29738 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis

Dit wetsvoorstel werd op 7 september 2004 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de instroom in de Werkloosheidswet te beperken door de toetredingsvoorwaarden voor het recht op uitkering aan te scherpen *.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis) en gepubliceerd in het Staatsblad op 31 maart 2006 (Stb. 2006, 167). Een inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd, eveneens op 31 maart 2006 (Stb. 2006, 168).

Kerngegevens

Ingediend
7 september 2004

Volledige titel
Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. (Aart Jan) de Geus i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Als gevolg van de huidige toename van de werkloosheid stijgt ook het beroep op de Werkloosheidswet (WW) vanaf 2002. Zonder nader beleid leidt deze ontwikkeling tot ruim 300 000 WW-uitkeringsjaren in 2007, wat een verdubbeling betekent sinds 2002. De regering is zeer verontrust over deze ontwikkeling. Alle inspanningen zijn dan ook gericht op herstel van de werkgelegenheid en beperking van de werkloosheid. Om dit te bereiken is loonkostenmatiging van groot belang. Daarnaast treft de regering maatregelen om de stijging van de collectieve lasten te beperken. Beperking van de collectieve lasten verbetert immers de structuur van de Nederlandse economie en verbetert daarmee voor iedereen het perspectief op werk.

De regering brengt daarom wijzigingen aan in de WW. De vervolguitkering in de WW is afgeschaft1. Met die maatregel is de maximale duur van de WW-uitkering bekort, waardoor de activerende werking van de WW wordt versterkt. De versterking van de economische structuur vergt echter ook maatregelen die de instroom in de WW beperken. In dit voorstel zijn twee maatregelen opgenomen die beide leiden tot een aanscherping van de toetredingsvoorwaarden voor de WW. Deze maatregelen, de afschaffing van de kortdurende uitkering en de aanscherping van de wekeneis, zorgen voor een beperking van het WW-volume van 23 000 uitkeringsjaren in 2005 tot ruim 40 000 uitkeringsjaren structureel.

De aanscherping van de toetredingsvoorwaarden voor de WW leidt niet alleen tot lagere WW-lasten, zij is ook bedoeld om het recht op een werkloosheidsuitkering voor te behouden aan personen die al geruime tijd een band met de arbeidsmarkt hebben. De WW verzekert tegen het risico van loonderving wegens werkloosheid. Van personen die in aanmerking willen komen voor een WW-uitkering, mag een duidelijke band met het arbeidsproces – waarin het loon immers wordt verdiend – worden verwacht. De regering is van mening dat bij de huidige toetredingsvoorwaarden een relatief zwakke band met het arbeidsproces volstaat om in aanmerking te komen voor het recht op WW-uitkering.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

Documenten

(42 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 12 april 2006, behandeling, pag. 1103-1109     HAN7976A04
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (29738)  -
vergadering: 28 maart 2006
 
S 31 maart 2006, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2006, 168    
Besluit van 30 maart 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 maart 2006 tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (Stb. 167) -
 
S 31 maart 2006, bekendmaking wet, Stb. 2006, 167    
Wet van 30 maart 2006 tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis -
 
1 21 maart 2006, eindverslag, nr. D     KST95745
Eindverslag
publicatie: 23 maart 2006
 
1 17 maart 2006, memorie van antwoord, nr. C     KST95651
Memorie van antwoord - Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de aanscherping van de wekeneis
publicatie: 21 maart 2006
 
1 14 maart 2006, voorlopig verslag, nr. B     KST95585
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor SZW
publicatie: 17 maart 2006
 
2 16 februari 2006, stemming(en), pag. 3052-3053     HAN7948A09
Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over wetsvoorstellen inzake wijzigingen van de Werkloosheidswet, te weten: - de motie-Noorman-den Uyl/Van Gent over maximale premies in de cultuursector (29738, 30370, nr. 19); - de motie-De Wit over vervanging van het afspiegelingsbeginsel door het last-in-first-outbeginsel (29738, 30370, nr. 21); - de motie-De Wit/Noorman-den Uyl over de ontslagpraktijk bij rij-instructeurs en instructeurs in sport, dans en muziek (29738, 30370, nr. 22) en 5 andere moties (de nrs. 23 t/m 27)
vergadering: 7 februari 2006
 
2 16 februari 2006, stemming(en), pag. 3050-3051     HAN7948A07
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (29738)  -
vergadering: 7 februari 2006
 
2 9 februari 2006, behandeling, pag. 2911-2928     HAN7946A04
Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (29738); - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel en wijziging van het ontslagrecht (Wet wijziging WW-stelsel en ontslagrecht) (30370)
vergadering: 1 februari 2006
 
2 9 februari 2006, behandeling, pag. 2891-2910     HAN7946A02
Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (29738); - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel en wijziging van het ontslagrecht (Wet wijziging WW-stelsel en ontslagrecht) (30370)
vergadering: 1 februari 2006
 
2 7 februari 2006, behandeling, pag. 2848-2872     HAN7945A15
Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (29738); - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel en wijziging van het ontslagrecht (Wet wijziging WW-stelsel en ontslagrecht) (30370)
vergadering: 31 januari 2006
 
1 7 februari 2006, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST94697
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 15 februari 2006
 
2 7 februari 2006, motie, nr. 28     KST94547
Motie over tussentijdse evaluatie van resultaat van ontwikkeling ontslagkosten en administratieve lasten
publicatie: 9 februari 2006
 
2 1 februari 2006, motie, nr. 27     KST94404
Motie over onderzoeken mogelijkheden om het aantal pro-formazaken verder te beperken
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, motie, nr. 26     KST94403
Motie over het op korte termijn opstellen van wetsvoorstel inzake het onslagrecht, nu de SER niet tot een unaniem advies blijkt te kunnen komen
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, motie, nr. 25     KST94402
Motie over het wettelijke verankeren van de kantonrechtersformule om zo het aantal rechtszaken te verminderen
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, motie, nr. 24     KST94400
Motie over het actief informeren van werkzoekenden over de maatwerkaanpak door het UWV
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, motie, nr. 23     KST94399
Motie over het handhaven van de referte-eis voor seizoenwerkers
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, motie, nr. 22     KST94397
Motie over de ontslagpraktijk van rij-instructeurs en instructeurs in sport, dans en muziek en over een ontslagbescherming voor deze groep
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, motie, nr. 21     KST94396
Motie over het vervangen van het afspiegelingsbeginsel door het last-in-first-out beginsel
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, motie, nr. 20     KST94394
Motie over opstellen overzicht inzake samenloop van WGA met werkloosheidsregelingen
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, motie, nr. 19     KST94393
Motie over een maximale WW-premie van 7% in de cultuursector
publicatie: 2 februari 2006
 
2 16 januari 2006, nota van wijziging, nr. 18     KST93792
Vierde nota van wijziging
publicatie: 18 januari 2006
 
2 16 december 2005, brief, nr. 17     KST93367
Brief minister over de gecombineerde beraadslaging van de onderhavige wetsvoorstellen
publicatie: 23 december 2005
 
2 4 oktober 2005, nota van wijziging, nr. 16     KST90064
Derde nota van wijziging
publicatie: 6 oktober 2005
 
2 4 oktober 2005, brief, nr. 15     KST90063
Brief minister met het verzoek de behandeling van dit wetsvoorstel voort te zetten
publicatie: 6 oktober 2005
 
2 14 mei 2005, brief, nr. 14     KST85920
Brief minister
publicatie: 21 april 2005
 
2 5 april 2005, brief, nr. 13     KST85729
Brief minister inzake aanbieding brief over ontwerpadvies over de toekomstbestendigheid van de WW
publicatie: 14 april 2005
 
2 15 maart 2005, behandeling, pag. 3490-3497     HAN7805A05
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten, in verband met afschaffing van de kortdurende uitkering en aanscherping van de wekeneis (29738)  -
vergadering: 2 maart 2005
 
2 15 maart 2005, behandeling, pag. 3480-3489     HAN7805A03
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten, in verband met afschaffing van de kortdurende uitkering en aanscherping van de wekeneis (29738)  -
vergadering: 2 maart 2005
 
2 15 maart 2005, nota van wijziging, nr. 12     KST84994
Tweede nota van wijziging
publicatie: 18 maart 2005
 
2 15 maart 2005, brief, nr. 11     KST84993
Brief minister over met antwoord op vragen, gesteld tijdens de behandeling van het wetsvoorstel
publicatie: 18 maart 2005
 
2 2 maart 2005, amendement, nr. 9     KST84517
Amendement inzake handhaving verlaagde wekeneis (16 weken uit 39 weken) voor bepaalde groepen werknemers (waaronder de beroepsgroep van kunstenaars)
publicatie: 11 maart 2005
 
2 2 maart 2005, amendement, nr. 10     KST84518
Amendement om te wachten op SER-advies toekomstbestendigheid WW alvorens wetsvoorstel in werking te laten treden
publicatie: 3 maart 2005
 
2 7 december 2004, nota van wijziging, nr. 8     KST82227
Nota van wijziging
publicatie: 13 december 2004
 
2 6 december 2004, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 7     KST82226
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 10 december 2004
 
2 11 november 2004, brief, nr. 6     KST81467
Brief minister over de gevolgen van het overleg voor het kabinetsbeleid inzake de WW
publicatie: 24 november 2004
 
2 29 oktober 2004, verslag, nr. 5     KST80507
Verslag
publicatie: 3 november 2004
 
2 7 september 2004, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST79259
Advies en nader rapport
publicatie: 14 september 2004
 
2 7 september 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST79249
Memorie van toelichting
publicatie: 14 september 2004
 
2 7 september 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST79248
Voorstel van wet
publicatie: 14 september 2004
 
2 7 september 2004, koninklijke boodschap, nr. 1     KST79247
Koninklijke boodschap
publicatie: 14 september 2004
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past vijf wetten aan, waaronder:
 • Werkloosheidswet
  Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 02-03-2005 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
J.M. (João) Varela 02-03-2005 LPF J.M. (João) Varela i
H. (Harry) van Bommel 02-03-2005 SP H. (Harry) van Bommel i
Ch.B. (Charlie) Aptroot 02-03-2005 VVD Ch.B. (Charlie) Aptroot i
G. (Gerda) Verburg 02-03-2005 CDA G. (Gerda) Verburg i
W. (Ineke) van Gent 02-03-2005 GL W. (Ineke) van Gent i
B.J. (Bas) van der Vlies 02-03-2005 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
A.J. (Aart Jan) de Geus 02-03-2005 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 31-01-2006 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 31-01-2006 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa 31-01-2006 CU J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa i
B.M. (Bibi) de Vries 31-01-2006 VVD B.M. (Bibi) de Vries i
F.H.H. (Frans) Weekers 31-01-2006 VVD F.H.H. (Frans) Weekers i
G. (Gerda) Verburg 31-01-2006 CDA G. (Gerda) Verburg i
W. (Ineke) van Gent 31-01-2006 GL W. (Ineke) van Gent i
B.J. (Bas) van der Vlies 31-01-2006 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J.M. (João) Varela 31-01-2006 LPF J.M. (João) Varela i
F. (Fatma) Koşer Kaya 31-01-2006 D66 F. (Fatma) Koşer Kaya i
A.J. (Aart Jan) de Geus 01-02-2006 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Derde termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 01-02-2006 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 01-02-2006 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
G. (Gerda) Verburg 01-02-2006 CDA G. (Gerda) Verburg i
W. (Ineke) van Gent 01-02-2006 GL W. (Ineke) van Gent i
B.J. (Bas) van der Vlies 01-02-2006 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J.M. (João) Varela 01-02-2006 LPF J.M. (João) Varela i
F. (Fatma) Koşer Kaya 01-02-2006 D66 F. (Fatma) Koşer Kaya i
E.A.W. (Ed) van der Sande 01-02-2006 VVD E.A.W. (Ed) van der Sande i
A.J. (Aart Jan) de Geus 01-02-2006 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Eerste termijn Eerste Kamer

M. (Mies) Westerveld 28-03-2006 PvdA M. (Mies) Westerveld i
D.J.B. (Diana) de Wolff 28-03-2006 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
A.H. (Anja) Meulenbelt 28-03-2006 SP A.H. (Anja) Meulenbelt i
G. (Gert) van den Berg 28-03-2006 SGP G. (Gert) van den Berg i
A.J. (Aart Jan) de Geus 28-03-2006 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Tweede termijn Eerste Kamer

M. (Mies) Westerveld 28-03-2006 PvdA M. (Mies) Westerveld i
D.J.B. (Diana) de Wolff 28-03-2006 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
G. (Gert) van den Berg 28-03-2006 SGP G. (Gert) van den Berg i
A.J. (Aart Jan) de Geus 28-03-2006 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Verwante dossiers

Aan dit dossier is het volgende trefwoord toegekend: WW.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.