29249 nl - wetsvoorstel
Vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorginsforfait

Dit wetsvoorstel werd op 20 oktober 2003 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om het verzorgingsforfait meer in overeenstemming te brengen met de ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsparticipatie en mitsdien het verzorgings-forfait te beperken en dat het daarnaast wenselijk is het recht op werkloosheidsuitkering in hogere mate afhankelijk te stellen van het feitelijk arbeidsverleden van een werknemer en mitsdien fictief arbeidsverleden te vervangen door feitelijk arbeidsverleden.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
20 oktober 2003

Volledige titel
Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorginsforfait

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. (Aart Jan) de Geus i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

De Werkloosheidswet (WW) is een risicoverzekering waarin enige opbouwelementen zijn opgenomen. De duur van de uitkering wordt grotendeels bepaald door de leeftijd van de werknemer. De regering acht het wenselijk om, nu dit technisch mogelijk is, een sterkere relatie te leggen tussen gewerkte perioden dan wel verzekeringsduur en uitkeringsduur. Daartoe wordt een regeling voorgesteld waarmee het feitelijke arbeidsverleden in de WW geleidelijk een grotere rol gaat spelen bij de bepaling van de duur van de uitkering. Verder wordt voorgesteld het verzorgingsforfait bij de opbouw van feitelijk arbeidsverleden te beperken en meer in overeenstemming te brengen met de ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier amendementen ingediend.

Documenten

(16 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 17 november 2004, behandeling, pag. 48-48     HAN7756A02
Behandeling van de wetsvoorstellen Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait (29249), Goedkeuring en uitvoering van het op 3 september 2003 te Den Haag totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs (29419), Uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Unie betreffende Gemeenschapsmodellen houdende aanwijzing van de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel (Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen) (29631) en Verlenging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (29710) 
vergadering: 2 november 2004
 
1 26 oktober 2004, eindverslag, nr. D     KST80394
Eindverslag - Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
publicatie: 28 oktober 2004
 
1 11 oktober 2004, memorie van antwoord, nr. C     KST80015
Memorie van antwoord - Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
publicatie: 13 oktober 2004
 
1 28 september 2004, voorlopig verslag, nr. B     KST79696
Voorlopig verslag - Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur Uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
publicatie: 4 oktober 2004
 
2 9 juli 2004, stemming(en), pag. 5706-5706     HAN7712A18
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait (29249)  -
vergadering: 29 juni 2004
 
2 2 juli 2004, behandeling, pag. 5654-5665     HAN7710A09
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait (29249)  -
vergadering: 24 juni 2004
 
1 29 juni 2004, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST77954
Gewijzigd voorstel van wet - Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
publicatie: 2 juli 2004
 
2 24 juni 2004, amendement, nr. 9     KST77782
Amendement over het geleidelijk afbouwen van het verzorgingsforfait voor uitkeringsgerechtigden die kinderen verzorgen - Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
publicatie: 1 juli 2004
 
2 24 juni 2004, amendement, nr. 8     KST77781
Amendement over ongedaanmaken beperking verzorgingsforfait - Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
publicatie: 1 juli 2004
 
2 24 juni 2004, amendement, nr. 10     KST77783
Amendement over het geleidelijk afbouwen van het verzorgingsforfait voor uitkeringsgerechtigden die kinderen verzorgen - Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
publicatie: 1 juli 2004
 
2 23 juni 2004, amendement, nr. 7     KST77780
Amendement over afschaffing verzorgingsforfait voor werknemers die na inwerkingtreding van het wetsvoorstel werkloos worden - Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
publicatie: 1 juli 2004
 
2 11 maart 2004, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST75068
Nota n.a.v. het verslag - Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
publicatie: 23 maart 2004
 
2 2 februari 2004, verslag, nr. 5     KST73950
Verslag
publicatie: 5 februari 2004
 
2 20 oktober 2003, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST70961
Advies en nader rapport
publicatie: 23 oktober 2003
 
2 20 oktober 2003, memorie van toelichting, nr. 3     KST70960
Memorie van toelichting
publicatie: 23 oktober 2003
 
2 20 oktober 2003, voorstel van wet, nr. 1-2     KST70958
Voorstel van wet
publicatie: 23 oktober 2003
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.
  • Werkloosheidswet
    Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia)  Noorman-den Uyl 24-06-2004 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
F.H.H. (Frans)  Weekers 24-06-2004 VVD F.H.H. (Frans) Weekers i
B.J. (Bas) van der Vlies 24-06-2004 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
G. (Gerda)  Verburg 24-06-2004 CDA G. (Gerda) Verburg i
A.J. (Aart Jan) de Geus 24-06-2004 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i


(De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.)

Verwante dossiers

Aan dit dossier is het volgende trefwoord toegekend: WW.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.