29529 nl - wetsvoorstel
Wet financiering sociale verzekeringen

Dit wetsvoorstel werd op 22 april 2004 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus i, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rutte i, de staatssecretaris van Financiën, Wijn i, en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hoogervorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is ter vermindering van administratieve en uitvoeringslasten en vereenvoudiging van regelgeving de heffing en invordering van de premies voor de werknemersverzekeringen te laten plaatsvinden door de rijksbelastingdienst tezamen met en op zoveel mogelijk gelijke wijze als die van de loonbelasting en de regeling daarvan en van hetgeen overigens de financiering van de werknemersverzekeringen betreft tezamen met de regeling van de financiering van de volksverzekeringen – onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen – onder te brengen in één wet *.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet financiering sociale verzekeringen i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 3 februari 2005.

Kerngegevens

Ingediend
22 april 2004

Volledige titel
Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. (Aart Jan) de Geus i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. (Mark) Rutte i
De staatssecretaris van Financiën, J.G. (Joop) Wijn i
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. (Hans) Hoogervorst i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel beoogt de huidige processen van heffing en inning van premies voor de sociale verzekeringen en de belastingen te vereenvoudigen. Het voorstel is de heffing en inning van premies voor de werknemersverzekeringen samen te voegen met de heffing en inning van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Dit betekent dat werkgevers voortaan bij één loket terecht kunnen om één gecombineerde aangifte te doen voor loonbelasting, premie voor de volksverzekeringen en premies voor de werknemersverzekeringen. Hiertoe wordt de huidige premieheffing- en inningtaak van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) overgeheveld naar de Belastingdienst. De Belastingdienst draagt dus voortaan zorg voor de gecombineerde heffing en inning van de premies voor de sociale verzekeringen én de loonbelasting.

Een andere doelstelling van dit wetsvoorstel is de informatievraag bij werkgevers terug te dringen via meervoudig gebruik van gegevens. Dit gebeurt via de inrichting van een centrale gegevensregistratie bij UWV: de polisadministratie. De polisadministratie wordt in belangrijke mate gevuld met de gegevens die bij de Belastingdienst binnenkomen op de gecombineerde aangifte. De Belastingdienst levert deze gegevens aan UWV en UWV registreert deze gegevens in de polisadministratie. UWV gebruikt de gegevens uit de polisadministratie voor de vaststelling van uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Ook andere instanties gebruiken gegevens uit de polisadministratie, zoals gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), ziekenfondsen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Beide maatregelen leiden tot een belangrijke verlichting van administratieve lasten voor werkgevers. De informatievraag bij werkgevers vermindert door de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen verschillende instanties. Daarnaast leidt de samenvoeging van de heffing- en inningprocessen tot een substantiële verlaging van de uitvoeringskosten.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en vier amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

Documenten

(35 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 23 februari 2005, brief, nr. E     KST84492
Brief minister inzake aanbieding Convenant betreffende de overgang van medewerkers van UWV naar de Belastingdienst
publicatie: 3 maart 2005
 
2 23 februari 2005, brief, nr. 23     KST84537
Brief minister bij convenant overgang medewerkers UWV naar Belastingdienst
publicatie: 4 maart 2005
 
1 13 januari 2005, behandeling, pag. 459-471     HAN7782A03
Behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen) (29529), en - Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (29531) 
vergadering: 14 december 2004
 
2 29 december 2004, behandeling, pag. 2054-2054     HAN7774A09
Behandeling van de brief van het Presidium over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de effecten van een nieuwe wijze van premie-inning sociale verzekeringen (29529, nr. 20)  -
vergadering: 7 december 2004
 
2 24 december 2004, brief, nr. 22     KST83249
Brief staatssecretaris over verkorten beslistermijnen die gelden in de fiscaliteit
publicatie: 20 januari 2005
 
2 20 december 2004, brief, nr. 21     KST83286
Brief over onderzoek naar effecten van de nieuwe wijze van premie-inning van sociale verzekeringen
publicatie: 20 januari 2005
 
2 25 november 2004, brief, nr. 20     KST82007
Brief Presidium met verzoek aan de Algemene Rekenkamer om een onderzoek in te stellen naar de effecten van de nieuwe wijze van premie-inning van sociale verzekeringen
publicatie: 7 december 2004
 
1 12 oktober 2004, eindverslag, nr. D     KST80097
Eindverslag
publicatie: 14 oktober 2004
 
1 8 oktober 2004, memorie van antwoord, nr. C     KST79958
Memorie van antwoord
publicatie: 11 oktober 2004
 
1 28 september 2004, voorlopig verslag, nr. B     KST79699
Voorlopig verslag
publicatie: 4 oktober 2004
 
2 12 augustus 2004, stemming(en), pag. 5907-5907     HAN7715A66
Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake sociale verzekeringen (29529 en29531), te weten: - de motie-Weekers/Noorman-den Uyl over heroverweging van de beslis- en bezwaartermijnen (29529,29531, nr. 16, herdruk); - de motie-Weekers c.s. over halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het proces (29529, 29531, nr. 17)
vergadering: 1 juli 2004
 
2 12 augustus 2004, stemming(en), pag. 5906-5906     HAN7715A64
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen) (29529)  -
vergadering: 1 juli 2004
 
2 15 juli 2004, behandeling, pag. 5794-5804     HAN7714A07
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen) (29529); - Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (29531)
vergadering: 30 juni 2004
 
2 2 juli 2004, behandeling, pag. 5665-5684     HAN7710A10
Behandeling van: - het wetsvoorstel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen) (29529); - het wetsvoorstel Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (29531)
vergadering: 24 juni 2004
 
1 1 juli 2004, gewijzigd voorstel van wet, nr. AH     KST78262
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 13 juli 2004
 
1 1 juli 2004, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST78120
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 7 juli 2004
 
2 1 juli 2004, nader gewijzigd amendement, nr. 19     KST78042
Nader gewijzigd amendement over horen UWV vóór het nemen van besluiten over eigenrisicodragen WAO, Zw en marginale arbeid
publicatie: 7 juli 2004
 
2 30 juni 2004, nota van wijziging, nr. 18     KST78040
Tweede nota van wijziging
publicatie: 7 juli 2004
 
2 30 juni 2004, motie, nr. 17     KST78235
Motie over het halfjaarlijks rapporteren over het voortgangsproces
publicatie: 14 juli 2004
 
2 30 juni 2004, motie, nr. 16     KST78234
Motie over het verkorten van de beslistermijnen
publicatie: 14 juli 2004
 
2 30 juni 2004, amendement, nr. 15     KST77987
Amendement ter vervanging van nr. 11 over een beslistermijn van acht weken voor de premie-inning m.b.t. aanvragen korting arbeidsgehandicapte werknemer en premievrijstelling bij marginale arbeid
publicatie: 7 juli 2004
 
2 30 juni 2004, gewijzigd amendement, nr. 14     KST77986
Gewijzigd amendement over neerleggen van bevoegdheid tot het nemen van besluiten over eigen risico dragen WAO en ZW bij UWV
publicatie: 5 juli 2004
 
2 28 juni 2004, brief, nr. 13     KST77863
Brief minister en staatssecretaris over toezeggeingen gedaan tijdens het debat over de wetsvoorstellen op 24 juni 2004
publicatie: 1 juli 2004
 
2 24 juni 2004, amendement, nr. 9     KST77822
Amendement over het overdragen van de bevoegdheid tot het nemen van de besluiten over eigen risico dragen van de inspectie naar UWV
publicatie: 1 juli 2004
 
2 24 juni 2004, amendement, nr. 12     KST77836
Amendement dat bewerkstelligt dat de Staten-Generaal in de eerste jaren na inwerkingtreding van de wet afzonderlijk wordt geïnformeerd over de opbrengsten van de premies werknemers- en volksverzekeringen en de o.g.v. art. 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie
publicatie: 1 juli 2004
 
2 24 juni 2004, amendement, nr. 11     KST77835
Amendement over een beslistermijn van acht weken voor de premie-inning mbt aanvragen korting arbeidsgehandicapte werknemer en premievrijstelling bij marginale arbeid
publicatie: 1 juli 2004
 
2 24 juni 2004, amendement, nr. 10     KST77823
Amendement over de verantwoordelijkheid van de minister van SZW voor het besluit over premievrijstelling bij marginale arbeid
publicatie: 1 juli 2004
 
2 14 juni 2004, nota van wijziging, nr. 8     KST77255
Nota van wijziging
publicatie: 17 juni 2004
 
2 14 juni 2004, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 7     KST77256
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 17 juni 2004
 
2 4 juni 2004, verslag, nr. 6     KST76892
Verslag
publicatie: 10 juni 2004
 
2 25 mei 2004, nota van verbetering, nr. 5     KST76495
Nota van verbetering
publicatie: 28 mei 2004
 
2 22 april 2004, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST75947
Advies en nader rapport
publicatie: 4 mei 2004
 
2 22 april 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST75945
Memorie van toelichting
publicatie: 3 mei 2004
 
2 22 april 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST75943
Voorstel van wet
publicatie: 3 mei 2004
 
2 22 april 2004, koninklijke boodschap, nr. 1     KST75941
Koninklijke boodschap
publicatie: 3 mei 2004
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

P.H. (Pieter) Omtzigt 24-06-2004 CDA P.H. (Pieter) Omtzigt i
S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 24-06-2004 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
F.H.H. (Frans) Weekers 24-06-2004 VVD F.H.H. (Frans) Weekers i
A.J. (Aart Jan) de Geus 24-06-2004 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i
J.G. (Joop) Wijn 24-06-2004 Staatssecretaris J.G. (Joop) Wijn i

Tweede termijn Tweede Kamer

P.H. (Pieter) Omtzigt 30-06-2004 CDA P.H. (Pieter) Omtzigt i
S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 30-06-2004 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
F.H.H. (Frans) Weekers 30-06-2004 VVD F.H.H. (Frans) Weekers i
A.J. (Aart Jan) de Geus 30-06-2004 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i
J.G. (Joop) Wijn 30-06-2004 Staatssecretaris J.G. (Joop) Wijn i

Eerste termijn Eerste Kamer

S.J. (Simon) van Driel 14-12-2004 PvdA S.J. (Simon) van Driel i
G.J.J. (Ger) Biermans 14-12-2004 VVD G.J.J. (Ger) Biermans i
W.W.J. (Thea) van Dalen-Schiphorst 14-12-2004 CDA W.W.J. (Thea) van Dalen-Schiphorst i
A.J. (Aart Jan) de Geus 14-12-2004 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i
J.G. (Joop) Wijn 14-12-2004 Staatssecretaris J.G. (Joop) Wijn i

Tweede termijn Eerste Kamer

S.J. (Simon) van Driel 14-12-2004 PvdA S.J. (Simon) van Driel i
G.J.J. (Ger) Biermans 14-12-2004 VVD G.J.J. (Ger) Biermans i
W.W.J. (Thea) van Dalen-Schiphorst 14-12-2004 CDA W.W.J. (Thea) van Dalen-Schiphorst i
A.J. (Aart Jan) de Geus 14-12-2004 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i
J.G. (Joop) Wijn 14-12-2004 Staatssecretaris J.G. (Joop) Wijn i

Derde termijn Eerste Kamer

S.J. (Simon) van Driel 14-12-2004 PvdA S.J. (Simon) van Driel i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Belastingdienst, Sociale verzekeringspremies.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.