinet acht deze stap onontbeerlijk om te komen tot een houdbaar en beheersbaar sociaal stelsel. Te meer daar uit het dalende volume blijkt dat het ingezette beleid succesvol is.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en negen amendementen ingediend.

Documenten

(37 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 7†mei†1997, stemming(en), pag. 1206-1206     HAN5805
Stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); - en drie andere wetsvoorstellen
vergadering: 22†april†1997
 
1 29†april†1997, behandeling, pag. 1134-1158     HAN5761
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); - en nog drie andere wetsvoorstellen
vergadering: 15†april†1997
 
1 29†april†1997, behandeling, pag. 1100-1120     HAN5759
Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); - en drie andere wetsvoorstellen
vergadering: 15†april†1997
 
1 8†april†1997, eindverslag, nr. 97e     KST20546
Eindverslag
publicatie: 10†april†1997
 
1 4†april†1997, memorie van antwoord, nr. 97d     KST20502
Memorie van antwoord
publicatie: 9†april†1997
 
1 1†april†1997, nader voorlopig verslag, nr. 97c     KST20467
Nader voorlopig verslag
publicatie: 3†april†1997
 
1 24†februari†1997, memorie van antwoord, nr. 97b     KST19846
Memorie van antwoord
publicatie: 27†februari†1997
 
1 11†februari†1997, voorlopig verslag, nr. 97a     KST19599
Voorlopig verslag naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek
publicatie: 13†februari†1997
 
2 28†november†1996, stemming(en), pag. 2187-2187     HAN5049
Stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van de PEMBA, te weten: de motie-RosenmŲller over premiekorting in relatie tot het percentage arbeidsgehandicapten in een bedrijf (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 18) en - de motie-RosenmŲller over een wet op de reÔntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers (24758, 24760, 24698, 24776 , nr. 19).†
vergadering: 19†november†1996
 
2 28†november†1996, stemming(en), pag. 2185-2187     HAN5047
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698)† -
vergadering: 19†november†1996
 
2 21†november†1996, behandeling, pag. 1956-1974     HAN5010
Voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758); - het wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760); - het wetsvoorstel Wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekering) (24698)
vergadering: 13†november†1996
 
1 19†november†1996, gewijzigd voorstel van wet, nr. 97     KST18282
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 3†december†1996
 
2 14†november†1996, behandeling, pag. 1757-1784     HAN4985
Voortzetting behandeling wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758); wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760); en Pemba en Invoeringswet† -
vergadering: 7†november†1996
 
2 14†november†1996, behandeling, pag. 1658-1708     HAN4978
Behandeling van: wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758); wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760); Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698) -
vergadering: 6†november†1996
 
2 13†november†1996, amendement, nr. 23     KST17970
Amendement over het voorkomen van drastische premieverhogingen voor kleine werkgevers
publicatie: 21†november†1996
 
2 7†november†1996, nota van wijziging, nr. 22     KST17688
Tweede nota van wijziging
publicatie: 12†november†1996
 
2 6†november†1996, amendement, nr. 21     KST17653
Amendement over evenwichtiger vrijstellingsregeling basispremie WAO
publicatie: 12†november†1996
 
2 6†november†1996, amendement, nr. 20     KST17652
Amendement over hogere korting op basispremie voor werkgevers met meer arbeidsgehandicapten in dienst
publicatie: 12†november†1996
 
2 6†november†1996, amendement, nr. 19     KST17651
Amendement over maximering van de jaarlijke premieverhoging op 1% voor kleine werkgevers
publicatie: 12†november†1996
 
2 6†november†1996, amendement, nr. 18     KST17650
Amendement over periode van drie jaar voor premiedifferentiatie voor kleine werkgevers (t/m 15 werknemers)
publicatie: 12†november†1996
 
2 5†november†1996, amendement, nr. 17     KST17649
Amendement over het twee jaar later in werking treden van het eigen risico dragen dan de gedifferentieerde premie
publicatie: 12†november†1996
 
2 5†november†1996, amendement, nr. 16     KST17648
Amendement over het niet bieden van de mogelijkheid van eigen risico dragen
publicatie: 12†november†1996
 
2 5†november†1996, amendement, nr. 15     KST17647
Amendement over mogelijkheid om op 1 januari en op 1 juli van een jaar (geen) eigen-risicodrager te worden
publicatie: 12†november†1996
 
2 4†november†1996, amendement, nr. 14     KST17646
Amendement over het gedurende twee jaar betalen door kleine werkgevers (t/m 15 werknemers) van arbeidsongeschiktheidspremies
publicatie: 12†november†1996
 
2 24†oktober†1996, nota naar aanleiding van het nader verslag, nr. 13     KST17396
Nota naar aanleiding van het nader verslag
publicatie: 31†oktober†1996
 
2 18†oktober†1996, nader verslag, nr. 12     KST17145
Nader verslag
publicatie: 23†oktober†1996
 
2 19†september†1996, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 9     KST16751
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 3†oktober†1996
 
2 19†september†1996, brief, nr. 8     KST16823
Brief staatssecretaris bij de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging
publicatie: 7†oktober†1996
 
2 19†september†1996, brief, nr. 11     KST16553
Brief staatssecretaris met de nadere afspraken ter invulling van het onderdeel inzake arbeidsongeschiktheidsregelingen in het regeerakkoord
publicatie: 26†september†1996
 
2 19†september†1996, nota van wijziging, nr. 10     KST16759
Nota van wijziging
publicatie: 3†oktober†1996
 
2 16†augustus†1996, brief, nr. 7     KST15925
Brief staatssecretaris over uitstel van de invoeringsdatum van de wetsvoorstellen Pemba, WAZ, Wajong en Invoeringswet naar 1 januari 1998
publicatie: 21†augustus†1996
 
2 9†juli†1996, verslag, nr. 6     KST15738
Verslag
publicatie: 17†juli†1996
 
2 29†mei†1996, brief, nr. 5     KST14760
Brief staatssecretaris inzake de sectorindeling van het Nederlands bedrijfs- en beroepsleven
publicatie: 3†juni†1996
 
2 14†mei†1996, nota van verbetering, nr. 4     KST14473
Nota van verbetering
publicatie: 21†mei†1996
 
2 24†april†1996, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST14248
Advies en nader rapport
publicatie: 3†mei†1996
 
2 24†april†1996, memorie van toelichting, nr. 3     KST14247
Memorie van toelichting
publicatie: 3†mei†1996
 
2 24†april†1996, voorstel van wet, nr. 1-2     KST14246
Voorstel van wet
publicatie: 3†mei†1996
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 06-11-1996 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel†i
A.J. (Arthie) Schimmel 06-11-1996 D66 A.J. (Arthie) Schimmel†i
L.C. (Leen) van Dijke 06-11-1996 RPF L.C. (Leen) van Dijke†i
J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen 06-11-1996 SP J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen†i
B.J. (Bas) van der Vlies 06-11-1996 SGP B.J. (Bas) van der Vlies†i
P. (Paul) RosenmŲller 06-11-1996 GL P. (Paul) RosenmŲller†i
E. (Eimert) van Middelkoop 06-11-1996 GPV E. (Eimert) van Middelkoop†i
H.A.L. (Henk) van Hoof 06-11-1996 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof†i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 06-11-1996 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven†i
F.H.G. (Frank) de Grave 07-11-1996 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave†i
F.H.G. (Frank) de Grave 13-11-1996 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave†i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 15-04-1997 CDA J. (Hannie) van Leeuwen†i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 15-04-1997 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout†i
H.F. (Han) Heijmans 15-04-1997 VVD H.F. (Han) Heijmans†i
W. (Willem) van de Zandschulp 15-04-1997 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp†i
M.F. (Ria) Jaarsma 15-04-1997 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma†i
K. (Kars) Veling 15-04-1997 GPV K. (Kars) Veling†i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 15-04-1997 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit†i
J.H. (Ans) Zwerver 15-04-1997 GL J.H. (Ans) Zwerver†i
F.H.G. (Frank) de Grave 15-04-1997 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave†i

Tweede termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 15-04-1997 CDA J. (Hannie) van Leeuwen†i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 15-04-1997 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout†i
H.F. (Han) Heijmans 15-04-1997 VVD H.F. (Han) Heijmans†i
W. (Willem) van de Zandschulp 15-04-1997 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp†i
M.F. (Ria) Jaarsma 15-04-1997 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma†i
K. (Kars) Veling 15-04-1997 GPV K. (Kars) Veling†i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 15-04-1997 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit†i
J.H. (Ans) Zwerver 15-04-1997 GL J.H. (Ans) Zwerver†i
F.H.G. (Frank) de Grave 15-04-1997 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave†i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, WIA.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 ŗ 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.