30034 nl - wetsvoorstel
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Dit wetsvoorstel werd op 15 maart 2005 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden deel te laten blijven nemen aan het arbeidsproces alsmede om een inkomensverzekering te regelen voor deze werknemers en voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden en in verband daarmee een nieuwe wet vast te stellen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 22 november 2005.

Kerngegevens

Ingediend
15 maart 2005

Volledige titel
Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. (Aart Jan) de Geus i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Het wetsvoorstel Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) beoogt activering van arbeidsgeschiktheid. Daarnaast biedt het wetsvoorstel inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid.

Het wetsvoorstel vormt een breuk met de bestaande arbeidsongeschikt-heidswetgeving. Deze wetgeving was primair gericht op inkomensondersteuning en is in de loop van de tijd aangevuld en uitgebreid met instrumenten en stimulansen voor activering en reïntegratie. Het wetsvoorstel WIA stelt daarentegen werkhervatting voorop en biedt in aanvulling daarop inkomensondersteuning.

Aanleiding voor het wetsvoorstel vormt het weinig activerende karakter van het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel in Nederland. Zo onderscheidt Nederland zich van het buitenland niet zozeer in het totale aantal uitkeringsgerechtigden, maar vooral door het aandeel arbeidsongeschikten daarin. De regering beschouwt dit laatste als een groot probleem. In de maatschappelijke beeldvorming bestaat er namelijk een groot verschil tussen werklozen en arbeidsongeschikten. Werklozen staan in die beeldvorming tijdelijk buiten het arbeidsproces. Ze zijn «between jobs».

Arbeidsongeschikten staan in die beeldvorming definitief buiten het arbeidsproces. Ze zijn afgeschreven voor de arbeidsmarkt. Die beeldvorming is in veel gevallen niet juist en in al die gevallen onnodig stigmatiserend en demotiverend.

Het relatief grote beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen is het gevolg van een decennialang gegroeide praktijk waarin ziekte en arbeidsongeschiktheid een geaccepteerde weg uit het arbeidsproces zijn geworden voor mensen met uiteenlopende problemen. De regering onderschrijft de opvatting van de commissie Donner en de SER dat het verstrekken van een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet vanzelfsprekend de oplossing kan zijn voor die veelheid aan problemen. Zoals de commissie opmerkte werkt de combinatie van ziekteverzuim en WAO als «fuik», in de zin dat tijdelijke ziekte en moeilijkheden bij de arbeid vaak onnodig tot langdurig verzuim en instroom in de WAO leiden. Anders gezegd, de activerende werking van het arbeidsongeschiktheidsstelsel schiet tekort.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, een nota van verbetering en 22 amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 16 moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(117 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 23 juni 2011, verslag van een schriftelijk overleg, nr. Q     KST30034Q
Verslag van een schriftelijk overleg inzake evaluatie WIA
 
1 19 april 2011, brief, nr. P     KST30034P
Brief inzake kabinetsstandpunt WIA-evaluatie (inclusief toezegging T00630)
 
V 19 april 2011, 30034     BLG109230
Onderzoek evaluatie WIA bij 30034 ek-P (bijlage bij 30034,nr.P) -
 
V 19 april 2011, 30034     BLG109228
Beoordeling beleidsdoorlichting bij 30034 ek-P (bijlage bij 30034,nr.P) -
 
V 19 april 2011, 30034     BLG109226
Beleidsdoorlichting bij 30034 ek-P (bijlage bij 30034,nr.P) -
 
V 19 april 2011, 30034     BLG109225
Sanctieoplegging en bezwaarprocedures bij 30034 ek-P (bijlage bij 30034,nr.P) -
 
1 7 december 2010, brief, nr. O     KST30034O
Brief inzake Toezegging monitoring bezwaarprocedure (T00630)
 
1 13 september 2010, verslag van een schriftelijk overleg, nr. N     KST30034N
Verslag van een schriftelijk overleg
 
1 6 juli 2010, brief, nr. M     KST30034M
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
 
1 23 juni 2010, brief, nr. L     KST30034L
Brief inzake toezeggingen T00630 en T00617
 
V 23 juni 2010, 30034     BLG69949
Rapport Effecten bij hybride financiering WGA (bijlage bij 30034,nr.L) -
 
V 23 juni 2010, 30034     BLG69946
Afschrift brief aan Tweede Kamer over evaluatie WGA (bijlage bij 30034,nr.L) -
 
2 5 maart 2007, verslag van een algemeen overleg, nr. 82     KST105651
Verslag algemeen overleg gehouden op 8 februari 2007 over sociaal ondernemen
publicatie: 6 maart 2007
 
2 17 november 2006, brief, nr. 81     KST103158
Brief minister ter aanbieding Regeling tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met verhaal van kosten van een eigenrisicodrager
publicatie: 23 november 2006
 
2 20 oktober 2006, brief, nr. 80     KST102266
Brief minister over het ondersteunen van sociale ondernemingen in de opbouwfase
publicatie: 26 oktober 2006
 
2 18 oktober 2006, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 79     KST102005
Verslag schriftelijk overleg over onder meer de verzekerbaarheid van werknemers die bij ingang van de verzekering ziek zijn - Bevorderen van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
publicatie: 23 oktober 2006
 
2 30 augustus 2006, brief, nr. 78     KST100266
Brief minister ter aanbieding van een conceptwijziging van de Wfsv
publicatie: 7 september 2006
 
2 23 augustus 2006, verslag van een algemeen overleg, nr. 76     KST99952
Verslag algemeen overleg op 27 juni 2006 over het rapport 'Zelfverzekerd van een effectieve prikkel'
publicatie: 25 augustus 2006
 
1 18 augustus 2006, brief, nr. J     KST99987
Brief minister over regresrecht
publicatie: 28 augustus 2006
 
2 18 augustus 2006, brief, nr. 77     KST100015
Brief minister over regresrecht (verhaalsrecht) van de werkgever
publicatie: 30 augustus 2006
 
2 14 augustus 2006, stemming(en), pag. 6091-6091     HAN8017A37
Stemming over een motie ingediend bij het debat over het eigen risico in de WAO/WGA, te weten de motie-Bussemaker over het niet nemen van onomkeerbare beslissingen ten aanzien van de WGA (30034, nr. 74)  -
vergadering: 7 juli 2006
 
2 7 juli 2006, brief, nr. 75     KST99594
Brief minister over wetsvoorstel om ongewenst inkomenseffect voor alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikten structureel te repareren
publicatie: 19 juli 2006
 
2 7 juli 2006, motie, nr. 74     KST99329
Motie over de uitwerking van het eigenrisicodragen door werkgevers bij de WGA
publicatie: 11 juli 2006
 
2 7 juli 2006, brief, nr. 73     KST99381
Brief minister over ministeriële regeling duur eigenrisicodragen
publicatie: 13 juli 2006
 
1 4 juli 2006, verslag van een schriftelijk overleg, nr. IH     KST99978
Verslag schriftelijk overleg over de verenigbaarheid van de WIA met het ILO-verdrag
publicatie: 28 augustus 2006
 
2 3 juli 2006, verslag van een algemeen overleg, nr. 70     KST99266
Verslag algemeen overleg van 31 mei 2006 o.a. het kabinetsstandpunt over de lange termijn in het advies van de Gezondheidsraad "Beoordelen, behandelen en begeleiden'
publicatie: 10 juli 2006
 
2 29 juni 2006, brief, nr. 72     KST99316
Brief minister over eigenrisicodragen in de WGA
publicatie: 11 juli 2006
 
2 28 juni 2006, brief, nr. 71     KST99256
Brief minister over verzekerbaarheid van zieke werknemers
publicatie: 10 juli 2006
 
2 23 juni 2006, stemming(en), pag. 5430-5431     HAN8006A14
Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over WAO en WIA, te weten: - de motie-Bussemaker over verhoging uitkering voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten in de WAO (30034, 28333, nr. 60); - de motie-Bussemaker/Bibi de Vries over ondersteuning sociale ondernemingen die kwetsbare groepen in dienst nemen (30034, 28333, nr. 61); - de motie-De Wit over stopzetting herbeoordelingen volgens het nieuwe schattingsbesluit (30034, 28333, nr. 62) en 3 andere moties (de nrs. 63 t/m 65)
vergadering: 13 juni 2006
 
2 20 juni 2006, brief, nr. 69     KST98853
Brief minister inzake Motie Bussemaker en De Vries over WAO en WIA (Tweede Kamer 28333, nr. 61)
publicatie: 28 juni 2006
 
2 13 juni 2006, brief, nr. 67     KST98503
Brief minister ter aanbieding van het rapport 'Verzekerd van een effectieve prikkel'
publicatie: 21 juni 2006
 
2 13 juni 2006, gewijzigde motie, nr. 66     KST98264
Gewijzigde motie om bij verhogen IVA-uitkering van 70 naar 75% dit ook toe te passen op volledig duurzaam arbeidsongeschikten in de WAO
publicatie: 19 juni 2006
 
2 9 juni 2006, brief, nr. 68     KST98517
Brief minister over onder meer het eigenrisicodragerschap binnen de WGA-regeling
publicatie: 22 juni 2006
 
2 8 juni 2006, motie, nr. 65     KST98106
Motie over handhaven PEMBA-prikkel in relatie tot de instroom in IVA
publicatie: 15 juni 2006
 
2 8 juni 2006, motie, nr. 64     KST98105
Motie over goede informatievoorziening over het gehele herbeoordelingstraject
publicatie: 15 juni 2006
 
2 8 juni 2006, motie, nr. 63     KST98104
Motie over eventuele verhoging IVA-uitkering naar 75% op basis van prognoses over instroom in de IVA
publicatie: 15 juni 2006
 
2 8 juni 2006, motie, nr. 62     KST98103
Motie over het stopzetten van de herbeoordelingen volgens het nieuwe schattingsbesluit
publicatie: 15 juni 2006
 
2 8 juni 2006, motie, nr. 61     KST98102
Motie over het ondersteunen van het opzetten van sociale ondernemingen
publicatie: 15 juni 2006
 
2 8 juni 2006, motie, nr. 60     KST98101
Motie om bij verhogen IVA-uitkering van 70 naar 75% dit ook toe te passen op volledig duurzaam arbeidsongeschikten in de WAO
publicatie: 14 juni 2006
 
2 14 april 2006, brief, nr. 59     KST96695
Brief minister over een ongewenst inkomenseffect voor alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikten
publicatie: 25 april 2006
 
1 10 april 2006, verslag van een schriftelijk overleg, nr. KH     KST103772
Verslag schriftelijk overleg over de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA)
publicatie: 14 december 2006
 
1 10 april 2006, verslag van een schriftelijk overleg, nr. K     KST103442
Verslag schriftelijk overleg over de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA)
publicatie: 5 december 2006
 
1 10 april 2006, verslag van een schriftelijk overleg, nr. I     KST96364
Verslag schriftelijk overleg over onbedoeld effect van de WGA voor personen die meer verdienen dan het maximumdagloon
publicatie: 12 april 2006
 
2 30 maart 2006, brief, nr. 58     KST96217
Brief minister over Gezondheidsraad-advies 'Beoordelen, behandelen, begeleiden'
publicatie: 6 april 2006
 
2 21 maart 2006, lijst van vragen en antwoorden, nr. 57     KST95877
Lijst van vragen en antwoorden over de brief van minister De Geus (SZW) d.d. 17 januari 2006 over de verzekerbaarheid van zieke werknemers (30034, nr. 55)
publicatie: 27 maart 2006
 
2 20 februari 2006, brief, nr. 56     KST95080
Brief minister bij aanbieding definitieve rapportage van NIVEL onderzoek 'Financiële situatie van chronisch zieken en gehandicapten 2004/2005'
publicatie: 27 februari 2006
 
1 25 januari 2006, brief, nr. H     KST94363
Brief minister over compensatie voor 'andere niet-medische kosten'
publicatie: 3 februari 2006
 
2 17 januari 2006, brief, nr. 55     KST93971
Brief minister over verzekerbaarheid van werknemers die op of na 1 janauri 2004 ziek zijn geworden
publicatie: 24 januari 2006
 
1 22 november 2005, stemming(en), pag. 226-227     HAN7911A03
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30034), het wetsvoorstel Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30118), en over:de motie-Westerveld c.s. inzake openstelling van de instrumenten premiekorting en no-riskpolis voor arbeidsgehandicapte werkzoekenden die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen (30034/30118, G)  -
vergadering: 8 november 2005
 
1 17 november 2005, behandeling, pag. 187-211     HAN7906A06
Voortzetting van de gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30034) en het wetsvoorstel Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30118)  -
vergadering: 1 november 2005
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Wet van 10 november 2005, houdende bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

G. (Gerda) Verburg 29-06-2005 CDA G. (Gerda) Verburg i
B.J. (Bas) van der Vlies 29-06-2005 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 29-06-2005 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa 29-06-2005 CU J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa i
M. (Jet) Bussemaker 29-06-2005 PvdA M. (Jet) Bussemaker i
B.M. (Bibi) de Vries 29-06-2005 VVD B.M. (Bibi) de Vries i
J.M. (João) Varela 29-06-2005 LPF J.M. (João) Varela i
B.O. (Boris) Dittrich 29-06-2005 D66 B.O. (Boris) Dittrich i
C.C.M. (Kees) Vendrik 29-06-2005 GL C.C.M. (Kees) Vendrik i
A.J. (Aart Jan) de Geus 29-06-2005 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Tweede termijn Tweede Kamer

G. (Gerda) Verburg 29-06-2005 CDA G. (Gerda) Verburg i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 29-06-2005 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa 29-06-2005 CU J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa i
M. (Jet) Bussemaker 29-06-2005 PvdA M. (Jet) Bussemaker i
B.M. (Bibi) de Vries 29-06-2005 VVD B.M. (Bibi) de Vries i
J.M. (João) Varela 29-06-2005 LPF J.M. (João) Varela i
B.O. (Boris) Dittrich 29-06-2005 D66 B.O. (Boris) Dittrich i
C.C.M. (Kees) Vendrik 29-06-2005 GL C.C.M. (Kees) Vendrik i
A.J. (Aart Jan) de Geus 29-06-2005 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Eerste termijn Eerste Kamer

M. (Mies) Westerveld 01-11-2005 PvdA M. (Mies) Westerveld i
J. (Hannie) van Leeuwen 01-11-2005 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
P. (Paula) Swenker 01-11-2005 VVD P. (Paula) Swenker i
D.J.B. (Diana) de Wolff 01-11-2005 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
G. (Gert) van den Berg 01-11-2005 SGP G. (Gert) van den Berg i
H. (Henk) ten Hoeve 01-11-2005 OSF H. (Henk) ten Hoeve i
A.H. (Anja) Meulenbelt 01-11-2005 SP A.H. (Anja) Meulenbelt i
A.J. (Aart Jan) de Geus 01-11-2005 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Tweede termijn Eerste Kamer

M. (Mies) Westerveld 01-11-2005 PvdA M. (Mies) Westerveld i
J. (Hannie) van Leeuwen 01-11-2005 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
P. (Paula) Swenker 01-11-2005 VVD P. (Paula) Swenker i
D.J.B. (Diana) de Wolff 01-11-2005 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
G. (Gert) van den Berg 01-11-2005 SGP G. (Gert) van den Berg i
H. (Henk) ten Hoeve 01-11-2005 OSF H. (Henk) ten Hoeve i
A.H. (Anja) Meulenbelt 01-11-2005 SP A.H. (Anja) Meulenbelt i
A.J. (Aart Jan) de Geus 01-11-2005 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Derde termijn Eerste Kamer

M. (Mies) Westerveld 01-11-2005 PvdA M. (Mies) Westerveld i
A.J. (Aart Jan) de Geus 01-11-2005 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsbemiddeling, Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.