26394 nl - wetsvoorstel
Wet experimenten WW

Dit wetsvoorstel werd op 5 februari 1999 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoogervorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Werkloosheidswet een bevoegdheid tot experimenteren op te nemen teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
5 februari 1999

Volledige titel
Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneide een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reintegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. (Hans) Hoogervorst i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

De activerende werking van het stelsel van sociale zekerheid is in de afgelopen kabinetsperiode door een groot aantal maatregelen aanzienlijk toegenomen. Op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn financiële prikkels voor werkgevers geïntroduceerd. Met de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA), die op 1 juli 1998 in werking is getreden, is het beschikbare (re)integratie-instrumentarium voor arbeidsgehandicapten verruimd, meer inzichtelijk en beter toepasbaar gemaakt. Ook de arbeidsmarktpositie van moeilijk plaatsbare werklozen is door diverse maatregelen verbeterd. Er is een aantal regelingen voor gesubsidieerde arbeid tot stand gebracht, de regeling van de afdrachtskorting voor werkgevers is verruimd en er zijn verschillende regelingen voor de inkoop van bemiddeling en reïntegratietrajecten in het leven geroepen. Deze maatregelen zijn echter voornamelijk van belang voor langdurig werklozen, in het bijzonder bijstandsgerechtigden. Met uitzondering van de inkoopregeling van artikel XXXVI van de wet van 21 december 1995 tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (Stb. 691), waarbij de zogenoemde Veegwet-budgetten zijn geïntroduceerd, is er geruime tijd geen uitbreiding gegeven aan het wettelijke reïntegratie-instrumentarium voor werklozen met recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW).

De regering heeft zich voorgenomen de activerende werking van de WW te versterken.

In het regeerakkoord is de start aangekondigd van een experiment met de inzet van middelen uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) voor scholing en reïntegratie. Dit experiment levert ten behoeve van de WW-populatie een bijdrage aan – in de termen van het regeerakkoord – «het uiteindelijk realiseren van een sluitende aanpak voor participatie en reïntegratie in het kader van het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid, (...). Tegelijkertijd worden waar mogelijk prikkels om de vermijdbare instroom in de WW te beperken en de uitstroom te bevorderen, versterkt. Met het oog op de invulling van de sluitende aanpak in het kader van het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid, wordt een experiment gestart met de inzet van Awf-middelen voor scholing en reïntegratie» (Kamerstukken II 1997/98, 26 024, nr. 10, blz. 32).

Voorts zijn in de Sociale Nota 1998 (Kamerstukken II 1997/98, 25 602, nr. 2 blz. 50) door het toenmalige kabinet experimenten aangekondigd om te onderzoeken welke instrumenten het meest effectief zijn om oudere, moeilijk plaatsbare, WW-gerechtigden te reïntegreren. Destijds was voorzien dat het wetsvoorstel dat de wettelijke basis voor deze experimenten moest verschaffen, eind 1997 zou worden ingediend.

Op dit moment biedt de socialeverzekeringswetgeving slechts op één punt een mogelijkheid tot experimenteren. In de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997) is een bepaling opgenomen op grond waarvan tijdelijke voorzieningen kunnen worden getroffen ten behoeve van de samenwerking tussen het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de gemeenten en diensten of instellingen die werkzaamheden verrichten, die verband houden met de werkzaamheden van het Lisv (artikel 112 Osv 1997).

Dit wetsvoorstel creëert in aanvulling hierop in de WW een grondslag voor experimenten met het inzetten van reïntegratiemaatregelen. Hiertoe wordt voorgesteld aan de WW een nieuw hoofdstuk Experimenten toe te voegen. Hierin wordt de wettelijke grondslag voor het experiment met de inzet van Awf-middelen in het kader van de sluitende aanpak voor WW-gerechtigden opgenomen, alsmede de mogelijkheid geboden voor experimenten met reïntegratiemaatregelen voor het zittende bestand WW-gerechtigden. Ook wordt in het voorgestelde nieuwe hoofdstuk de mogelijkheid geboden voor experimenten met betrekking tot de preventieve inzet van WW-middelen.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

Documenten

(18 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 19 augustus 1999, behandeling, pag. 1594-1607     HAN6745A07
Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reintegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW) (26394)  -
vergadering: 6 juli 1999
 
1 14 juni 1999, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 240b     KST35645
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 15 juni 1999
 
1 1 juni 1999, verslag, nr. 240a     KST35446
Verslag
publicatie: 4 juni 1999
 
2 17 mei 1999, behandeling, pag. 4426-4437     HAN6716A03
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW) (26394)  -
vergadering: 29 april 1999
 
2 12 mei 1999, stemming(en), pag. 4460-4460     HAN6716A17
Stemmingen in verband met: - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW) (26394), en over: - motie-Verburg inzake experimenten WW (26394, nr. 11) 
vergadering: 29 april 1999
 
2 11 mei 1999, behandeling, pag. 4406-4414     HAN6715A06
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW) (26394)  -
vergadering: 28 april 1999
 
1 29 april 1999, gewijzigd voorstel van wet, nr. 240     KST35126
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 18 mei 1999
 
2 29 april 1999, motie, nr. 11     KST34990
Motie over regeling van financiering en resultaatafrekening in het belang van deelnemers aan het experiment
publicatie: 10 mei 1999
 
2 28 april 1999, amendement, nr. 10     KST34976
Amendement over verleniging van dit succesvolle experiment met maximaal twee jaar, vooruitlopend op een wettelijke regeling
publicatie: 10 mei 1999
 
2 22 april 1999, nota van wijziging, nr. 9     KST34906
Nota van wijziging
publicatie: 29 april 1999
 
2 15 april 1999, brief, nr. 8     KST34703
Brief staatssecretaris inzake onvolkomenheden in de nota n.a.v. het verslag
publicatie: 21 april 1999
 
2 12 april 1999, brief, nr. 7     KST34627
Brief staatssecretaris met enkele verbeteringen op de nota n.a.v. het verslag
publicatie: 19 april 1999
 
2 9 april 1999, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST34626
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 19 april 1999
 
2 7 april 1999, verslag, nr. 5     KST34536
Verslag
publicatie: 13 april 1999
 
2 25 februari 1999, brief, nr. 4     KST33795
Brief staatssecretaris inzake beschikbaarstelling budget uit Awf en inwerkingtreding van de wet
publicatie: 4 maart 1999
 
2 5 februari 1999, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST33614
Advies en nader rapport
publicatie: 11 februari 1999
 
2 5 februari 1999, memorie van toelichting, nr. 3     KST33613
Memorie van toelichting
publicatie: 11 februari 1999
 
2 5 februari 1999, voorstel van wet, nr. 1-2     KST33612
Voorstel van wet
publicatie: 11 februari 1999
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.
 • Werkloosheidswet
  Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J.C. (José) Smits 28-04-1999 PvdA J.C. (José) Smits i
A.J. (Arthie) Schimmel 28-04-1999 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
L.C. (Leen) van Dijke 28-04-1999 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
H.G.J. (Henk) Kamp 28-04-1999 VVD H.G.J. (Henk) Kamp i
G. (Gerda) Verburg 28-04-1999 CDA G. (Gerda) Verburg i
J.F. (Hans) Hoogervorst 29-04-1999 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Tweede termijn Tweede Kamer

J.C. (José) Smits 29-04-1999 PvdA J.C. (José) Smits i
L.C. (Leen) van Dijke 29-04-1999 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
G. (Gerda) Verburg 29-04-1999 CDA G. (Gerda) Verburg i
J.F. (Hans) Hoogervorst 29-04-1999 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Eerste termijn Eerste Kamer

H. (Henk) Hofstede 06-07-1999 CDA H. (Henk) Hofstede i
M.F. (Ria) Jaarsma 06-07-1999 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
D.J.B. (Diana) de Wolff 06-07-1999 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
P. (Paula) Swenker 06-07-1999 VVD P. (Paula) Swenker i
J.F. (Hans) Hoogervorst 06-07-1999 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Tweede termijn Eerste Kamer

H. (Henk) Hofstede 06-07-1999 CDA H. (Henk) Hofstede i
D.J.B. (Diana) de Wolff 06-07-1999 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
J.F. (Hans) Hoogervorst 06-07-1999 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: WW, Werkloosheidsbestrijding.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.