Motie over garantie op een vervolguitkering onder voorwaarden voor een bepaalde categorie zelfstandigen - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 23

MOTIE VAN HET LID ADELMUND C.S.

Voorgesteld 22 juni 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat de regering voornemens is bepaalde categorieën werknemers die reeds op 1-8-93 een uitkering op grond van de AAW/WAO ontvingen, onder voorwaarden een vervolguitkering op grond van de Werkloosheidswet te garanderen tot de maand waarin zij 65 jaar worden;

overwegende dat zelfstandigen die in dezelfde omstandigheden verkeren en aan dezelfde voorwaarden voldoen, geen recht op WW, dus ook niet op een vervolguitkering hebben, ondanks het feit dat bij de bepaling van hun verdiencapaciteit sinds 1-8-93 gelet wordt op functies in loondienst;

verzoekt de regering de Kamer de nodige wetsvoorstellen voor te leggen om voor deze categorie zelfstandigen te komen tot een qua hoogte en voorwaarden gelijke garantie op een vervolguitkering tot de maand waarin zij 65 jaar worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Adelmund Schimmel Van Hoof

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.