Motie over afzien van de sollicitatieplicht bij uitkeringsgerechtigden met een verlengde WW-vervolguitkering - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 18

MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN

Voorgesteld 22 juni 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat het onwenselijk is die werknemers die in aanmerking komen voor de verlengde vervolguitkering op grond van de Werkloosheidswet te onderwerpen aan de thans geldende sollicitatieplicht;

verzoekt de regering de uitvoerende instanties dienovereenkomstig te instrueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.