25617 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen

Dit wetsvoorstel werd op 17 september 1997 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Grave i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het, met het oog op het terugdringen van het beroep op de sociale zekerheid, wenselijk is de periode gedurende welke de uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet ten laste van een wachtgeldfonds komen te verlengen van 13 weken tot zes maanden.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
17 september 1997

Volledige titel
Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F.H.G. (Frank) de Grave i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Het kabinetsbeleid is er op gericht het beroep op de sociale zekerheid terug te dringen. Eén van de lijnen waarlangs deze doelstelling nagestreefd wordt, is een herverdeling van de verantwoordelijkheden in de sociale zekerheid. De gedachte hierbij is dat als de kosten in principe daar worden neergelegd waar ze worden veroorzaakt, dit een prikkel geeft om mensen niet onnodig (lang) een beroep te laten doen op de sociale zekerheid.

De lijn waarlangs dit kan worden gerealiseerd is verruiming van het financieel belang in de financiering. Deze beleidslijn heeft ten grondslag gelegen aan de wijzigingen in de ziektewet (Wulbz) en de WAO (Pemba). Ook bij de verlenging van de wachtgeldperiode van 8 naar 13 weken, per 1 januari 1996, speelde deze beleidslijn een rol.

Met dit wetsvoorstel wordt in de Werkloosheidswet (WW) een verdere herschikking van de (financiële) verantwoordelijkheid voor de eerste periode van ontslagwerkloosheid tot stand gebracht.

De verlenging van de wachtgeldperiode leidt ertoe dat sectoren zelf de kosten van het eerste halfjaar van ontslagwerkloosheid zullen dragen. Per 1 januari 1998 zal in het kader van de Pemba de wachtgeldpremieplicht geheel overgaan op de werkgever. Daarmee worden de uitkeringslasten van het eerste halfjaar WW die ontstaan uit de sectorspecifieke werkloosheidsontwikkeling ook neergelegd bij bedrijven in de specifieke sectoren, waardoor deze een groter belang krijgen om werklozen in de eigen sector aan de slag te helpen.

De verlenging van de wachtgeldperiode betekent in feite een versterking van de reeds bestaande premiedifferentiatie op sectoraal niveau. Daarnaast is er vergeleken met de situatie vóór 1 maart 1997 sprake van een toename van het aantal sectorale wachtgeldfondsen. Dit betekent op zich ook een verlaging van het vereveningsniveau van de werkloosheidslasten binnen de wachtgeldverzekering.

De verlenging van de wachtgeldperiode leidt tot mutaties in de vermogenspositie van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en de wachtgeldfondsen. Met de verlenging van de wachtgeldperiode treedt een verschuiving van lasten van het AWf op naar de wachtgeldfondsen. De lasten van het AWf verminderen en de lasten van de wachtgeldfondsen nemen navenant toe. Vanwege de verschillende vermogensposities – de wachtgeldfondsen hebben een gezamenlijk vermogensoverschot, het AWf heeft een vermogenstekort – kan het vermogens-tekort van het AWf worden ingelopen zonder dat dit direct hoeft te leiden tot een navenante stijging van de wachtgeldpremies.

In dit wetsvoorstel wordt een drietal onderwerpen geregeld.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging ingediend.

Documenten

(13 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 16 januari 1998, behandeling, pag. 661-667     HAN6525B12
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen (25617)  -
vergadering: 23 december 1997
 
1 9 december 1997, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 134b     KST26224
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 12 december 1997
 
1 8 december 1997, verslag, nr. 134a     KST26126
Verslag
publicatie: 11 december 1997
 
2 20 november 1997, behandeling, pag. 2049-2050     HAN6515C2
Afhandeling als hamerstuk van 6 wetsvoorstellen
publicatie: 27 november 1997 vergadering: 20 november 1997
 
1 20 november 1997, gewijzigd voorstel van wet, nr. 134     KST25659
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 26 november 1997
 
2 13 november 1997, verslag van een wetgevingsoverleg, nr. 8     KST25246
Verslag wetgevingsoverleg
publicatie: 19 november 1997
 
2 10 november 1997, nota van wijziging, nr. 7     KST25173
Tweede nota van wijziging
publicatie: 13 november 1997
 
2 5 november 1997, nota van wijziging, nr. 6     KST25051
Nota van wijziging in verband met lastenplafonds
publicatie: 11 november 1997
 
2 4 november 1997, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST24960
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 6 november 1997
 
2 28 oktober 1997, verslag, nr. 4     KST24767
Verslag
publicatie: 30 oktober 1997
 
2 17 september 1997, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST23730
Advies en nader rapport
publicatie: 23 september 1997
 
2 17 september 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST23729
Memorie van toelichting
publicatie: 23 september 1997
 
2 17 september 1997, voorstel van wet, nr. 1-2     KST23728
Voorstel van wet
publicatie: 23 september 1997
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.
  • Werkloosheidswet
    Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid

Woordvoerders

(De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.)

Eerste termijn Eerste Kamer

H. (Henk)  Hofstede 23-12-1997 CDA H. (Henk) Hofstede i
W. (Willem) van de Zandschulp 23-12-1997 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H.M. (Hanneke)  Gelderblom-Lankhout 23-12-1997 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip 23-12-1997 VVD N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip i
F.H.G. (Frank) de Grave 23-12-1997 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i

Tweede termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 23-12-1997 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
F.H.G. (Frank) de Grave 23-12-1997 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i

Verwante dossiers

Aan dit dossier is het volgende trefwoord toegekend: WW.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.