24760 nl - wetsvoorstel
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Dit wetsvoorstel werd op 4 juni 1996 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Linschoten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in verband met de intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet een regeling te treffen met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten i).

Kerngegevens

Ingediend
4 juni 1996

Volledige titel
Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R.L.O. (Robin) Linschoten i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel voorziet voor jonggehandicapten en studerenden in een afzonderlijke voorziening op minimumniveau tegen de geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid, gefinancierd uit de algemene middelen.

De totstandkoming van een afzonderlijke regeling voor deze categorie vloeit voort uit de kabinetsvoornemens tot versterking van de marktwerking in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op de motieven en doelstellingen van deze kabinetsvoornemens wordt ingegaan in het voorstel van Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba) (Kamerstukken II, 1995/96, 24 698, nrs. 1 t/m 3).

Als gevolg van deze voornemens zal de huidige AAW haar betekenis als volksverzekering verliezen. Het zonder meer vervallen van de AAW zou tot gevolg hebben dat in ieder geval voor zelfstandigen en jonggehandicapten geen regeling tegen inkomensderving meer zou bestaan. Dit wordt ongewenst geacht. Het kabinet is van oordeel dat voor een ieder van rechtswege een regeling bij inkomensderving ten gevolge van arbeidsongeschiktheid moet blijven bestaan. Om die reden worden twee nieuwe regelingen voorgesteld, namelijk een verzekering voor zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en beroepsbeoefenaren (de WAZ) en een voorziening voor jonggehandicapten en studenten (Wajong). Wat betreft de regeling voor zelfstandigen wordt verwezen naar het voorstel van Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).

In het onderhavige wetsvoorstel wordt voorzien in een regeling voor jonggehandicapten die voorafgaand aan de leeftijd van 17 jaar arbeidsongeschikt zijn geworden. De regeling geldt ook voor studerenden die nadien tijdens de studie arbeidsongeschikt zijn geworden. Het voorliggende wetsvoorstel vormt daarmee een wettelijke voorziening tegen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid voor personen die arbeidsongeschikt zijn geworden op een tijdstip dat zij vanwege de jeugdige leeftijd nog niet konden deelnemen aan betaalde arbeid.

Gekozen is voor een afzonderlijke wettelijke voorziening, omdat bij jonggehandicapten en studerenden, anders dan bij werknemers en zelfstandigen, geen sprake is van feitelijke inkomensderving, maar van veronderstelde inkomensderving. Financiering door betrokkenen zelf via premieheffing is bij deze categorie, anders dan bij werknemers en zelfstandigen, niet aan de orde. De voorliggende voorziening wordt gefinancierd uit de algemene middelen.

Uitgangspunt is dat aangesloten wordt bij de huidige situatie in de AAW. Dit geldt onder meer voor de voorwaarden voor het recht op uitkering, het arbeidsongeschiktheidscriterium en de duur en hoogte van de uitkering. Er bestaat individueel aanspraak op uitkering op minimumniveau, wanneer betrokkene voor de leeftijd van 17 jaar arbeidsongeschikt is geraakt en een wachttijd van 52 weken heeft doorlopen. Toekenning van de uitkering kan op zijn vroegst plaatsvinden vanaf de leeftijd van 18 jaar. Voor studerenden die tijdens de studie arbeidsongeschikt zijn geworden vindt toekenning van de uitkering op een later tijdstip plaats, nadat de wachttijd van 52 weken is verstreken. De uitkering wordt verstrekt tot de eerste dag van de maand, waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. Er is geen toets op vermogen noch op het inkomen van de partner.

Uiteraard is van de AAW afgeweken, waar dit in verband met het gewijzigde karakter van de regeling en de doelgroep noodzakelijk bleek.

In dit wetsvoorstel wordt voor het overige de opzet en vormgeving van het wetsvoorstel WAZ gevolgd.

De uitvoering wordt, met het oog op de efficiency, opgedragen aan één bedrijfsvereniging, de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. Deze bedrijfsvereniging voert thans in de meeste gevallen ook de AAW uit ten aanzien van jonggehandicapten en studerenden. In het voorgenomen wetsvoorstel tot wijziging van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (wetsvoorstel Organisatiewet sociale verzekeringen) zal worden voorgesteld om de bedrijfsverenigingen van hun taak te ontheffen. Er zal een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de uitvoeringsinstellingen en de rechtsopvolger van het Tica worden vastgelegd. Gezien de fase waarin de voorbereidingen van dat wetsvoorstel zich thans bevinden, wordt in dit wetsvoorstel vooralsnog uitgegaan van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging als uitvoerende instantie.

Door de aansluiting bij het regime van de AAW bevat deze regeling een groot aantal bepalingen die, gelet op de kring van rechthebbenden, in de praktijk naar verwachting van beperkte betekenis zullen zijn. Gewezen kan onder meer worden op de bepalingen met betrekking tot herziening van de uitkering vanwege toegenomen arbeidsongeschiktheid, de bepalingen met betrekking tot maatregelen en boeten en de bepalingen met betrekking tot het recht van regres. Niettemin is het kabinet van oordeel dat genoemde bepalingen in deze regeling dienen te worden opgenomen. Voor een beperkt aantal gevallen en situaties kunnen immers genoemde bepalingen wel feitelijke betekenis hebben.

Dit wetsvoorstel regelt de arbeidsongeschiktheidsuitkering van jonggehandicapten en studerenden. In het wetsvoorstel voor de Invoeringswet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Invoeringswet) wordt, in samenhang met de voorgenomen intrekking van de AAW, voorzien in het uitkeringsregime van degenen zonder arbeidsverleden die thans reeds een uitkering op grond van de AAW hebben en van degenen zonder arbeidsverleden die reeds vó ór de invoering van deze wet arbeidsongeschikt zijn, maar vanwege de wachttijd van 52 weken nog geen recht op AAW-uitkering hebben. In het kader van dat wetsvoorstel wordt geregeld dat zij voortaan uitkering op grond van deze wet zullen hebben, dan wel zullen krijgen op het moment dat zij hun wachttijd hebben volgemaakt. De financiering van deze bestaande gevallen komt eveneens ten laste van de algemene middelen. In het wetsvoorstel Invoeringswet worden ook de noodzakelijke wijzigingen als gevolg van het intrekken van de AAW en het totstandkomen van de Wajong in de overige wetten geregeld. Meer technische aanpassingen zullen worden ondergebracht in een wetsvoorstel Aanpassingswet.

De opbouw van deze memorie is als volgt. In paragraaf 2 wordt eerst, voor zover relevant, ingegaan op de voorgeschiedenis van deze wet. Vervolgens wordt in paragraaf 3 aandacht besteed aan de uitgebrachte adviezen en commentaren.

In paragraaf 4 komen de hoofdlijnen van het wetsvoorstel aan de orde. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de wenselijkheid van een specifieke voorziening; de kring van rechthebbenden; recht, hoogte en duur van de uitkering en de financiering. In paragraaf 5 komt een aantal overige aspecten in verband met het recht op uitkering aan de orde. Tenslotte wordt in paragraaf 6 aandacht besteed aan een aantal bijzondere aspecten van de regeling.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

Documenten

(21 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 22 april 1997, stemming(en), pag. 1206-1206     HAN5805
Stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); - en drie andere wetsvoorstellen
publicatie: 7 mei 1997 vergadering: 22 april 1997
 
1 15 april 1997, behandeling, pag. 1134-1158     HAN5761
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); - en nog drie andere wetsvoorstellen
publicatie: 29 april 1997 vergadering: 15 april 1997
 
1 15 april 1997, behandeling, pag. 1100-1120     HAN5759
Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); - en drie andere wetsvoorstellen
publicatie: 29 april 1997 vergadering: 15 april 1997
 
2 28 november 1996, stemming(en), pag. 2187-2187     HAN5049
Stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van de PEMBA, te weten: de motie-Rosenmöller over premiekorting in relatie tot het percentage arbeidsgehandicapten in een bedrijf (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 18) en - de motie-Rosenmöller over een wet op de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers (24758, 24760, 24698, 24776 , nr. 19). 
vergadering: 19 november 1996
 
2 28 november 1996, stemming(en), pag. 2185-2185     HAN5046
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760)  -
vergadering: 19 november 1996
 
2 21 november 1996, behandeling, pag. 1956-1974     HAN5010
Voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758); - het wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760); - het wetsvoorstel Wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekering) (24698)
vergadering: 13 november 1996
 
1 19 november 1996, gewijzigd voorstel van wet, nr. 95     KST18148
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 28 november 1996
 
2 14 november 1996, behandeling, pag. 1757-1784     HAN4985
Voortzetting behandeling wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758); wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760); en Pemba en Invoeringswet  -
vergadering: 7 november 1996
 
2 14 november 1996, behandeling, pag. 1658-1708     HAN4978
Behandeling van: wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758); wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760); Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698) -
vergadering: 6 november 1996
 
2 7 november 1996, nota van wijziging, nr. 12     KST17666
Tweede nota van wijziging inzake technische wijzigingsvoorstellen van de Wajong
publicatie: 12 november 1996
 
2 6 november 1996, gewijzigd amendement, nr. 11     KST17632
Gewijzigd amendement om studenten die aan een niet erkende opleiding studeren alsnog onder de werking van de Wajong te brengen
publicatie: 12 november 1996
 
2 6 november 1996, amendement, nr. 10     KST17631
Amendement om de verzorgers van naaste verwanten onder te brengen bij de Wajong
publicatie: 12 november 1996
 
2 4 november 1996, amendement, nr. 9     KST17630
Amendement om studenten die aan een niet erkende opleiding studeren alsnog onder de werking van de Wajong te brengen
publicatie: 12 november 1996
 
2 24 oktober 1996, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 8     KST17433
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 1 november 1996
 
2 18 oktober 1996, nader verslag, nr. 7     KST17137
Nader verslag
publicatie: 23 oktober 1996
 
2 19 september 1996, nota van wijziging, nr. 6     KST16529
Nota van wijziging
publicatie: 26 september 1996
 
2 19 september 1996, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST16528
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 26 september 1996
 
2 22 juli 1996, verslag, nr. 4     KST15827
Verslag
publicatie: 25 juli 1996
 
2 4 juni 1996, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST14917
Advies en nader rapport
publicatie: 10 juni 1996
 
2 4 juni 1996, memorie van toelichting, nr. 3     KST14916
Memorie van toelichting
publicatie: 10 juni 1996
 
2 4 juni 1996, voorstel van wet, nr. 1-2     KST14915
Voorstel van wet
publicatie: 10 juni 1996
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past geen andere wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 06-11-1996 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
A.J. (Arthie) Schimmel 06-11-1996 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
L.C. (Leen) van Dijke 06-11-1996 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen 06-11-1996 SP J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i
B.J. (Bas) van der Vlies 06-11-1996 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
P. (Paul) Rosenmöller 06-11-1996 GL P. (Paul) Rosenmöller i
E. (Eimert) van Middelkoop 06-11-1996 GPV E. (Eimert) van Middelkoop i
H.A.L. (Henk) van Hoof 06-11-1996 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 06-11-1996 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
F.H.G. (Frank) de Grave 07-11-1996 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i
F.H.G. (Frank) de Grave 13-11-1996 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 15-04-1997 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 15-04-1997 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
H.F. (Han) Heijmans 15-04-1997 VVD H.F. (Han) Heijmans i
W. (Willem) van de Zandschulp 15-04-1997 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
M.F. (Ria) Jaarsma 15-04-1997 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
K. (Kars) Veling 15-04-1997 GPV K. (Kars) Veling i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 15-04-1997 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
J.H. (Ans) Zwerver 15-04-1997 GL J.H. (Ans) Zwerver i
F.H.G. (Frank) de Grave 15-04-1997 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i

Tweede termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 15-04-1997 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 15-04-1997 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
H.F. (Han) Heijmans 15-04-1997 VVD H.F. (Han) Heijmans i
W. (Willem) van de Zandschulp 15-04-1997 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
M.F. (Ria) Jaarsma 15-04-1997 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
K. (Kars) Veling 15-04-1997 GPV K. (Kars) Veling i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 15-04-1997 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
J.H. (Ans) Zwerver 15-04-1997 GL J.H. (Ans) Zwerver i
F.H.G. (Frank) de Grave 15-04-1997 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, Gehandicapten, Jeugdigen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.