Motie over een AMvB voor registratie van gehandicapte werknemers, als voorbereiding voor quotering - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 24

MOTIE VAN DE LEDEN ADELMUND EN SCHIMMEL

Voorgesteld 22 juni 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat artikel 10 van de Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1993, 690) werkgevers verplicht een administratie te voeren waaruit kan worden afgeleid welke dienstbetrekkingen met gehandicapte werknemers bestaan;

overwegende dat de daarvoor benodigde algemene maatregel van bestuur nog niet is opgesteld;

overwegende dat registratie een eerste stap is op weg naar verplichte quotering op grond van artikel 3 van de Wet arbeid gehandicapte werknemers;

overwegende dat quotering een belangrijk instrument is voor de reïntegratie van gehandicapten in het arbeidsproces;

verzoekt de regering een dergelijke algemene maatregel van bestuur op te stellen en in werking te doen treden op 1 januari 1996, tenzij via de weg van overleg met de sociale partners dezelfde mate van deelname van mensen met een handicap aan het arbeidsproces kan worden bereikt, zo niet meer, als met het dwingend opleggen van een quotumverplichting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Adelmund Schimmel

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.