29268 nl - wetsvoorstel
Afschaffing van de vervolguitkering in de Werkloosheidswet

Dit wetsvoorstel werd op 21 oktober 2003 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de werkloosheidslasten terug te dringen en mitsdien de vervolguitkering af te schaffen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
21 oktober 2003

Volledige titel
Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. (Aart Jan) de Geus i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

De regering wil meer mensen aan het werk, groei van het nationale inkomen en beheersing van de staatsschuld om de lasten van de vergrijzing te kunnen betalen. Het wordt niet gemakkelijk dit alles te realiseren. Nederland verkeert niet alleen in een recessie, maar heeft ook ten opzichte van andere landen structurele achterstanden opgelopen. Niets doen tot het weer beter gaat is geen serieuze optie. De regering zet dan ook in op vernieuwing en versterking van de economie. Onderdeel daarvan is een meer activerend stelsel van sociale verzekeringen.

Als gevolg van de voorziene toename van de werkloosheid zal het beroep op de Werkloosheidswet (WW) zonder nader beleid stijgen van 160 000 uitkeringsjaren in 2002 tot 340 000 uitkeringsjaren in 2007. De regering is zeer verontrust over deze ontwikkeling. Alle inspanningen moeten dan ook gericht zijn op herstel van de werkgelegenheid en beperking van de werkloosheid. Om dit te bereiken moet, in aanvulling op loonkostenmatiging, de regering zelf ook maatregelen treffen om de stijging van de collectieve lasten te beperken. Beperking van de collectieve lasten verbetert immers de structuur van de Nederlandse economie en verbetert daarmee voor iedereen het perspectief op werk.

De regering ontkomt er daarom niet aan om – juist in een tijd waarin meer mensen op een uitkering zijn aangewezen – maatregelen te treffen die het beroep op de WW beperken. Een van de maatregelen die wordt voorgesteld is het afschaffen van de vervolguitkering in de WW voor werknemers die werkloos worden op of na 11 augustus 2003.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(23 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 17 mei 2004, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 16     KST76633
Verslag schriftelijk overleg over de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering
publicatie: 2 juni 2004
 
2 27 februari 2004, brief, nr. 15     KST74709
Brief minister bij een brief van de Stichting Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) over het afschaffen van de vervolguitkering
publicatie: 5 maart 2004
 
1 23 januari 2004, behandeling, pag. 607-615     HAN7639A16
Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Invoering van een bijdrage van de werkgever wiens werknemer op of na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar werkloos wordt (Wet werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers) (28862); - het wetsvoorstel Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (28978); - het wetsvoorstel Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing van kinderbijslagbedragen (29258); en een ander wetsvoorstel
vergadering: 16 december 2003
 
1 23 januari 2004, behandeling, pag. 596-607     HAN7639A15
Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Invoering van een bijdrage van de werkgever wiens werknemer op of na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar werkloos wordt (Wet werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers) (28862); - het wetsvoorstel Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (28978); - het wetsvoorstel Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing van kinderbijslagbedragen (29258); en een ander wetsvoorstel
vergadering: 16 december 2003
 
1 16 december 2003, motie, nr. D     KST73168
Motie over de inwerkingtreding van de maatregel tot afschaffing van de vervolguitkering
publicatie: 18 december 2003
 
1 15 december 2003, eindverslag, nr. C     KST73154
Eindverslag
publicatie: 19 december 2003
 
1 11 december 2003, memorie van antwoord, nr. B     KST72916
Memorie van antwoord
publicatie: 15 december 2003
 
1 8 december 2003, voorlopig verslag, nr. A     KST72829
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
publicatie: 12 december 2003
 
2 4 december 2003, stemming(en), pag. 1890-1890     HAN7618A10
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met de afschaffing van de vervolguitkering (29268), en over de motie-Noorman-den Uyl/Van Gent over het betrekken van de afschaffing van de WW-vervolguitkering bij een integraal WW-advies van de SER (29268, nr. 11) en de motie-Verburg c.s. over afspraken met UWV en CWI inzake actieve bemiddeling (29268, nr. 13)  -
vergadering: 20 november 2003
 
2 26 november 2003, behandeling, pag. 1764-1770     HAN7615A20
Behandeling van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met de afschaffing van de vervolguitkering (29268)  -
vergadering: 18 november 2003
 
2 18 november 2003, brief, nr. 14     KST72128
Brief minister met nadere toelichting over de betekenis van de in de wet voorgestelde overgangstermijn
publicatie: 24 november 2003
 
2 18 november 2003, motie, nr. 13     KST72109
Motie inzake afspraken met UWV en CWI over actieve bemiddeling van werklozen vanaf dag één van hun werkloosheid
publicatie: 21 november 2003
 
2 18 november 2003, motie, nr. 12     KST72110
Motie inzake instellen werkaanvaardingspremie voor werklozen van 57,5 jaar en ouder die betaald werk aanvaarden na werkloosheid
publicatie: 21 november 2003
 
2 18 november 2003, motie, nr. 11     KST72111
Motie met verzoek om afschaffing WW-vervolguitkering te betrekken in integraal WW-advies van de SER
publicatie: 21 november 2003
 
2 17 november 2003, amendement, nr. 8     KST71961
Amendement dat ertoe stekt dat de vervolguitkering WW voor werknemers vanaf 57,5 jaar wordt gehandhaafd
publicatie: 19 november 2003
 
2 17 november 2003, amendement, nr. 7     KST72186
Amendement over het respecteren van sociale plannen, gesloten vóór 11 augustus 2003 door bijvoorbeeld werkgever en vakbonden
publicatie: 25 november 2003
 
2 17 november 2003, amendement, nr. 10     KST71963
Amendement dat ertoe strekt dat de WW-vervolguikering alleen vervalt voor werknemers die werkloos worden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel
publicatie: 19 november 2003
 
2 14 november 2003, amendement, nr. 9     KST71962
Amendement dat ertoe strekt de vervolguitkering voor werkloze weknemers te beperken tot een jaar
publicatie: 19 november 2003
 
2 12 november 2003, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST71982
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 19 november 2003
 
2 7 november 2003, verslag, nr. 5     KST71599
Verslag
publicatie: 12 november 2003
 
2 21 oktober 2003, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST71017
Advies en nader rapport
publicatie: 24 oktober 2003
 
2 21 oktober 2003, memorie van toelichting, nr. 3     KST71016
Memorie van toelichting
publicatie: 23 oktober 2003
 
2 21 oktober 2003, voorstel van wet, nr. 1-2     KST71014
Voorstel van wet
publicatie: 23 oktober 2003
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past drie wetten aan.
 • Werkloosheidswet
  Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 18-11-2003 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
G. (Gerda) Verburg 18-11-2003 CDA G. (Gerda) Verburg i
Ch.B. (Charlie) Aptroot 18-11-2003 VVD Ch.B. (Charlie) Aptroot i
P. (Piet) de Ruiter 18-11-2003 SP P. (Piet) de Ruiter i
B.O. (Boris) Dittrich 18-11-2003 D66 B.O. (Boris) Dittrich i
W. (Ineke) van Gent 18-11-2003 GL W. (Ineke) van Gent i
A.J. (Aart Jan) de Geus 18-11-2003 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Eerste termijn Eerste Kamer

M. (Mark) Rutte 16-12-2003 Staatssecretaris M. (Mark) Rutte i
A.J. (Aart Jan) de Geus 16-12-2003 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Tweede termijn Eerste Kamer

M. (Mies) Westerveld 16-12-2003 PvdA M. (Mies) Westerveld i
M. (Mirjam) de Rijk 16-12-2003 GL M. (Mirjam) de Rijk i
P. (Paula) Swenker 16-12-2003 VVD P. (Paula) Swenker i
A.H. (Anja) Meulenbelt 16-12-2003 SP A.H. (Anja) Meulenbelt i
G. (Gert) van den Berg 16-12-2003 SGP G. (Gert) van den Berg i
H. (Henk) ten Hoeve 16-12-2003 OSF H. (Henk) ten Hoeve i
M. (Mark) Rutte 16-12-2003 Staatssecretaris M. (Mark) Rutte i
A.J. (Aart Jan) de Geus 16-12-2003 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Verwante dossiers

Aan dit dossier is het volgende trefwoord toegekend: Werkloosheidsuitkeringen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.