28870 nl - wetsvoorstel
Wet werk en bijstand

Dit wetsvoorstel werd op 12 mei 2003 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rutte i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het ter vereenvoudiging en verduidelijking van de regelgeving en ter versterking van de verantwoordelijkheid der gemeenten voor de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en de verlening van bijstand gewenst is te komen tot een Wet werk en bijstand, waarin de Algemene bijstandswet, de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ, de Wet inschakeling werkzoekenden en het Besluit inen doorstroombanen zijn geïntegreerd *.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Participatiewet i).

Kerngegevens

Ingediend
12 mei 2003

Volledige titel
Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. (Mark) Rutte i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Iedere Nederlander hier te lande wordt geacht zelfstandig in zijn bestaan te kunnen voorzien door middel van arbeid. Als dit niet mogelijk is en er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, heeft de overheid de taak hem te helpen met het zoeken naar werk en, zo lang met werk nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is, met inkomensondersteuning. Deze verantwoordelijkheid vormt het sluitstuk van een activerend stelsel van sociale zekerheid. Werk boven inkomen dus.

Tot dusverre is deze overheidstaak neergelegd in verschillende wettelijke regelingen, te weten de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het besluit I/D-banen. Met dit voorstel van Wet werk en bijstand (WWB) worden de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW), de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (WFA) en het Besluit in- en doorstroom-banen (ID-besluit) ingetrokken. Zowel de intrekking van de Abw, WIW, de WFA en het ID-besluit als de invoering van de WWB worden in het wetsvoorstel Invoeringswet WWB geregeld.

Voor het realiseren van werk boven inkomen is het nodig dat het stelsel van regelingen maximaal effectief werkt. Dit wetsvoorstel – dat in de plaats komt van eerder genoemde regelingen – creëert daarvoor de mogelijkheden. Daarbij is kritisch gekeken welke regels kunnen vervallen. Deze wet kent de volgende uitgangspunten. In de eerste plaats dient de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal te staan om al datgene te doen wat nodig en mogelijk is om in het eigen bestaan te voorzien. Pas als mensen niet in staat blijken te zijn in het eigen bestaan te voorzien hebben zij een aanspraak op de overheid hen daarbij te ondersteunen. Dit wetsvoorstel legt die ondersteunende verantwoordelijkheid bij de gemeente.

In de tweede plaats dient de gemeente zo goed mogelijk te zijn toegerust om de burger te helpen op weg naar werk en hem indien nodig daarbij een inkomenswaarborg te bieden. In de derde plaats dient de regelgeving zo te zijn ingericht dat de gemeenten een zo groot mogelijke beleidsruimte en beleidsverantwoordelijkheid hebben om het doel van de wet te realiseren. De regelgeving dient dus de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van burgers en gemeenten zo goed mogelijk te activeren.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, drie nota's van verbetering, 54 amendementen en een subamendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 17 moties en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

Documenten

(180 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 29 maart 2006, brief, nr. 152     KST96097
Brief staatssecretaris over gemeentelijk budget ter uitvoering WWB
publicatie: 3 april 2006
 
2 1 maart 2006, brief, nr. 151     KST95531
Brief staatssecretaris ter aanbieding van het rapport 'Doelbinding en beveiliging in de keten van werk en inkomen' van IWI
publicatie: 16 maart 2006
 
2 19 januari 2006, brief, nr. 150     KST94175
Brief staatssecretaris ter aanbieding IWI-rapport 'Zicht op kansen'
publicatie: 27 januari 2006
 
2 23 december 2005, brief, nr. 149     KST93630
Brief staatssecretaris over de ontwikkelingen m.b.t. elektronische gegevensuitwisseling door gemeenten in het kader van de uitvoering WWB, in relatie tot het Inlichtingenbureau
publicatie: 3 januari 2006
 
2 22 december 2005, brief, nr. 148     KST93570
Brief staatssecretaris over de evaluatie van de WWB
publicatie: 30 december 2005
 
2 9 december 2005, verslag van een algemeen overleg, nr. 147     KST92785
Verslag algemeen overleg van 3 november 2005, inzetten van bijstandsmoeders in de buitenschoolse opvang
publicatie: 15 december 2005
 
2 31 oktober 2005, brief, nr. 146     KST91097
Brief staatssecretaris over de verdeelmodellen WWB
publicatie: 10 november 2005
 
2 29 september 2005, brief, nr. 144     KST90028
Brief staatssecretaris over overleg met Centraal Planbureau (CPB) over bijstellingen raming aantal bijstandsuitkeringen, en over definitief budget voor 2005
publicatie: 5 oktober 2005
 
2 23 september 2005, brief, nr. 143     KST90190
Brief staatssecretaris over doorbetaling van woonlasten van gedetineerden
publicatie: 10 oktober 2005
 
2 14 september 2005, brief, nr. 145H     KST90751
Brief staatssecretaris over gegevensuitwisseling gemeenten en Suwinet
publicatie: 31 oktober 2005
 
2 14 september 2005, brief, nr. 145     KST90639
Brief staatssecretaris over gegevensuitwisseling gemeenten en Suwinet
publicatie: 24 oktober 2005
 
2 18 augustus 2005, verslag van een algemeen overleg, nr. 142     KST89070
Verslag algemeen overleg op 30 juni 2005 over o.a. verdeelmodellen WWB
publicatie: 26 augustus 2005
 
2 9 augustus 2005, verslag van een algemeen overleg, nr. 141     KST88964
Verslag algemeen overleg over onder meer het bijstandsvolume 2004
publicatie: 11 augustus 2005
 
2 18 juli 2005, verslag van een algemeen overleg, nr. 139     KST88781
Verslag algemeen overleg gehouden op 15 juni 2005
publicatie: 22 juli 2005
 
2 27 juni 2005, brief, nr. 138     KST88187
Brief minister over introductie nieuw informatie-instrument aanlevering kerngegevens door gemeenten in kader WWB aan Ministerie van SZW (Kernkaart Werk & Bijstand)
publicatie: 1 juli 2005
 
2 24 juni 2005, brief, nr. 140     KST88872
Brief staatssecretaris inzake mogelijke oplossingen voor gesignaleerd knelpunt in de uitvoering van de Langdurigheidstoeslag (Ldt)
publicatie: 27 juli 2005
 
2 21 juni 2005, brief, nr. 137     KST87951
Brief staatssecretaris met nadere informatie n.a.v. punten uit algemeen overleg van 15 juni 2005 met voorstellen voor verdeling WWB-budgetten gemeenten
publicatie: 29 juni 2005
 
2 10 juni 2005, brief, nr. 136     KST87714
Brief staatssecretaris over de verdeelmodellen WWB 2006
publicatie: 23 juni 2005
 
2 26 mei 2005, brief, nr. 135     KST87079
Brief staatssecretaris over de verdeelmodellen WWB 2006
publicatie: 3 juni 2005
 
2 9 mei 2005, brief, nr. 134     KST86729
Brief minister inzake voorstellen objectief verdeelmodel in verband met uitkeringslasten voor gemeenten
publicatie: 23 mei 2005
 
2 12 april 2005, brief, nr. 133     KST85942
Brief staatssecretaris over het lager uitvallen van het bijstandsvolume in 2004 dan bij vaststelling van het voorlopig budget werd verwacht
publicatie: 21 april 2005
 
2 12 april 2005, brief, nr. 132     KST85913
Brief staatssecretaris over het verbod op bijstandsverlening aan gedetineerden
publicatie: 21 april 2005
 
2 25 maart 2005, brief, nr. 131     KST85409
Brief staatssecretaris bij het aanbieden van de resultaten van het onderzoek naar het werkdeel van de WWB (W-deel)
publicatie: 1 april 2005
 
2 17 maart 2005, stemming(en), pag. 3627-3627     HAN7809A05
Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de Wet werk en bijstand, te weten de motie-De Wit over onderzoek naar strijdigheid met het arbeidsrecht (28870, nr. 128)  -
vergadering: 8 maart 2005
 
2 10 maart 2005, brief, nr. 130     KST84962
Brief staatssecretaris over resultaten onderzoeken over o.a. verbetering objectief verdeelmodel inkomensdeel WWB
publicatie: 17 maart 2005
 
2 1 maart 2005, motie, nr. 128     KST84533
Motie om te laten onderzoeken of het arbeidsovereenkomstenrecht wordt nageleefd bij projecten als 'Work First'
publicatie: 3 maart 2005
 
2 28 februari 2005, brief, nr. 129     KST84556
Brief staatssecretaris over doorontwikkeling verdeelmodel I-deel WWB
publicatie: 4 maart 2005
 
2 27 januari 2005, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 127     KST83699
Verslag schriftelijk overleg over knelpunten bij de toepassing van de langdurigheidstoeslag
publicatie: 31 januari 2005
 
2 19 januari 2005, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 125     KST83475
Verslag schriftelijk overleg over jurisprudentie m.b.t. werken met behoud van uitkering (zie ook Kamerstuk 28870, nr. 122)
publicatie: 24 januari 2005
 
2 14 december 2004, brief, nr. 126     KST83529
Brief staatssecretaris over bestedingen W-deel reïntegratiemiddelen en uitgaven gemeenten
publicatie: 24 januari 2005
 
2 22 november 2004, brief, nr. 124     KST81597
Brief staatssecretaris ter aanbieding onderzoeksrapport 'Inkomenseffecten van uitstroom uit de bijstand'
publicatie: 26 november 2004
 
2 10 november 2004, brief, nr. 123     KST81172
Brief staatssecretaris bij het rapport Samenvatting rapportages verscherpt toezicht 2001-2003
publicatie: 19 november 2004
 
2 10 november 2004, verslag van een algemeen overleg, nr. 121     KST81021
Verslag algemeen overleg van 23 juni 2004 over verdeelmodellen Wet werk en bijstand
publicatie: 16 november 2004
 
2 5 november 2004, brief, nr. 122     KST81112
Brief staatssecretaris over jurisprudentie toegespitst op werken met behoud van uitkering
publicatie: 18 november 2004
 
2 5 oktober 2004, brief, nr. 120     KST79954
Brief staatssecretaris met Plan van Aanpak Doorontwikkeling I-deel Wwb
publicatie: 11 oktober 2004
 
2 1 oktober 2004, brief, nr. 119     KST79878
Brief staatssecretaris over de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen tot en met juli 2004
publicatie: 7 oktober 2004
 
2 16 juli 2004, verslag van een algemeen overleg, nr. 118     KST78569
Verslag algemeen overleg over de verdeelmodellen Wet Werk en bijstand
publicatie: 23 juli 2004
 
2 2 juli 2004, brief, nr. 117     KST78323
Brief staatssecretaris over het aantal bijstandsuitkeringen en het ramingsproces
publicatie: 14 juli 2004
 
2 29 juni 2004, brief, nr. 116     KST78166
Brief staatssecretaris over herverdeeleffecten t.o.v. uitgaven 2002 voor 40.000+-gemeenten
publicatie: 13 juli 2004
 
2 28 juni 2004, brief, nr. 115     KST78100
Brief staatssecretaris over verdeelmodellen WBB
publicatie: 9 juli 2004
 
2 21 juni 2004, lijst van vragen en antwoorden, nr. 114     KST77754
Lijst van vragen en antwoorden over de verdeelmodellen Wet werk en bijstand (28870, nr. 110)
publicatie: 30 juni 2004
 
2 8 juni 2004, brief, nr. 113     KST77265
Brief staatssecretaris bij het advies van de Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV) over de voorstellen voor de verdeelsystematiek voor de budgetten voor de gemeenten
publicatie: 17 juni 2004
 
1 28 mei 2004, stemming(en), pag. 1439-1439     HAN7691A07
Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand) (28870), te weten de motie-De Rijk c.s. inzake de efficiencymaatregel (28870, J)  -
vergadering: 11 mei 2004
 
2 28 mei 2004, verslag van een algemeen overleg, nr. 112     KST76778
Verslag algemeen overleg van 15 april 2004 over diverse onderwepen
publicatie: 7 juni 2004
 
2 28 mei 2004, verslag van een algemeen overleg, nr. 111     KST76769
Verslag algemeen overleg van 29 april 2004, inzake o.a. rechtmatigheidstoezicht ABW 2003 en WWB 2004
publicatie: 7 juni 2004
 
2 17 mei 2004, stemming(en), pag. 4783-4783     HAN7687A29
Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de bijzondere bijstand, te weten de motie-Noorman-den Uyl c.s. over het budget inkomen WWB 2004 (28870, nr. 109)  -
vergadering: 29 april 2004
 
2 14 mei 2004, brief, nr. 110     KST76323
Brief staatssecretaris over de evaluatie van de Wet werk en bijstand
publicatie: 25 mei 2004
 
2 29 april 2004, motie, nr. 109     KST76292
Motie over het niet korten van het budgetinkomen WWB 2004 in september
publicatie: 17 mei 2004
 
2 26 april 2004, brief, nr. 108     KST76023
Brief staatssecretaris n.a.v. het algemeen overleg op 15 april 2004
publicatie: 4 mei 2004
 
2 20 april 2004, brief, nr. 107     KST75916
Brief staatssecretaris over de raming van het bijstandsvolume
publicatie: 28 april 2004
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 26-08-2003 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
M. (Jet) Bussemaker 26-08-2003 PvdA M. (Jet) Bussemaker i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 26-08-2003 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
B.J. (Bas) van der Vlies 26-08-2003 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
W. (Ineke) van Gent 26-08-2003 GL W. (Ineke) van Gent i
F.H.H. (Frans) Weekers 26-08-2003 VVD F.H.H. (Frans) Weekers i
A.D. (Bert) Bakker 26-08-2003 D66 A.D. (Bert) Bakker i
H.M.F. (Hubert) Bruls 26-08-2003 CDA H.M.F. (Hubert) Bruls i
J.M. (João) Varela 26-08-2003 LPF J.M. (João) Varela i
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa 26-08-2003 CU J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa i
M. (Mark) Rutte 27-08-2003 Staatssecretaris M. (Mark) Rutte i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 28-08-2003 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
M. (Jet) Bussemaker 28-08-2003 PvdA M. (Jet) Bussemaker i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 28-08-2003 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
B.J. (Bas) van der Vlies 28-08-2003 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
W. (Ineke) van Gent 28-08-2003 GL W. (Ineke) van Gent i
F.H.H. (Frans) Weekers 28-08-2003 VVD F.H.H. (Frans) Weekers i
A.D. (Bert) Bakker 28-08-2003 D66 A.D. (Bert) Bakker i
H.M.F. (Hubert) Bruls 28-08-2003 CDA H.M.F. (Hubert) Bruls i
J.M. (João) Varela 28-08-2003 LPF J.M. (João) Varela i
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa 28-08-2003 CU J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa i
M. (Mark) Rutte 28-08-2003 Staatssecretaris M. (Mark) Rutte i

Eerste termijn Eerste Kamer

S.J. (Simon) van Driel 07-10-2003 PvdA S.J. (Simon) van Driel i
J. (Hannie) van Leeuwen 07-10-2003 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
G. (Gert) van den Berg 07-10-2003 SGP G. (Gert) van den Berg i
A.G. (Gerard) Schouw 07-10-2003 D66 A.G. (Gerard) Schouw i
H. (Henk) ten Hoeve 07-10-2003 OSF H. (Henk) ten Hoeve i
M. (Mirjam) de Rijk 07-10-2003 GL M. (Mirjam) de Rijk i
E.M. (Elsabe) Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije 07-10-2003 VVD E.M. (Elsabe) Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije i
A.H. (Anja) Meulenbelt 07-10-2003 SP A.H. (Anja) Meulenbelt i
M. (Mark) Rutte 07-10-2003 Staatssecretaris M. (Mark) Rutte i

Tweede termijn Eerste Kamer

S.J. (Simon) van Driel 07-10-2003 PvdA S.J. (Simon) van Driel i
J. (Hannie) van Leeuwen 07-10-2003 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
G. (Gert) van den Berg 07-10-2003 SGP G. (Gert) van den Berg i
A.G. (Gerard) Schouw 07-10-2003 D66 A.G. (Gerard) Schouw i
H. (Henk) ten Hoeve 07-10-2003 OSF H. (Henk) ten Hoeve i
M. (Mirjam) de Rijk 07-10-2003 GL M. (Mirjam) de Rijk i
E.M. (Elsabe) Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije 07-10-2003 VVD E.M. (Elsabe) Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije i
A.H. (Anja) Meulenbelt 07-10-2003 SP A.H. (Anja) Meulenbelt i
M. (Mark) Rutte 07-10-2003 Staatssecretaris M. (Mark) Rutte i

Derde termijn Eerste Kamer

S.J. (Simon) van Driel 07-10-2003 PvdA S.J. (Simon) van Driel i
A.H. (Anja) Meulenbelt 07-10-2003 SP A.H. (Anja) Meulenbelt i
M. (Mirjam) de Rijk 07-10-2003 GL M. (Mirjam) de Rijk i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeid, Arbeidsbemiddeling, Bijstand, Gemeenten, Subsidies, Werkloosheidsbestrijding.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.