30819 nl - wetsvoorstel
Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Dit wetsvoorstel werd op 28 september 2006 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers tot stand te brengen in verband met de wijziging van het WW-stelsel en de bijzondere arbeidsmarktpositie van ouderen *.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 augustus 2008 (Stb. 2008, 340).

Kerngegevens

Ingediend
28 september 2006

Volledige titel
Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. (Aart Jan) de Geus i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Het voorliggende wetsvoorstel strekt tot invoering van een inkomensvoorziening voor oudere werklozen die op of na de leeftijd van 50 jaar werkloos zijn geworden (IOW). Deze voorziening biedt de werknemer, na afloop van zijn uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), inkomensondersteuning tot 65 jaar, zolang hij nog niet in zijn bestaan kan voorzien door middel van het verrichten van arbeid. Het voorstel wijkt op enkele aspecten af van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), die op dit moment voor deze categorie werklozen een inkomensvoorziening biedt. Met name de uitvoering door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de afwezigheid van een toets op het partnerinkomen voor werknemers die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder zijn, wijken af van de IOAW.

Aanleiding voor het wetsvoorstel vormt de Wet wijziging WW-stelsel, die de duur van de WW-uitkering verkort. WW-gerechtigden zijn hierdoor sneller aangewezen op een bijstandsuitkering of een uitkering op grond van de IOAW. De verkorting van de uitkeringsduur tot maximaal drie jaar en twee maanden komt volledig tot effect in de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder.

De regering heeft in deze kabinetsperiode diverse maatregelen genomen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen en ter beperking van de instroom van ouderen in de WW. Dit betreft onder meer de vrijstelling van de basispremie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) voor oudere werknemers, de invoering van een fiscale ouderen-korting, de herinvoering van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen en de afschaffing van de WW-vervolguitkering. De regering is zich ervan bewust dat de arbeidsmarktpositie van ouderen op dit moment slechter is dan die van jongere werknemers. Het vergt tijd voordat de noodzakelijke cultuuromslag optreedt en de getroffen maatregelen effect sorteren. De huidige arbeidsmarktpositie van ouderen rechtvaardigt een inkomensvoorziening voor oudere werklozen, na afloop van de WW, zonder vermogenstoets en – voor de oudste categorie – ook zonder partner-inkomenstoets.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

Documenten

(20 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 28 augustus 2008, bekendmaking wet, Stb. 2008, 340    
Wet van 19 juni 2008, houdende regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen -
 
1 1 juli 2008, behandeling, pag. 1413-1415     HAN8307A02
Afhandeling als hamerstuk van 4 wetsvoorstellen
vergadering: 17 juni 2008
 
1 10 juni 2008, eindverslag, nr. D     KST119260
Eindverslag
publicatie: 12 juni 2008
 
1 4 juni 2008, memorie van antwoord, nr. C     KST119045
Memorie van antwoord
publicatie: 5 juni 2008
 
1 27 mei 2008, voorlopig verslag, nr. B     KST118711
Voorlopig verslag
publicatie: 28 mei 2008
 
2 15 april 2008, behandeling, pag. 5080-5089     HAN8269A13
Aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) (30819)  -
vergadering: 3 april 2008
 
1 8 april 2008, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST117339
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 16 april 2008
 
2 3 april 2008, motie, nr. 13     KST117085
Motie om bij regeling voor vrijstelling sollicitatieplicht in de IOW rekening te houden met de omstandigheden en perspectieven op werk van de werkloze 60-plusser
publicatie: 9 april 2008
 
2 3 april 2008, amendement, nr. 12     KST117026
Amendement om ervoor te zorgen dat 60-plussers die minimaal 25 jaar hebben gewerkt en werkloos zijn, ook na 2011 niet voor inkomen afhankelijk zijn van hun partner
publicatie: 8 april 2008
 
2 6 maart 2008, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 11     KST116058
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 10 maart 2008
 
2 19 februari 2008, nader verslag, nr. 10     KST115461
Nader verslag
publicatie: 21 februari 2008
 
2 22 januari 2008, advies Raad van State en nader rapport, nr. 9     KST114723
Advies en nader rapport
publicatie: 30 januari 2008
 
2 21 januari 2008, nota van wijziging, nr. 8     KST114722
Nota van wijziging
publicatie: 30 januari 2008
 
2 21 januari 2008, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 7     KST114721
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 29 januari 2008
 
2 21 mei 2007, brief, nr. 6     KST107313
Brief minister over wijziging van het onderhavige wetsvoorstel
publicatie: 29 mei 2007
 
2 5 februari 2007, verslag, nr. 5     KST105084
Verslag
publicatie: 13 februari 2007
 
2 28 september 2006, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST101135
Advies en nader rapport
publicatie: 4 oktober 2006
 
2 28 september 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST101134
Memorie van toelichting
publicatie: 4 oktober 2006
 
2 28 september 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST101133
Voorstel van wet
publicatie: 4 oktober 2006
 
2 28 september 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST101132
Koninklijke boodschap
publicatie: 4 oktober 2006
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.
 • Aanpassingsbesluit IOW (intrekking)
  Besluit van 31 oktober 2009 tot wijziging van een aantal socialezekerheidsbesluiten, het Besluit inburgering en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

P. (Paul) Ulenbelt 03-04-2008 SP P. (Paul) Ulenbelt i
A.A.M. (Ans) Willemse-van der Ploeg 03-04-2008 CDA A.A.M. (Ans) Willemse-van der Ploeg i
J.L. (Hans) Spekman 03-04-2008 PvdA J.L. (Hans) Spekman i
S.A. (Stef) Blok 03-04-2008 VVD S.A. (Stef) Blok i
C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn 03-04-2008 CU C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn i
A.P.C. (Tony) van Dijck 03-04-2008 PVV A.P.C. (Tony) van Dijck i
J.P.H. (Piet Hein) Donner 03-04-2008 Minister J.P.H. (Piet Hein) Donner i

Tweede termijn Tweede Kamer

P. (Paul) Ulenbelt 03-04-2008 SP P. (Paul) Ulenbelt i
A.A.M. (Ans) Willemse-van der Ploeg 03-04-2008 CDA A.A.M. (Ans) Willemse-van der Ploeg i
J.L. (Hans) Spekman 03-04-2008 PvdA J.L. (Hans) Spekman i
J.P.H. (Piet Hein) Donner 03-04-2008 Minister J.P.H. (Piet Hein) Donner i


(De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.)

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Ouderen, Werkloosheidsverzekeringen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.