Amendement over aanpassing van een leeftijdsgrens in artikel II, onderdeel E, artikel 61 - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 14

AMENDEMENTEN VAN HET LID ADELMUND C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 22 juni 1995

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: In artikel II, onderdeel E, wordt artikel 61 als volgt gewijzigd: I

In het eerste lid wordt «de leeftijd van 50 jaar» vervangen door: de leeftijd van 45 jaar.

II

In het tweede lid wordt «de leeftijd van 50 jaar» vervangen door: de leeftijd van 45 jaar.

Toelichting

Artikel II, onderdeel E regelt de toevoeging van een hoofdstuk Reïntegratiemaatregelen aan de WAO. Artikel 61 bevat de (dagloon)-garantieregeling voor oudere arbeidsongeschikten, die weer gaan werken maar binnen vijf jaar na werkaanvaarding opnieuw (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. Gelet op de arbeidsmarktpositie van betrokkenen sluit een leeftijdsgrens van 45 jaar beter aan bij de arbeidsmarkt-eisen.

Adelmund Schimmel Van Hoof

1 Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.