BWBR0012091 nl - wet
Wet beslistermijnen sociale verzekeringen

Deze wet werd op 21 december 2000 ondertekend en op 28 december 2000 gepubliceerd (Stb. 2000, 627).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de termijn waarbinnen een uitvoeringsorgaan een beschikking op aanvraag op grond van socialeverzekeringswetten dient te geven op eenduidige wijze in de diverse wetten vast te leggen en waar mogelijk in vergelijking met de huidige situatie te verkorten en in verband daarmee een aantal wetten te wijzigen.

Oorspronkelijk wetsvoorstel


Wijzigingen van deze regeling

Ingelogde gebruikers zien hier de in werking getreden en de nog niet in werking getreden wijzigingen van deze wet, alsmede de nog bij de Tweede of de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen die deze wet beogen te wijzigen.

Geldende tekst

Wet van 21 december 2000 tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de termijn waarbinnen een uitvoeringsorgaan een beschikking op aanvraag op grond van socialeverzekeringswetten dient te geven op eenduidige wijze in de diverse wetten vast te leggen en waar mogelijk in vergelijking met de huidige situatie te verkorten en in verband daarmee een aantal wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel II. Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel III. Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel IV. Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Red: Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.]

Artikel V. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

[Red: Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]

Artikel VI. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

[Red: Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]

Artikel VII. Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel VIII. Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel IX. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel X. Wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen per 2004

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XI. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel XII. Wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten per 2004

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel XIII. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XIV. Wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 2004

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XV. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

Artikel XVI. Wijziging Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten per 2004

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel XVII. Wet premieregime bij marginale arbeid

[Red: Wijzigt de Wet premieregime bij marginale arbeid.]

Artikel XVIII. Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XIX. Overgangsbepaling

Artikel XX. Evaluatiebepaling

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt voor 1 januari 2003 aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel XXI. Overgangsbepaling per 2004

Op aanvragen ontvangen met ingang van 1 januari 2001 doch voor 1 januari 2004 blijven de artikelen 35, vijfde lid, en 95a van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 28, vijfde lid, 69 en 69a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 34, vierde lid, en 87 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals deze komen te luiden met ingang van 1 januari 2001, van toepassing.

Artikel XXII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel XXIII. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet beslistermijnen sociale verzekeringen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • J. 
    F. Hoogervorst

Uitgegeven de achtentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

  • A. 
    H. Korthals

Tekst op wetten.overheid.nl

Wetstechnische informatie

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.