24758 nl - wetsvoorstel
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Dit wetsvoorstel werd op 4 juni 1996 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Linschoten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om in verband met de intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet een regeling te treffen met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering alsmede om een regeling te treffen ter zake van een uitkering in verband met bevalling voor personen die als zelfstandige werkzaam zijn, voor beroepsbeoefenaren en voor meewerkende echtgenoten.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen i).

Kerngegevens

Ingediend
4 juni 1996

Volledige titel
Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R.L.O. (Robin) Linschoten i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel voorziet in een afzonderlijke verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en in een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en overige niet-werknemers met inkomsten uit arbeid.

Het voorstel maakt deel uit van een pakket van wetsvoorstellen waarmee wordt beoogd om de marktwerking op het terrein van de sociale verzekeringen te versterken. Dit pakket vloeit voort uit de afspraken in het regeerakkoord voor de kabinetsperiode 1994–1998 (Kamerstukken II, 1993/94, 23 715, nr. 11). Voor een algemene toelichting op de motieven en doelstellingen die aan dit pakket van voorstellen ten grondslag liggen, wordt verwezen naar het voorstel van wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba, Kamerstukken II, 1995/96, 24 698, nrs. 1–2).

Onderdeel van het pakket maatregelen is de voorgenomen totstandkoming van een geïntegreerde arbeidsongeschiktheidsregeling voor werknemers, waarvan de premie ten laste komt van werkgevers. Hierin worden aanspraken voor werknemers uit hoofde van arbeidsongeschiktheid op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) geïncorporeerd in de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Als gevolg hiervan verliest de huidige AAW haar betekenis als volksverzekering. Aangezien het naar het oordeel van het kabinet gewenst is om de sociale bescherming met betrekking tot het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid, voor zover er sprake is van feitelijke inkomens-derving, voor de huidige kring van AAW-verzekerden op het huidige niveau te handhaven, dient, als onderdeel van het pakket voorstellen, te worden voorzien in een afzonderlijke verzekering voor zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en overige niet-werknemers met inkomsten uit arbeid. Het onderhavige wetsvoorstel strekt hiertoe. Ten aanzien van jonggehandicapten en studenten wordt een afzonderlijke wettelijke voorziening tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid voorgesteld in de vorm van het voorstel van Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), die ten laste komt van de algemene middelen. Bij deze voorziening is derhalve sprake van een brede solidariteit, omdat het om een groep gaat die arbeidsongeschikt is geworden op een tijdstip dat men nog geen inkomen kon verwerven. Het voorwerp van vergoeding is bij deze voorziening veronderstelde inkomensderving ten gevolge van langdurige arbeidsongeschiktheid.

In het voorliggende wetsvoorstel wordt voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering op minimumniveau voorgesteld. Hierdoor zijn zij van rechtswege verzekerd tegen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid. De verzekering is gebaseerd op het uitgangspunt van feitelijke inkomensderving, hetgeen betekent dat alleen een uitkering kan worden verstrekt wanneer daadwerkelijk inkomen in verband met de uitoefening van het bedrijf of zelfstandig beroep is genoten. De verzekering wordt gefinancierd door een uniforme omslagpremie die door betrokkenen zelf wordt opgebracht. Een dergelijke financieringswijze is in overeenstemming met het uitgangspunt van het regeerakkoord dat de financiële lasten van het arbeidsongeschiktheids-risico zoveel mogelijk daar worden gelegd waar het ontstaan en het voortbestaan van de arbeidsongeschiktheid worden beïnvloed. De premie wordt geheven als een procentuele premie over de winst uit onderneming van de zelfstandige. Ook de meewerkende echtgenoot wordt voor zover mogelijk in de premieheffing betrokken.

Bij de premieheffing wordt een bij ministeriële regeling vast te stellen maximumpremiegrens alsmede premievrije voet (franchise) in acht genomen.

De onderhavige regeling geldt ook voor andere niet-werknemers met inkomen uit arbeid. In het wetsvoorstel Pemba heeft het kabinet reeds aangegeven dat als randvoorwaarde voor het kabinet bij de integratie van de AAW en WAO geldt dat er voor iedereen van rechtswege een toegankelijke en betaalbare voorziening bij inkomensderving ten gevolge van arbeidsongeschiktheid blijft bestaan. Indien dit wetsvoorstel alleen zou gelden voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten zouden groepen die niet als werknemer in de zin van de WAO worden beschouwd voor het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid «tussen wal en schip» raken. Het kabinet acht dit ongewenst en heeft om deze reden voor deze groepen aanvullende regelingen getroffen. Voor de categorie directeurengrootaandeelhouders wordt een regeling getroffen door hen onder de kring van verplicht verzekerden voor de werknemersverzekeringen, waaronder de WAO, te brengen. Dit wordt geregeld in het wetsvoorstel Invoeringswet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (wetsvoorstel Invoeringswet). Groepen niet-werknemers met overig inkomen uit arbeid die «tussen wal en schip» zouden raken omdat zij noch werknemer noch zelfstandige zijn (bijvoorbeeld alphahulpen, geestelijken zonder dienstverband, freelancers zonder dienstverband) zijn onder de kring van verzekerden van de WAZ gebracht. In het vervolg van deze memorie worden zij als beroepsbeoefenaren aangemerkt.

Voor een belangrijk deel wordt in dit wetsvoorstel aangesloten bij de huidige AAW-regeling. Dit geldt onder meer voor de hoogte en duur van de uitkering en het arbeidsongeschiktheidscriterium. Uiteraard is van de AAW afgeweken, waar dit in verband met het gewijzigde karakter van de regeling en de doelgroep noodzakelijk bleek. Voorts zijn in dit wetsvoorstel de voorstellen ter versterking van het inkomensdervings-beginsel opgenomen uit het eerder bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot nadere wijziging van de AAW (wijziging van de kring van gerechtigden en van de grondslagvaststelling (Kamerstukken II, 1992/93, 22 968). Dit betekent onder meer dat alleen een uitkering wordt verstrekt als er ook daadwerkelijk inkomen is gederfd. Bij de bepaling van de hoogte van de uitkering wordt steeds uitgegaan van het (winst-)inkomen uit arbeid dat in het jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid als verzekerde werd behaald, met dien verstande dat de uitkering niet meer kan bedragen dan 70% van het minimumloon. Indien dit voor de verzekerde gunstiger is, kan worden uitgegaan van het gemiddelde inkomen in de drie jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid.

In dit wetsvoorstel wordt voorts, waar nodig, aangesloten bij bepalingen uit andere wetten. Hierbij kan met name worden gewezen op bepalingen uit de Wet Financiering Volksverzekeringen, wat betreft het hoofdstuk financiering.

Voorts is er vanuit gegaan dat samenloop van een uitkering op grond van deze wet kan plaatsvinden met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet. Via de in die wet geïntroduceerde inkomens-toets vindt anticumulatie van uitkeringsrechten plaats.

Naast deze inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de AAW is voorts gestreefd naar een inzichtelijker opbouw van de artikelen, zodat een hergroepering van de hoofdstukindeling en herschikking van bepalingen heeft plaatsgevonden. Als bijlage is aan deze memorie een concordantietabel toegevoegd, waarin de bepalingen van dit wetsvoorstel en de corresponderende bepalingen van de AAW zijn opgenomen.

De heffing en inning van de premie op grond van de onderhavige wet is opgedragen aan de belastingdienst. De geïnde premies worden gestort in een afzonderlijk Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen dat door het Tijdelijk instituut voor coö rdinatie en afstemming (Tica) afzonderlijk zal worden beheerd en geadministreerd. Aangezien het kabinet het niet gewenst acht dat de groep zelfstandigen wordt geconfronteerd met de eventuele meerkosten van de verzekering ten gevolge van het opnemen in de WAZ van beroepsbeoefenaren is in het wetsvoorstel voorzien in een regeling inzake het storten van een rijksbijdrage in het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen in verband met de eventuele extra uitkeringslasten voor deze groep.

De uitvoering ten aanzien van het verstrekken van uitkeringen en voorzieningen ingevolge deze wet berust bij de bedrijfsverenigingen. In het voorgenomen wetsvoorstel tot wijziging van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (wetsvoorstel Organisatiewet sociale verzekeringen) zal worden voorgesteld om de bedrijfsverenigingen van hun taak te ontheffen. Er zal een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de uitvoeringsinstellingen en de rechtsopvolger van het Tica worden vastgelegd. Gezien de fase waarin de voorbereidingen van dat wetsvoorstel zich thans bevinden, wordt in dit wetsvoorstel vooralsnog uitgegaan van de bedrijfsverenigingen als uitvoerende instantie.

(...)

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en vijf amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

Documenten

(35 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 22 april 1997, stemming(en), pag. 1206-1206     HAN5805
Stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); - en drie andere wetsvoorstellen
publicatie: 7 mei 1997 vergadering: 22 april 1997
 
1 15 april 1997, behandeling, pag. 1134-1158     HAN5761
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); - en nog drie andere wetsvoorstellen
publicatie: 29 april 1997 vergadering: 15 april 1997
 
1 15 april 1997, behandeling, pag. 1100-1120     HAN5759
Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); - en drie andere wetsvoorstellen
publicatie: 29 april 1997 vergadering: 15 april 1997
 
1 21 april 1997, brief, nr. 95f     KST20783
Brief staatssecretaris inzake de uitkomsten v.h. overleg met Financiën, resterende vragen van de PvdA-fractie en afrondende conclusies.
publicatie: 23 april 1997
 
1 8 april 1997, eindverslag, nr. 95e     KST20547
Eindverslag
publicatie: 10 april 1997
 
1 4 april 1997, nadere memorie van antwoord, nr. 95d     KST20503
Nadere memorie van antwoord
publicatie: 9 april 1997
 
1 1 april 1997, nader voorlopig verslag, nr. 95c     KST20466
Nader voorlopig verslag
publicatie: 3 april 1997
 
1 24 februari 1997, memorie van antwoord, nr. 95b     KST19840
Memorie van antwoord
publicatie: 27 februari 1997
 
1 11 februari 1997, voorlopig verslag, nr. 95a     KST19598
Voorlopig verslag naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek
publicatie: 13 februari 1997
 
2 28 november 1996, stemming(en), pag. 2187-2187     HAN5049
Stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van de PEMBA, te weten: de motie-Rosenmöller over premiekorting in relatie tot het percentage arbeidsgehandicapten in een bedrijf (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 18) en - de motie-Rosenmöller over een wet op de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers (24758, 24760, 24698, 24776 , nr. 19). 
vergadering: 19 november 1996
 
2 28 november 1996, stemming(en), pag. 2184-2185     HAN5045
Stemming in verband met het wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758).  -
vergadering: 19 november 1996
 
2 21 november 1996, behandeling, pag. 1956-1974     HAN5010
Voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758); - het wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760); - het wetsvoorstel Wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekering) (24698)
vergadering: 13 november 1996
 
1 19 november 1996, gewijzigd voorstel van wet, nr. 96     KST18181
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 29 november 1996
 
2 14 november 1996, behandeling, pag. 1757-1784     HAN4985
Voortzetting behandeling wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758); wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760); en Pemba en Invoeringswet  -
vergadering: 7 november 1996
 
2 14 november 1996, behandeling, pag. 1658-1708     HAN4978
Behandeling van: wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758); wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760); Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698) -
vergadering: 6 november 1996
 
2 13 november 1996, motie, nr. 20     KST17930
Motie over rapportage over effecten van de wet Pemba
publicatie: 20 november 1996
 
2 13 november 1996, motie, nr. 19     KST17929
Motie over het sturen van een voorstel voor een Wet op de Reïntegratie naar de Tweede Kamer vóór Prinsjesdag 1997
publicatie: 20 november 1996
 
2 13 november 1996, motie, nr. 18     KST17928
Motie over premiekorting voor werkgevers met 3% of meer arbeidsgehandicapten in dienst
publicatie: 20 november 1996
 
2 13 november 1996, gewijzigd amendement, nr. 17     KST17956
Gewijzigd amendement over het begrip zelfstandige
publicatie: 21 november 1996
 
2 12 november 1996, gewijzigd amendement, nr. 16     KST17955
Gewijzigd amendement over het verzekeren ingevolge de WAZ van ziekte ten gevolge van zwangerschap of bevalling
publicatie: 21 november 1996
 
2 12 november 1996, amendement, nr. 15     KST17954
Amendement inzake introductie van een keuzemogelijkheid voor de vrouwelijke verzekerde m.b.t. de uitkering i.v.m. bevalling
publicatie: 21 november 1996
 
2 7 november 1996, amendement, nr. 14     KST17645
Amendement over het begrip zelfstandige
publicatie: 12 november 1996
 
2 7 november 1996, nota van wijziging, nr. 13     KST17664
Tweede nota van wijziging
publicatie: 12 november 1996
 
2 6 november 1996, amendement, nr. 12     KST17644
Amendement over verruiming periode waarover gronslag voor arbeidsongeschiktheids- en bevallingsuitkering wordt berekend
publicatie: 12 november 1996
 
2 4 november 1996, amendement, nr. 11     KST17643
Amendement over het verzekeren ingevolge de WAZ van ziekte ten gevolge van zwangerschap of bevalling
publicatie: 12 november 1996
 
2 4 november 1996, amendement, nr. 10     KST17642
Amendement over het onder de WAZ brengen van meewerkende echtgenoten van beroepsbeoefenaren
publicatie: 12 november 1996
 
2 24 oktober 1996, nota naar aanleiding van het nader verslag, nr. 9     KST17431
Nota naar aanleiding van het nader verslag
publicatie: 1 november 1996
 
2 18 oktober 1996, nader verslag, nr. 8     KST17136
Nader verslag
publicatie: 23 oktober 1996
 
2 19 september 1996, nota van wijziging, nr. 7     KST16527
Nota van wijziging
publicatie: 26 september 1996
 
2 19 september 1996, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST16526
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 26 september 1996
 
2 18 juli 1996, verslag, nr. 5     KST15838
Verslag
publicatie: 26 juli 1996
 
2 19 juni 1996, nota van verbetering, nr. 4     KST15287
Nota van verbetering
publicatie: 21 juni 1996
 
2 4 juni 1996, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST14938
Advies en nader rapport
publicatie: 11 juni 1996
 
2 4 juni 1996, memorie van toelichting, nr. 3     KST14937
Memorie van toelichting
publicatie: 11 juni 1996
 
2 4 juni 1996, voorstel van wet, nr. 1-2     KST14939
Voorstel van wet
publicatie: 11 juni 1996
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Wet van 24 april 1997, houdende verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 06-11-1996 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
A.J. (Arthie) Schimmel 06-11-1996 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
L.C. (Leen) van Dijke 06-11-1996 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen 06-11-1996 SP J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i
B.J. (Bas) van der Vlies 06-11-1996 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
P. (Paul) Rosenmöller 06-11-1996 GL P. (Paul) Rosenmöller i
E. (Eimert) van Middelkoop 06-11-1996 GPV E. (Eimert) van Middelkoop i
H.A.L. (Henk) van Hoof 06-11-1996 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 06-11-1996 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
F.H.G. (Frank) de Grave 07-11-1996 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i
F.H.G. (Frank) de Grave 13-11-1996 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 15-04-1997 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 15-04-1997 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
H.F. (Han) Heijmans 15-04-1997 VVD H.F. (Han) Heijmans i
W. (Willem) van de Zandschulp 15-04-1997 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
M.F. (Ria) Jaarsma 15-04-1997 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
K. (Kars) Veling 15-04-1997 GPV K. (Kars) Veling i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 15-04-1997 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
J.H. (Ans) Zwerver 15-04-1997 GL J.H. (Ans) Zwerver i
F.H.G. (Frank) de Grave 15-04-1997 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i

Tweede termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 15-04-1997 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 15-04-1997 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
H.F. (Han) Heijmans 15-04-1997 VVD H.F. (Han) Heijmans i
W. (Willem) van de Zandschulp 15-04-1997 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
M.F. (Ria) Jaarsma 15-04-1997 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
K. (Kars) Veling 15-04-1997 GPV K. (Kars) Veling i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 15-04-1997 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
J.H. (Ans) Zwerver 15-04-1997 GL J.H. (Ans) Zwerver i
F.H.G. (Frank) de Grave 15-04-1997 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Zelfstandigen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.