Nota van wijziging - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

 1. Tekst
 2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 6

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 21 juni 1995

Mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie stel ik voor het voorstel van wet als volgt te wijzigen:

I

Artikel I, onderdeel F, wordt vervangen door:

Hoofdstuk IIIB vervalt.

F1

Na hoofdstuk IIIA wordt een nieuw hoofdstuk IIIB ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK IIIB INKOMENSSUPPLETIE GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE ZELFSTANDIGEN

Artikel 59b

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de toekenning van inkomenssuppletie aan zelfstandigen, die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering welke is berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% en die de uitoefening van hun bedrijf of beroep voortzetten.

II

Het vijfde lid van het in artikel II, onderdeel E, voorgestelde artikel 63 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

Aan het slot wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: Indien de werknemer de onbeloonde werkzaamheden wegens ziekte onderbreekt, wordt de periode waarin deze een uitkering bij ziekte

F

ontvangt, voor de toepassing van de de eerste volzin buiten beschouwing gelaten.

III

Na artikel IX worden in hoofdstuk I drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IXa

De Algemene burgerlijke pensioenwet wordt als volgt gewijzigd: A

In artikel F 10b wordt onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid een nieuw zesde lid toegevoegd, luidende:

 • 6. 
  De invaliditeitsgraad van degene die deelneemt aan een opleiding of scholing, wordt gedurende deze opleiding of scholing niet herzien in verband met een daaruit voortvloeiende afname van de algemene invaliditeit, tenzij artikel F 8a, vierde lid, van toepassing is. Indien de belanghebbende tijdens de opleiding of scholing inkomsten uit arbeid verwerft, is artikel J 20, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

B

De titel van hoofdstuk K komt te luiden:

HOOFDSTUK K DE HERPLAATSBAAR VERKLAARDE AMBTENAAR EN REÏNTEGRATIEMAATREGELEN

C

Na artikel K 5 wordt een nieuw artikel K 5a toegevoegd, luidende:

Artikel K 5a

Op de herplaatsingstoelage, bedoeld in artikel K 5, wordt in mindering gebracht de loonsuppletie die ingevolge artikel K 10, eerste lid, met overeenkomstige toepassing van hoofdstuk IIA van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, aan de herplaatsbaar verklaarde ambtenaar is toegekend.

D

Na artikel K 9 wordt een nieuw artikel K 10 toegevoegd, luidende:

Reïntegratiemaatregelen Artikel K 10

 • 1. 
  Hoofdstuk IIA van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar of gewezen ambtenaar, onderscheidenlijk gepensioneerde ambtenaar, die uitzicht, onderscheidenlijk recht heeft op invaliditeitspensioen, herplaatsingswachtgeld of herplaatsingstoelage.
 • 2. 
  Bij ministeriële regeling kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels met betrekking tot het eerste lid gegeven worden.

ARTIKEL IXb

De Wet financiële voorzieningen privatisering ABP wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 39, eerste lid, wordt onder verlettering van de onderdelen b tot en met e tot c tot en met f een nieuw onderdeel b ingevoegd, luidende:

 • b. 
  de uitgaven ter zake van de op grond van artikel K 10, eerste lid, van de Abp-wet overeenkomstige toepassing van hoofdstuk IIA van de WAO;.

B

Na artikel 43 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 43a

 • 1. 
  Het Tijdelijk instituut voor coö rdinatie en afstemming, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Organisatiewet sociale verzekeringen, kan besluiten dat middelen uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 34 van de Wet financiering volksverzekeringen, worden aangewend voor de uitgaven van het FAOP, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel b.
 • 2. 
  Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in overeenstemming met Onze Minister regels omtrent:
 • a. 
  de omstandigheden waaronder het Tijdelijk instituut voor coö rdinatie en afstemming tot de in het eerste lid bedoelde beschikbaarstelling van middelen in elk geval overgaat;
 • b. 
  de periode gedurende welke ten hoogste middelen uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds kunnen worden aangewend voor de in het eerste lid bedoelde uitgaven ten laste van het FAOP.

ARTIKEL IXc

De Algemene militaire pensioenwet wordt als volgt gewijzigd: Na artikel X 5 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel X 6

 • 1. 
  Hoofdstuk IIA van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de beroepsmilitair, die uitzicht, onderscheidenlijk recht heeft op een pensioen ter zake van arbeidsongeschiktheid.
 • 2. 
  Bij ministeriële regeling kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels met betrekking tot het eerste lid gegeven worden.
 • 3. 
  De mate van arbeidsongeschiktheid van degene die deelneemt aan een opleiding of scholing, wordt gedurende deze opleiding of scholing niet herzien in verband met een daaruit voortvloeiende afname van de arbeidsongeschiktheid, tenzij artikel E 6, derde lid, van toepassing is. Indien de belanghebbende tijdens de opleiding of scholing inkomsten uit arbeid verwerft, is artikel V 4, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.

TOELICHTING

Artikel I, onderdeel F

Bij nader inzien is nog een wijziging van het wetsvoorstel noodzakelijk gebleken.

In artikel I, onderdeel F, wordt hoofdstuk IIIB van de AAW (bonus, geldelijke bijdrage en loonkostensubsidie) vervangen door een nieuw hoofdstuk IIIB (Inkomenssuppletie gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen). Aangezien die inkomenssuppletie in een amvb nader moet worden uitgewerkt, zal dit nieuwe hoofdstuk eerst later (na de totstandkoming van de amvb) in werking kunnen treden, terwijl het vervallen van het oude hoofdstuk IIIB aanstonds in werking moet treden. Teneinde voor elk van die onderdelen afzonderlijk een verschillende datum van inwerkingtreding te kunnen vaststellen, is een splitsing van dit onderdeel in twee nieuwe onderdelen noodzakelijk.

Artikel II, onderdeelE(artikel 63 WAO)

Voor de toelichting op de wijziging van het vijfde lid van het voorgestelde artikel 63 WAO wordt verwezen naar hetgeen daarover in antwoord op een vraag van de leden van de fractie van D66 in de paragraaf «proefplaatsing» van de nota naar aanleiding van het verslag is gesteld.

ARTIKEL IXa (Algemene burgerlijke pensioenwet)

Onderdeel A

Het voorgestelde zesde lid van artikel F 10 van de Algemene burgerlijke pensioenwet betreft de pendant van het voorgestelde nieuwe artikel 43, vierde lid, van de WAO. Voor verdere toelichting moge worden verwezen naar de toelichting bij dat artikel (Artikel II, onderdeel C).

Onderdeel C

In artikel K 5a wordt geregeld dat bij samenloop van een herplaatsingstoelage en een loonsuppletie het bedrag van de loonsuppletie op de herplaatsingstoelage in mindering wordt gebracht. Daarmee wordt het instrument van de herplaatsingstoelage aanvullend op de loonsuppletie.

Onderdeel D

In artikel K 10 is de WAO-conforme toepassing van de reïntegratie-instrumenten uit hoofdstuk IIA van de WAO geregeld. Gelet op de op onderdelen ten opzichte van de werknemers in de marktsector afwijkende rechtspositie van het overheidspersoneel is in het tweede lid van artikel K 10 de mogelijkheid geopend om nadere zo nodig afwijkende regels te stellen.

Artikel IXb (Wet financië le voorzieningen privatisering ABP)

Onderdeel A

Artikel 39, eerste lid, is uitgebreid met een bepaling waarin de uitgaven van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP) in het kader van het nieuwe artikel K 10 door het FAOP aan het ABP worden vergoed.

Onderdeel B

Het nieuwe artikel 43a ziet op de situatie waarin de financiële middelen van het FAOP als gevolg van de uitvoering van de nieuwe taken niet toereikend blijken. In navolging van hetgeen in de marktsector is geregeld in artikel 37 van de Wet financiering volksverzekeringen wordt voor het Tijdelijk instituut voor coö rdinatie en afstemming de mogelijkheid geopend onder nog nader te stellen voorwaarden aan het FAOP middelen beschikbaar te stellen vanuit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel IXc (Algemene militaire pensioenwet)

In artikel X 6 is de WAO-conforme toepassing van de reïntegratie-instrumenten uit hoofdstuk IIA van de WAO voor het militair personeel geregeld. Gelet op de op onderdelen ten opzichte van de werknemers in de marktsector afwijkende rechtspositie van het militair personeel is in het tweede lid van artikel X 6 de mogelijkheid geopend om nadere en zo nodig afwijkende regels te stellen.

Het voorgestelde derde lid van artikel X 6 van de Algemene militaire pensioenwet betreft de pendant van het voorgestelde artikel 43, vierde lid, van de WAO. Voor verdere toelichting moge worden verwezen naar de toelichting bij dat artikel (Artikel II, onderdeel C).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. L. O. Linschoten

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal

De Staatssecretaris van Defensie, J. C. Gmelich Meijling

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.