25899 nl - wetsvoorstel
Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 februari 1998 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ritzen i, en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Van Aartsen i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om in het veld van de educatie en het beroepsonderwijs de wachtgelduitgaven te decentraliseren en dat het tevens wenselijk is de vermindering van de rijksbijdragen op grond van de Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs stop te zetten in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en in het veld van de educatie en het beroepsonderwijs en dat het met het oog daarop noodzakelijk is onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs aan te passen.

Volledige titel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere onderwijswetten in verband met decentralisatie van de wachtgelduitgaven (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve)

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging ingediend.

Documenten

2 21 februari 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST27848
Memorie van toelichting
publicatie: 2 maart 1998
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.