24772 nl - wetsvoorstel
Preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting

Dit wetsvoorstel werd op 13 juni 1996 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Melkert i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Algemene bijstandswet te wijzigen om actiever dan thans het geval is armoede en sociale uitsluiting in ons land te kunnen voorkomen en te bestrijden, alsook om enkele meer technische wijzigingen aan te brengen *.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
13 juni 1996

Volledige titel
Wijziging van de Algemene Bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.P.W. (Ad) Melkert i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

In de kabinetsnota «De andere kant van Nederland», over preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting wordt geconstateerd dat ook in Nederland armoede voorkomt, ondanks het uitgebreide stelsel van sociale voorzieningen en een adequaat niveau van het sociaal minimum (kamerstukken II, 1995/1996, 24 515, nrs. 1–2). Als er geen uitzicht bestaat op verandering in de leefsituatie, op werk of inkomensverbetering, bestaat een reële kans op materiële armoede.

Voor preventie en bestrijding van armoede en sociale uitsluiting zijn inspanningen op velerlei terreinen en verschillende niveaus nodig. Het is daarbij de taak van het rijk om voorwaarden te scheppen in de vorm van regelgeving en financiën. Gemeenten hebben tot taak het beschikbare instrumentarium, dat veelal is gedecentraliseerd, op een effectieve wijze in te zetten.

Voorzover het de taak van de rijksoverheid betreft is het gewenst de knelpunten op het gebied van de regelgeving te verbeteren. In het kader van de armoedebestrijding acht het kabinet het van belang de effectiviteit van de bijzondere bijstand te verbeteren, omdat bijzondere bijstand bij uitstek het instrument is waarmee financiële problemen gericht kunnen worden aangepakt. De bijzondere bijstand biedt gemeenten de mogelijkheid financiële steun te verlenen aan personen die door bijzondere omstandigheden met noodzakelijke bestaanskosten worden geconfronteerd waarin zijn of haar inkomen niet voorziet. Zowel de bijzondere bijstand als het gemeentelijk minimabeleid bieden echter slechts ruimte voor financiële hulpverlening op individuele basis. In de eerder genoemde kabinetsnota is daarom een verruiming aangekondigd van de mogelijkheden van gemeenten tot het verlenen van bijzondere bijstand. Eenzelfde verruiming op het terrein van gemeentelijk minimabeleid is beoogd met de inmiddels aan gemeenten gezonden circulaire Verruiming voor gemeentelijk inkomensondersteuningsbeleid. Hiermee wordt een belangrijk knelpunt met betrekking tot de bijzondere bijstandsverlening en het gemeentelijk minimabeleid opgelost.

Tegelijkertijd wil het kabinet stimulansen voor het verwerven van een zelfstandige bestaansvoorziening vergroten voor twee categorieën die in een specifieke situatie verkeren, waardoor hun mogelijkheden uit de bijstand te komen uitgebreid worden. De eerste betreft alleenstaande ouders met kinderen die een bijstandsuitkering ontvangen. Door hun verantwoordelijkheid voor de zorg van de kinderen is een op hun situatie toegeruste maatregel voorwaarde voor het vergroten van kansen op uitstroom. Vandaar dat in de nota is aangekondigd dat er een subsidieregeling tot stand komt voor kinderopvangfaciliteiten t.b.v. deze categorie. Gebleken is dat de kinderopvangcapaciteit, met name de buitenschoolse opvang ontoereikend is, en dat deze groep bijstandsafhankelijken met deze maatregel op een verantwoorde manier toegang krijgt tot kinderopvangfaciliteiten.

Daarnaast wordt voor bijstandsgerechtigden die ontheven zijn van een arbeidsverplichting een stimulans ingebouwd betaald werk te verrichten, door het herinvoeren van een centrale vrijlatingsbepaling. Hiermee wil het kabinet bewerkstelligen dat degene die vanuit de regelgeving geen arbeidsverplichting heeft, maar uit eigen initiatief een deeltijdbaan aanvaardt, beloond wordt.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en zes amendementen ingediend.

Documenten

(28 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 29 april 1997, behandeling, pag. 1284-1306     HAN5862
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting (24772)  -
publicatie: 16 mei 1997 vergadering: 29 april 1997
 
1 11 maart 1997, eindverslag, nr. 101c     KST20102
Eindverslag
publicatie: 17 maart 1997
 
1 7 maart 1997, memorie van antwoord, nr. 101b     KST20028
Memorie van antwoord
publicatie: 12 maart 1997
 
1 11 februari 1997, voorlopig verslag, nr. 101a     KST19597
Voorlopig verslag
publicatie: 12 februari 1997
 
2 6 december 1996, stemming(en), pag. 2643-2643     HAN5133
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting (24772)  -
vergadering: 28 november 1996
 
2 6 december 1996, behandeling, pag. 2516-2528     HAN5105
Voortzetting behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting (24772)  -
vergadering: 26 november 1996
 
2 2 december 1996, brief, nr. 20     KST18390
Brief minister over oplossing knelpunten bij uitvoering van de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid
publicatie: 5 december 1996
 
2 28 november 1996, behandeling, pag. 2277-2317     HAN5064
Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting (24772)  -
vergadering: 20 november 1996
 
1 28 november 1996, gewijzigd voorstel van wet, nr. 101     KST18283
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 3 december 1996
 
2 27 november 1996, gewijzigd amendement, nr. 19     KST18264
Gewijzigd amendement om de categoriale bijstandsverlening en herinvoering van de centrale vrijlatingsregeling na drie jaar te laten vervallen
publicatie: 2 december 1996
 
2 26 november 1996, nota van wijziging, nr. 17     KST18184
Vierde nota van wijziging
publicatie: 29 november 1996
 
2 22 november 1996, brief, nr. 16     KST18158
Brief minister met antwoorden op een aantal vragen van leden van Tweede Kamer
publicatie: 28 november 1996
 
2 21 november 1996, amendement, nr. 15     KST18100
Amendement inzake voorgestelde categoriale bijstandsverlening en herinvoering centrale vrijlatingsregeling
publicatie: 26 november 1996
 
2 20 november 1996, amendement, nr. 9     KST17994
Amendement inzake vrijlatingsregeling voor degenen die ten minste drie jaar werkloos zijn
publicatie: 22 november 1996
 
2 20 november 1996, amendement, nr. 8     KST17993
Amendement inzake verruiming voorwaarden voor de vrijlating van arbeidsinkomsten
publicatie: 22 november 1996
 
2 20 november 1996, gewijzigd amendement, nr. 18     KST18263
Gewijzigd amendement om degenen die ten minste drie jaar werkloos zijn onder de vrijlatingsregeling te brengen
publicatie: 2 december 1996
 
2 20 november 1996, brief, nr. 14     KST18096
Brief minister over knelpunten en oplossingen bij uitvoering van de wet boeten, maatregelen, terug- en invordering sociale zekerheid
publicatie: 26 november 1996
 
2 20 november 1996, nota van wijziging, nr. 13     KST18186
Derde nota van wijziging
publicatie: 29 november 1996
 
2 20 november 1996, nota van wijziging, nr. 12     KST18153
Tweede nota van wijziging
publicatie: 28 november 1996
 
2 20 november 1996, amendement, nr. 11     KST17999
Amendement inzake herinvoering centrale vrijlatingsbepalingen inkomens naast bijstandsuitkering
publicatie: 22 november 1996
 
2 20 november 1996, amendement, nr. 10     KST17998
Amendement inzake bemiddeling gemeenten bij mogelijkheid tot categoriale toekenning van bijzondere bijstand
publicatie: 22 november 1996
 
2 19 november 1996, amendement, nr. 7     KST17992
Amendement inzake herinvoering bijverdien/vrijstellingsregel voor personen ouder dan 57½ jaar en alleenstaande ouders
publicatie: 22 november 1996
 
2 15 oktober 1996, nota van wijziging, nr. 6     KST17095
Nota van wijziging
publicatie: 22 oktober 1996
 
2 15 oktober 1996, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST17094
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 22 oktober 1996
 
2 25 september 1996, verslag, nr. 4     KST16608
Verslag
publicatie: 27 september 1996
 
2 13 juni 1996, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST15219
Advies en nader rapport
publicatie: 20 juni 1996
 
2 13 juni 1996, memorie van toelichting, nr. 3     KST15218
Memorie van toelichting
publicatie: 20 juni 1996
 
2 13 juni 1996, voorstel van wet, nr. 1-2     KST15217
Voorstel van wet
publicatie: 20 juni 1996
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past vier wetten aan, waaronder:

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 20-11-1996 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
O. (Olga) Scheltema-de Nie 20-11-1996 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie i
B.J. (Bas) van der Vlies 20-11-1996 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
L.C. (Leen) van Dijke 20-11-1996 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
A. (Ali) Doelman-Pel 20-11-1996 CDA A. (Ali) Doelman-Pel i
P. (Paul) Rosenmöller 20-11-1996 GL P. (Paul) Rosenmöller i
J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen 20-11-1996 SP J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i
A.M. (Anke) van Blerck-Woerdman 20-11-1996 VVD A.M. (Anke) van Blerck-Woerdman i
Th.A.M. (Theo) Meijer 20-11-1996 CDA Th.A.M. (Theo) Meijer i
A.P.W. (Ad) Melkert 20-11-1996 Minister A.P.W. (Ad) Melkert i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 20-11-1996 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
O. (Olga) Scheltema-de Nie 26-11-1996 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie i
S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 26-11-1996 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
B.J. (Bas) van der Vlies 26-11-1996 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
A. (Ali) Doelman-Pel 26-11-1996 CDA A. (Ali) Doelman-Pel i
A.M. (Anke) van Blerck-Woerdman 26-11-1996 VVD A.M. (Anke) van Blerck-Woerdman i
Th.A.M. (Theo) Meijer 26-11-1996 CDA Th.A.M. (Theo) Meijer i
A.P.W. (Ad) Melkert 26-11-1996 Minister A.P.W. (Ad) Melkert i

Eerste termijn Eerste Kamer

H. (Henk) Hofstede 29-04-1997 CDA H. (Henk) Hofstede i
N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip 29-04-1997 VVD N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip i
W. (Willem) van de Zandschulp 29-04-1997 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 29-04-1997 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
W.Th. (Wim) de Boer 29-04-1997 GL W.Th. (Wim) de Boer i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 29-04-1997 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
J. (Jan) Hendriks 29-04-1997 fractie-Hendriks J. (Jan) Hendriks i
A.P.W. (Ad) Melkert 29-04-1997 Minister A.P.W. (Ad) Melkert i

Tweede termijn Eerste Kamer

H. (Henk) Hofstede 29-04-1997 CDA H. (Henk) Hofstede i
N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip 29-04-1997 VVD N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip i
W. (Willem) van de Zandschulp 29-04-1997 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 29-04-1997 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
W.Th. (Wim) de Boer 29-04-1997 GL W.Th. (Wim) de Boer i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 29-04-1997 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
A.P.W. (Ad) Melkert 29-04-1997 Minister A.P.W. (Ad) Melkert i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Armoede, Bijstand, Kinderopvang, Werkloosheidsbestrijding.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.