Motie over reïntegratie van gedeeltelijk WAO-gerechtigden op de arbeidsmarkt - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 12

MOTIE VAN HET LID SCHIMMEL

Voorgesteld 22 juni 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

van mening, dat het van het grootste belang is dat de reïntegratie op de arbeidsmarkt van WAO-gerechtigden, waarvan het arbeidsongeschikt-heidspercentage na (her)keuring op minder dan 80/100 procent wordt vastgesteld, zo snel mogelijk na de (her)keuring van de betrokkenen ter hand wordt genomen en dat dit in de huidige keuringspraktijk onvoldoende is gewaarborgd;

verzoekt de regering er voor zorg te dragen dat snel na een (her)keuringsbesluit – zo mogelijk binnen één maand – een individueel trajectplan voor reïntegratie op de arbeidsmarkt tot stand komt, en op korte termijn aan de Kamer te berichten hoe zulks zal worden gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schimmel

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.