25699 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekkingen van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW

Dit wetsvoorstel werd op 27 oktober 1997 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Grave i, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Melkert i, en de minister van Financiën, Zalm i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering aan een wettelijk maximum te binden en in verband met de financiering van deze verzekering te voorzien in de mogelijkheid van verstrekking van een rijksbijdrage en over te gaan tot de vorming van een Spaarfonds AOW *.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
27 oktober 1997

Volledige titel
Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekkingen van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F.H.G. (Frank) de Grave i
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.P.W. (Ad) Melkert i
De minister van Financiën, G. (Gerrit) Zalm i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Nederland kent een hoog niveau van de oudedagsvoorziening. De regering is er veel aan gelegen dit hoge niveau te behouden en tijdig knelpunten weg te nemen die tot een aantasting van dit niveau zouden kunnen leiden. Inmiddels is duidelijk dat de financierbaarheid van de oudedagsvoorziening onder druk kan komen te staan als gevolg van de vergrijzing. De rapporten en adviezen over hoe om te gaan met deze vergrijzingsproblematiek volgen elkaar snel op. Het vraagstuk van de financierbaarheid van de oudedagsvoorziening leidt tot onzekerheid bij mensen over de toekomst van de AOW en was voor de regering mede aanleiding om zich te bezinnen op de toekomst van de oudedagsvoorziening, zoals ook reeds was toegezegd in het kader van het regeerakkoord. In de nota Werken aan zekerheid(Kamerstukken II, 1996/97, 25 010, nrs. 1–2, pag. 27 e.v.) heeft het kabinet helder zijn doelstelling met betrekking tot de oudedagsvoorziening geformuleerd. Het baseerde zich hierbij onder andere op de analyse in de Miljoenennota 1996 ten aanzien van de financiering van de kosten van de vergrijzing (MN 1996, blz 20). De AOW dient als basispensioen te worden gewaarborgd. In een moderne samenleving moeten burgers een waardige oude dag tegemoet kunnen zien. Een volwaardig basispensioen is dan noodzakelijk, omdat ook in de toekomst rekening moet worden gehouden met een groep 65-plussers, die geen of een beperkt aanvullend pensioen hebben.

Teneinde deze doelstelling te realiseren is een aanpassing van de financieringsstructuur van de AOW gewenst. Voorgesteld wordt deze aanpassing met betrekking tot de oudedagsvoorziening in de Wet financiering volksverzekeringen te verankeren. In de eerste plaats wordt in het onderhavige wetsvoorstel een bovengrens gesteld aan het premiepercentage AOW van 16,5% van het premieplichtige inkomen en wordt de resterende financieringsbehoefte van het Ouderdomsfonds aangevuld met rijksbijdragen. Op deze wijze wordt het draagvlak voor de financiering van de AOW-uitgaven verbreed en kan worden voorkomen dat het premiepercentage AOW, en daarmee het tarief eerste schijf, als gevolg van de toenemende vergrijzing fors oploopt. Dit heeft een gunstig effect op de arbeidskosten van mensen beneden 65 jaar en daarmee op de arbeidsparticipatie in de toekomst.

In de tweede plaats wordt een Spaarfonds AOW geïntroduceerd. Door de komende decennia middelen te reserveren en te storten in het Spaarfonds AOW kan het Spaarfonds een bijdrage leveren aan de financiering van de piek van de AOW-uitgaven na 2020 en worden op deze wijze de AOW-uitgaven beter gespreid in de tijd.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

Documenten

(21 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 19 mei 1998, behandeling, pag. 1504-1508     HAN6580A05
Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW (25699); - en twee andere wetsvoorstellen (25700 en 25701)
vergadering: 28 april 1998
 
1 21 april 1998, eindverslag, nr. 271c     KST29341
Eindverslag
publicatie: 28 april 1998
 
1 16 april 1998, memorie van antwoord, nr. 271b     KST28992
Memorie van antwoord
publicatie: 20 april 1998
 
1 7 april 1998, voorlopig verslag, nr. 271a     KST28712
Voorlopig verslag
publicatie: 9 april 1998
 
2 26 februari 1998, stemming(en), pag. 4383-4383     HAN6551A17
Stemmingen over drie moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake de vorming van een Spaarfonds AOW, te weten: - de motie-Giskes over incidentele aanpassing van de AOW (25699, nr. 7); - de motie-Van Wingerden/Leerkes over verlaging van de staatsschuld (25699, nr. 8); - de motie-Van Hoof c.s. over het jaarlijks koppelen van de AOW aan de lonen (25699, nr. 9)
vergadering: 19 februari 1998
 
2 26 februari 1998, stemming(en), pag. 4382-4382     HAN6551A14
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW (25699)  -
vergadering: 19 februari 1998
 
2 25 februari 1998, behandeling, pag. 4241-4263     HAN6550A5
Voortzetting van de behandeling van: - wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW (25699); - wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 1997 (25700); - wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 1998 (25701)
vergadering: 18 februari 1998
 
2 24 februari 1998, behandeling, pag. 4166-4187     HAN6549A11
Behandeling van: - wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW (25699); - wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 1997 (25700); - wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 1998 (25701)
vergadering: 17 februari 1998
 
1 19 februari 1998, gewijzigd voorstel van wet, nr. 271     KST27896
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 6 maart 1998
 
2 19 februari 1998, gewijzigde motie, nr. 12     KST27813
Gewijzigde motie om tenminste 1 maal per 4 jaar te bezien of er noodzaak is tot aanpassing AOW i.v.m. incidentele loonontwikkelingen
publicatie: 26 februari 1998
 
2 19 februari 1998, amendement, nr. 11     KST27859
Amendement over het benodigd zijn van een wet voor het stopzetten van bijdragen aan het Spaarfonds AOW
publicatie: 27 februari 1998
 
2 19 februari 1998, amendement, nr. 10     KST27858
Amendement over het opnemen in de wettekst van een groeipad van f 250 mln. met ingang van het jaar 1999
publicatie: 27 februari 1998
 
2 18 februari 1998, motie, nr. 9     KST27723
Motie inzake jaarlijkse koppeling van AOW aan lonen, om structureel welvaartsvaste AOW te bereiken
publicatie: 24 februari 1998
 
2 18 februari 1998, motie, nr. 8     KST27722
Motie met pleidooi voor het gebruiken van jaarlijkse stortingen in het Spaarfonds AOW om staatsschuld te verlagen
publicatie: 24 februari 1998
 
2 18 februari 1998, motie, nr. 7     KST27721
Motie inzake mogelijkheid tot incidentele aanpassing van AOW, tenminste 1 maal per vier jaar
publicatie: 24 februari 1998
 
2 18 februari 1998, amendement, nr. 6     KST27857
Amendement over een jaarlijkse prognose van de rijksmiddelen voor het Ouderdomsfonds voor de eerstkomende tien jaren
publicatie: 27 februari 1998
 
2 26 januari 1998, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST27165
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 29 januari 1998
 
2 2 december 1997, verslag, nr. 4     KST25929
Verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
publicatie: 8 december 1997
 
- 27 oktober 1997, advies Raad van State, 25699    
Advies Raad van State (blanco)
publicatie: 4 november 1997
 
2 27 oktober 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST24818
Memorie van toelichting
publicatie: 4 november 1997
 
2 27 oktober 1997, voorstel van wet, nr. 1-2     KST24817
Voorstel van wet
publicatie: 4 november 1997
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J.P.C.M. (Jan) van Zijl 17-02-1998 PvdA J.P.C.M. (Jan) van Zijl i
F.Ch. (Francine)  Giskes 17-02-1998 D66 F.Ch. (Francine) Giskes i
G.J. (Gert)  Schutte 17-02-1998 GPV G.J. (Gert) Schutte i
C.S. (Cees) van Wingerden 17-02-1998 AOV C.S. (Cees) van Wingerden i
H.M. (Jet)  Nijpels-Hezemans 17-02-1998 groep-Nijpels (ex-AOV) H.M. (Jet) Nijpels-Hezemans i
L.C. (Leen) van Dijke 17-02-1998 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
H.A.L. (Henk) van Hoof 17-02-1998 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
G.H. (Gerrit)  Terpstra 17-02-1998 CDA G.H. (Gerrit) Terpstra i
B.J. (Bas) van der Vlies 17-02-1998 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
Th.J.M. (Theo)  Hendriks 17-02-1998 fractie-Hendriks (ex-AOV) Th.J.M. (Theo) Hendriks i
F.H.G. (Frank) de Grave 18-02-1998 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i
A.P.W. (Ad)  Melkert 18-02-1998 Minister A.P.W. (Ad) Melkert i

Tweede termijn Tweede Kamer

J.P.C.M. (Jan) van Zijl 18-02-1998 PvdA J.P.C.M. (Jan) van Zijl i
F.Ch. (Francine)  Giskes 18-02-1998 D66 F.Ch. (Francine) Giskes i
E. (Eimert) van Middelkoop 18-02-1998 GPV E. (Eimert) van Middelkoop i
C.S. (Cees) van Wingerden 18-02-1998 AOV C.S. (Cees) van Wingerden i
H.M. (Jet)  Nijpels-Hezemans 18-02-1998 groep-Nijpels (ex-AOV) H.M. (Jet) Nijpels-Hezemans i
L.C. (Leen) van Dijke 18-02-1998 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
H.A.L. (Henk) van Hoof 18-02-1998 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
G.H. (Gerrit)  Terpstra 18-02-1998 CDA G.H. (Gerrit) Terpstra i
B.J. (Bas) van der Vlies 18-02-1998 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
F.H.G. (Frank) de Grave 18-02-1998 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i
A.P.W. (Ad)  Melkert 18-02-1998 Minister A.P.W. (Ad) Melkert i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 28-04-1998 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
F.H.G. (Frank) de Grave 28-04-1998 Staatssecretaris F.H.G. (Frank) de Grave i

Verwante dossiers

Aan dit dossier is het volgende trefwoord toegekend: AOW.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.