26726 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet

Dit wetsvoorstel werd op 13 september 1999 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoogervorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, om de eis dat 26 weken in dezelfde sector gewerkt moet zijn om de eerste 6 maanden van de werkloosheidsuitkering ten laste van het wachtgeldfonds te brengen te laten vervallen en enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet aan te brengen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Werkloosheidswet  i).

Kerngegevens

Ingediend
13 september 1999

Volledige titel
Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. (Hans) Hoogervorst i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Jaarlijks wordt een fors gedeelte van de instroom in de werkloosheid onmiddellijk ten laste gebracht van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Dit is onder andere een gevolg van de bepaling op grond waarvan een uitkering alleen ten laste van het wachtgeldfonds wordt gebracht als de werknemer 26 weken in dezelfde sector heeft gewerkt. De regering acht het wenselijk de bepaling dat in dezelfde sector gewerkt moet zijn, te schrappen. Hierdoor zullen de kosten van ontslag neerslaan in de sector waar de ontslagbeslissing is gevallen. Dit voorstel voorziet hierin. Verder wordt geregeld dat de bevoegdheid om werknemers vrij te stellen van de verplichtingen gericht op arbeidsinpassing van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) overgaat naar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in dit wetsvoorstel ook enkele andere – veelal redactionele – wijzigingen onder te brengen.

Documenten

(10 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 11 januari 2000, behandeling, 26648; 26843; 26812; 26726; 26546; 26623; 26618; 26614; 26654; 26653; 26612; 26610; 26611; 26620; 26619; 26652; 26609; 26651; 26650; 26649; 26621     HAN7058A02
Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998 (slotwet) (26649); - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1998 (slotwet) (26650); - en 19 andere wetsvoorstellen
vergadering: 20 december 1999
 
1 10 december 1999, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 93c     KST42702
Nota n.a.v. het verslag - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen en alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet
publicatie: 16 december 1999
 
1 7 december 1999, verslag, nr. 93b     KST42522
Verslag naar aanleiding van de memorie van antwoord - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen en alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet
publicatie: 10 december 1999
 
1 3 december 1999, memorie van antwoord, nr. 93a     KST42430
Memorie van antwoord - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen en alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet
publicatie: 8 december 1999
 
1 2 december 1999, voorlopig verslag; rest, nr. 93     KST42176
Voorlopig verslag - Wijziging Werkloosheidswet i.v.m. wijziging instroom in wachtgeldfondsen en enkele andere wijzigingen
vergadering: 30 november 1999
 
2 23 november 1999, behandeling, pag. 1555-1555     HAN7035A02
Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wet tot herstel van de Wet van 1 juli 1999 houdende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 302) (26844); - Wijziging van de Wet bodembescherming (bijstellen van de financieringssystematiek en wegnemen van enkele onvolkomenheden) (26718); - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet (26726)
vergadering: 11 november 1999
 
2 26 oktober 1999, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST41459
Nota n.a.v. het verslag - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen en alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet
publicatie: 5 november 1999
 
2 18 oktober 1999, verslag, nr. 4     KST41217
Verslag - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen en alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet
publicatie: 28 oktober 1999
 
2 13 september 1999, memorie van toelichting, nr. 3     KST40342
Memorie van Toelichting - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen en alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet
publicatie: 17 september 1999
 
2 13 september 1999, voorstel van wet, nr. 1-2     KST40341
Voorstel van wet - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen en alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet
publicatie: 17 september 1999
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.
  • Werkloosheidswet
    Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Sociale fondsen, WW.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.