26063 nl - wetsvoorstel
Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden

Dit wetsvoorstel werd op 8 juni 1998 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Grave i, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Melkert i, en de minister van Justitie, Sorgdrager i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is personen die rechtens hun vrijheid is ontnomen uit te sluiten van het recht op een uitkering op grond van een aantal socialezekerheidswetten, aangezien zij reeds door de Staat worden voorzien in de kosten van levensonderhoud, en de mogelijkheid te openen het recht op een uitkering op grond van een aantal socialezekerheidswetten toe te kennen aan personen die rechtens hun vrijheid is ontnomen in die gevallen waarin zij hun hoofdverblijf niet hebben binnen een justitiële inrichting *.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden i).

Kerngegevens

Ingediend
8 juni 1998

Volledige titel
Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F.H.G. (Frank) de Grave i
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.P.W. (Ad) Melkert i
De minister van Justitie, W. (Winnie) Sorgdrager i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

In de afgelopen jaren heeft het vraagstuk van het recht op een sociale-verzekeringsuitkering tijdens detentie herhaaldelijk de aandacht gekregen. Het vraagstuk kwam in de zomer van 1996 opnieuw in de belangstelling, mede naar aanleiding van vragen van het Tweede-Kamerlid Soutendijk-van Apeldoorn (kamervragen II 1995/96, nr. 1605). De regering heeft naar aanleiding van deze en andere signalen besloten voorrang te geven aan een algemene oplossing van deze problematiek. De voornaamste overweging daarbij is, dat het ongewenst is dat personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd socialezekerheidsuitkeringen tijdens hun vrijheidsbeneming blijven ontvangen, terwijl in hun levensonderhoud wordt voorzien door de Staat. Dit geldt des te sterker nu door de gemeenschap daarnaast uitgaven moeten worden gedaan om een penitentiair- en rechtshandhavingssysteem in stand te houden.

Het onderhavige wetsvoorstel heeft een tweeledig karakter. Enerzijds wordt met het voorstel beoogd geen verstrekking te doen plaatsvinden van sociale verzekerings-uitkeringen bij wettelijke vrijheidsberoving, waar dit thans nog wel het geval is. Anderzijds zal ten aanzien van bijzondere detentie-vormen met een resocialiserend karakter een uitzondering worden gemaakt op de (nieuwe) bepaling dat aan personen die rechtens hun vrijheid is ontnomen geen uitkering krachtens de sociale zekerheid wordt verleend. In verband met deze tweedeling is in onderdeel I van deze memorie de uitsluiting van het recht op socialeverzekeringsuitkering toegelicht. Vervolgens wordt de (hernieuwde) toekenning van de uitkeringen in geval van bijzondere detentie-vormen in onderdeel II toegelicht.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en acht amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

Documenten

(38 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 26 januari 2000, brief, nr. 42d     KST43474
Brief staatssecretaris over onder meer taakstraffen en elektronisch toezicht - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 31 januari 2000
 
1 11 januari 2000, behandeling, 26063     HAN7059A08
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden) (26063) -
vergadering: 21 december 1999
 
1 3 december 1999, eindverslag; rest, nr. 42c     KST42212
Eindverslag - Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.)
vergadering: 30 november 1999
 
1 1 december 1999, nadere memorie van antwoord; rest, nr. 42b     KST42095
Nadere memorie van antwoord - Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.)
 
1 23 november 1999, nader voorlopig verslag, nr. 42a     KST41953
Nader voorlopig verslag - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 26 november 1999
 
1 22 oktober 1999, memorie van antwoord, nr. 42     KST41208
Memorie van antwoord - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 28 oktober 1999
 
1 20 juli 1999, voorlopig verslag, nr. 236a     KST36517
Voorlopig verslag - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiele inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 27 juli 1999
 
2 10 mei 1999, stemming(en), pag. 4308-4309     HAN6713A08
Stemmingen over drie moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Socialezekerheidsrechten gedetineerden, te weten: * de motie-Harrewijn over een detentie- en resocialisatiefonds (26063, nr. 18); * de motie-De Wit over een volwaardige beloning voor in detentie verrichte werkzaamheden (26063, nr. 20); * de motie-Smits over het informeren van de gemeenten over het recht op bijstandsuitkering voor kinderen van gedetineerden (26063, nr. 22) -
vergadering: 27 april 1999
 
2 10 mei 1999, stemming(en), pag. 4308-4308     HAN6713A07
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden) (26063)  -
vergadering: 27 april 1999
 
2 10 mei 1999, stemming(en), pag. 4307-4308     HAN6713A06
Stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Socialezekerheidsrechten gedetineerden, te weten: * de motie-Van Dijke over een eigenbijdrageregeling (26063, nr. 16); * de motie-Harrewijn over een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden met eigen inkomen (26063, nr. 17) -
vergadering: 27 april 1999
 
2 29 april 1999, behandeling, pag. 4296-4298     HAN6712A09
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden) (26063), en van: * de motie-Van Dijke over een eigenbijdrageregeling (26063, nr. 16); * de motie-Harrewijn over een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden met eigen inkomen (26063, nr. 17); * de motie-Harrewijn over een detentie- en resocialisatiefonds (26063, nr. 18); * de motie-De Wit over een volwaardige beloning voor in detentie verrichte werkzaamheden (26063, nr. 20) -
vergadering: 22 april 1999
 
1 27 april 1999, gewijzigd voorstel van wet, nr. 236     KST34913
Gewijzigd voorstel van wet - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 3 mei 1999
 
2 22 april 1999, motie, nr. 23     KST34838
Motie mbt mogelijkheden van de Bijstandwet voor vergoeding van huur en andere doorlopende verplichtingen - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 28 april 1999
 
2 22 april 1999, motie, nr. 22     KST34837
Motie mbt bijstandsuitkering voor kinderen van gedetineerde ouders die hun onderhoudsplicht niet kunnen uitvoeren - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 28 april 1999
 
2 19 april 1999, behandeling, pag. 4079-4084     HAN6704A07
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden) (26063).  -
vergadering: 8 april 1999
 
2 19 april 1999, behandeling, pag. 4055-4076     HAN6704A05
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden) (26063).  -
vergadering: 8 april 1999
 
2 15 april 1999, brief, nr. 21     KST34720
Brief staatssecretaris over detentie in het buitenland en schadevergoeding in geval van ten onrechte voorlopige hechtenis - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 22 april 1999
 
2 9 april 1999, behandeling, pag. 3971-3991     HAN6702A03
Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden) (26063).  -
vergadering: 1 april 1999
 
2 8 april 1999, motie, nr. 20     KST34529
Motie over volwaardige beloning van de door gedetineerden in detentie verrichte werkzaamheden - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 13 april 1999
 
2 8 april 1999, amendement, nr. 19     KST34531
Amendement over recht op bijstand voor minderjarige kinderen wier ouder(s) gedetineerd zijn - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 13 april 1999
 
2 8 april 1999, motie, nr. 18     KST34528
Motie over een detentie- en resocialisatiefonds - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 13 april 1999
 
2 8 april 1999, motie, nr. 17     KST34527
Motie over een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 13 april 1999
 
2 8 april 1999, motie, nr. 16     KST34526
Motie over een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 13 april 1999
 
2 8 april 1999, gewijzigd amendement, nr. 15     KST34530
Gewijzigd amendement over handhaving van het recht op een sociale zekerheidsuitkering in specifieke gevallen van detentie in het buitenland - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 13 april 1999
 
2 1 april 1999, amendement, nr. 14     KST34484
Amendement over handhaving van het recht op een sociale zekerheidsuitkering in specifieke gevallen van detentie in het buitenland - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 9 april 1999
 
2 1 april 1999, amendement, nr. 13     KST34483
Amendement - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 9 april 1999
 
2 1 april 1999, amendement, nr. 12     KST34482
Amendement invoering van een beperkte overgangstermijn - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 9 april 1999
 
2 1 april 1999, amendement, nr. 11     KST34481
Amendement over aantasting van de sociale zekerheidsrechten van degenen die op het moment van inwerkingtreding van de wet gedetineerd zijn _ - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 9 april 1999
 
2 31 maart 1999, amendement, nr. 9     KST34479
Amendement mbt stopzetting uitkering bij niet onherroepelijke veroordeling - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 9 april 1999
 
2 31 maart 1999, amendement, nr. 10     KST34480
Amendement over bijzondere bijstand tbv noodzakelijken uitgaven voor woonruimten en met de daarbij behorende vaste lasten - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 9 april 1999
 
2 26 maart 1999, amendement, nr. 8     KST34478
Amendement inzake eenmalige informatieverstrekking van minister van Justitie aan Lisv en SVB - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 9 april 1999
 
2 10 maart 1999, nota van wijziging, nr. 7     KST33956
Tweede nota van wijziging over uitsluiten van het ontstaan van rechten op WAO, WAZ of WAJONG gedurende de vrijheidsontneming - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiele inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 15 maart 1999
 
2 13 januari 1999, nota van wijziging, nr. 6     KST33294
Nota van wijziging inzake vernummering van artikelen vanwege inwerkingtreding van de Koppelingswet en de Wet van 11 juni 1998 (Stb. 412) - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiele inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 22 januari 1999
 
2 13 januari 1999, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST33293
Nota n.a.v. het verslag - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiele inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 21 januari 1999
 
2 16 september 1998, verslag, nr. 4     KST30963
Verslag - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 22 september 1998
 
2 8 juni 1998, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST30017
Advies en nader rapport - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 15 juni 1998
 
2 8 juni 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST30016
Memorie van toelichting - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 15 juni 1998
 
2 8 juni 1998, voorstel van wet, nr. 1-2     KST30015
Voorstel van wet - Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
publicatie: 15 juni 1998
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past elf wetten aan, waaronder:
 • Ziektewet
  Wet van 5 juni 1913, tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

L.C. (Leen) van Dijke 01-04-1999 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
A.B. (Ab) Harrewijn 01-04-1999 GL A.B. (Ab) Harrewijn i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 01-04-1999 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
C.G. (Kees) van der Staaij 01-04-1999 SGP C.G. (Kees) van der Staaij i
A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten 01-04-1999 CDA A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten i
G. (Geert) Wilders 01-04-1999 VVD G. (Geert) Wilders i
A.J. (Arthie) Schimmel 01-04-1999 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
J.C. (José) Smits 01-04-1999 PvdA J.C. (José) Smits i
J.F. (Hans) Hoogervorst 08-04-1999 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Tweede termijn Tweede Kamer

A.J. (Arthie) Schimmel 08-04-1999 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
L.C. (Leen) van Dijke 08-04-1999 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
A.B. (Ab) Harrewijn 08-04-1999 GL A.B. (Ab) Harrewijn i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 08-04-1999 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
C.G. (Kees) van der Staaij 08-04-1999 SGP C.G. (Kees) van der Staaij i
A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten 08-04-1999 CDA A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten i
G. (Geert) Wilders 08-04-1999 VVD G. (Geert) Wilders i
J.C. (José) Smits 08-04-1999 PvdA J.C. (José) Smits i
J.F. (Hans) Hoogervorst 08-04-1999 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Derde termijn Tweede Kamer

J.C. (José) Smits 22-04-1999 PvdA J.C. (José) Smits i
A.B. (Ab) Harrewijn 22-04-1999 GL A.B. (Ab) Harrewijn i
J.F. (Hans) Hoogervorst 22-04-1999 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Gedetineerden, Sociale uitkeringen, TBS.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.