28159 nl - wetsvoorstel
Wet instroomcijfers WAO

Dit wetsvoorstel werd op 6†december†2001 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoogervorst†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is gegevens omtrent de verkrijging van rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per werkgever bekend te maken.

 

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe≠reiding
V
Behan≠deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet instroomcijfers WAO†i).

Kerngegevens

Ingediend
6†december†2001

Volledige titel
Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. (Hans) Hoogervorst†i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van langdurig ziekteverzuim ligt sinds 1 maart 1996 bij de werkgever, die daarin ondersteund wordt door een arbodienst. Tegelijkertijd zijn ook de financiŽle lasten van het ziekteverzuim bij de individuele werkgever neergelegd. De werkgever is over het algemeen verplicht het loon van zieke werknemers gedurende het eerste ziektejaar door te betalen.

Met de inwerkingtreding van de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeids-ongeschiktheidsregelingen (Pemba) per 1 januari 19982 bestaat de premie op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) uit een algemene basispremie en een gedifferentieerde premie die per werkgever wordt vastgesteld. De gedifferentieerde premie is gebaseerd op de relatieve WAO-lasten per werkgever.

Door bovenstaande maatregelen worden werkgevers gestimuleerd om de arbeids-omstandigheden te verbeteren, instroom van werknemers in ziekte en arbeidsongeschiktheid te doen verminderen en de uitstroom uit de sociale verzekeringen te bevorderen.

In de Algemene Overleggen van 21 februari en 5 april 2001 over het wetsvoorstel Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en de evaluatie van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) zijn door de Kamer vragen gesteld over de openbaarmaking van WAO-gegevens op werkgeversniveau. Mede naar aanleiding van deze vragen heeft het kabinet geconcludeerd dat het wenselijk is dat een verplichting daartoe voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) bij wet gecreŽerd wordt.

Hoewel beÔnvloeding van de (duur van de) arbeidsongeschiktheid veelal niet mogelijk is, is in tal van gevallen beÔnvloeding van de mate van arbeidsongeschiktheid of voorkůming van arbeidsongeschiktheid wel degelijk mogelijk. Door de jaren í90 heen is als uitgangspunt voor beleid gehanteerd dat langdurig verzuim en instroom in de WAO niet alleen afhankelijk zijn van omstandigheden die buiten het bereik van de werkgever en de werknemer liggen. Dit uitgangspunt is onder meer terug te vinden in het beleid dat er op gericht is financiŽle prikkels voor werkgevers in de verschillende regelingen in te bouwen. De openbaarmaking van WAO-instroomcijfers kan worden gezien in het verlengde hiervan.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

Documenten

(24 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 30†maart†2006, brief, nr. A     KST96366
Brief minister met een verslag over de werking van de Wet Instroomcijfers WAO
publicatie: 12†april†2006
 
2 1†september†2003, brief, nr. 13     KST69925
Brief minister over onderscheid naar geslacht en naar voltijd/deeltijd bij publicatie van de instroomcijfers van de WAO
publicatie: 8†september†2003
 
2 16†juli†2003, verslag van een algemeen overleg, nr. 12     KST69457
Verslag algemeen overleg van 25 juni 2003 over Wet instroomcijfers WAO en Wajong-uitkeringen
publicatie: 22†juli†2003
 
2 25†juni†2003, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 11     KST69216
Verslag schriftelijk overleg ter voorbereiding op een algemeen overleg inzake de WAO van 25 juni 2003
publicatie: 15†juli†2003
 
2 26†mei†2003, brief, nr. 10     KST68384
Brief minister met informatie van het UWV
publicatie: 5†juni†2003
 
2 12†mei†2003, verslag van een algemeen overleg, nr. 9     KST68035
Verslag algemeen overleg op 10 april 2003
publicatie: 15†mei†2003
 
2 11†maart†2003, brief, nr. 8     KST67096
Brief minister over de instroomcijfers in de WAO
publicatie: 18†maart†2003
 
1 11†maart†2003, brief, nr. 25Á     KST67026
Brief minister over de toezeggingen door de minister gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorsel instroomcijfers WAO
publicatie: 18†maart†2003
 
1 31†december†2002, behandeling, pag. 377-389     HAN7498A05
Behandeling van: het wetsvoorstel Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO) (28159)† -
vergadering: 10†december†2002
 
1 12†november†2002, eindverslag, nr. 25b     KST64340
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
publicatie: 15†november†2002
 
1 8†november†2002, nadere memorie van antwoord, nr. 25a     KST64219
Nadere memorie van antwoord
publicatie: 13†november†2002
 
1 7†oktober†2002, nader voorlopig verslag, nr. 25     KST63649
Nader voorlopig verslag
publicatie: 10†oktober†2002
 
1 15†juli†2002, memorie van antwoord, nr. 303b     KST62723
Memorie van antwoord
publicatie: 17†juli†2002
 
1 17†mei†2002, voorlopig verslag, nr. 303a     KST61805
Voorlopig verslag
publicatie: 22†mei†2002
 
2 19†april†2002, stemming(en), pag. 4492-4492     HAN7398A09
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO) (28159)† -
vergadering: 11†april†2002
 
2 19†april†2002, behandeling, pag. 4438-4446     HAN7397A07
Behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO) (28159)† -
vergadering: 10†april†2002
 
2 11†april†2002, motie, nr. 7     KST61029
Motie over het stellen van een grens van bedrijven met 200 werknemers of meer bij het van kracht worden van de wettelijke regeling
publicatie: 16†april†2002
 
1 11†april†2002, gewijzigd voorstel van wet, nr. 303     KST61028
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 17†april†2002
 
2 9†april†2002, amendement, nr. 6     KST61062
Amendement over evaluatie van de wet binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet
publicatie: 18†april†2002
 
2 27†maart†2002, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST60469
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 3†april†2002
 
2 12†februari†2002, verslag, nr. 4     KST59410
Verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
publicatie: 18†februari†2002
 
2 6†december†2001, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST57856
Advies en nader rapport
publicatie: 11†december†2001
 
2 6†december†2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST57855
Memorie van toelichting
publicatie: 11†december†2001
 
2 6†december†2001, voorstel van wet, nr. 1-2     KST57853
Voorstel van wet
publicatie: 11†december†2001
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past ťťn wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J.C. (Josť) Smits 10-04-2002 PvdA J.C. (Josť) Smits†i
A.B. (Ab) Harrewijn 10-04-2002 GL A.B. (Ab) Harrewijn†i
S.A. (Stef) Blok 10-04-2002 VVD S.A. (Stef) Blok†i
G. (Gerda) Verburg 10-04-2002 CDA G. (Gerda) Verburg†i
A.J. (Arthie) Schimmel 10-04-2002 D66 A.J. (Arthie) Schimmel†i
J.F. (Hans) Hoogervorst 10-04-2002 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst†i

Tweede termijn Tweede Kamer

J.C. (Josť) Smits 10-04-2002 PvdA J.C. (Josť) Smits†i
S.A. (Stef) Blok 10-04-2002 VVD S.A. (Stef) Blok†i
G. (Gerda) Verburg 10-04-2002 CDA G. (Gerda) Verburg†i
J.F. (Hans) Hoogervorst 10-04-2002 Staatssecretaris J.F. (Hans) Hoogervorst†i

Eerste termijn Eerste Kamer

D.J. (Dik) Wolfson 10-12-2002 PvdA D.J. (Dik) Wolfson†i
P. (Paula) Swenker 10-12-2002 VVD P. (Paula) Swenker†i
D.J.B. (Diana) de Wolff 10-12-2002 GL D.J.B. (Diana) de Wolff†i
J. (Hannie) van Leeuwen 10-12-2002 CDA J. (Hannie) van Leeuwen†i
R.Ch. (Ruud) Hessing 10-12-2002 D66 R.Ch. (Ruud) Hessing†i
A.J. (Aart Jan) de Geus 10-12-2002 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus†i

Tweede termijn Eerste Kamer

D.J. (Dik) Wolfson 10-12-2002 PvdA D.J. (Dik) Wolfson†i
P. (Paula) Swenker 10-12-2002 VVD P. (Paula) Swenker†i
D.J.B. (Diana) de Wolff 10-12-2002 GL D.J.B. (Diana) de Wolff†i
J. (Hannie) van Leeuwen 10-12-2002 CDA J. (Hannie) van Leeuwen†i
R.Ch. (Ruud) Hessing 10-12-2002 D66 R.Ch. (Ruud) Hessing†i
A.J. (Aart Jan) de Geus 10-12-2002 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus†i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsomstandigheden, Bedrijfsresultaten, WIA.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 ŗ 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.