Motie over een wijziging van het Schattingsbesluit - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 20

MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN

Voorgesteld 22 juni 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat het wenselijk is in het Schattingsbesluit een bepaling op te nemen, analoog aan die in art. 2 onder e van dit besluit, inhoudende dat indien betrokkene zodanige kenmerken heeft, dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd bepaalde arbeid te aanvaarden, die arbeid buiten beschouwing blijft bij de toepassing van onderdeel a van art. 2;

draagt de regering op een wijziging van het Schattingsbesluit in deze zin voor te bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.