Amendement over termijn van terugbetaling van geldelijke bijdragen aan werkgevers - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 7

AMENDEMENT VAN HET LID BIESHEUVEL

Ontvangen 21 juni 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel XI wordt vervangen door:

ARTIKEL XI

  • 1. 
    Aan een werkgever die aan de bedrijfsvereniging een geldelijke bijdrage heeft betaald als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk IIIB van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals deze paragraaf luidde vó ó r de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet, wordt op aanvraag van die werkgever door de bedrijfsvereniging aan wie hij de geldelijke bijdrage heeft betaald, een bedrag betaald dat gelijk is aan het bedrag van die bijdrage.
  • 2. 
    Een in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt niet in behandeling genomen, indien deze is ingediend na 31 december 1995.

Toelichting

Door het vervallen van hoofdstuk IIIB van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet geen geldelijke bijdragen als bedoeld in § 2 van dat hoofdstuk meer verschuldigd. Dit betekent onder meer dat op of na de datum van inwerkingtreding van de wet geen geldelijke bijdragen meer kunnen worden opgelegd en dat door de bedrijfsvereniging op grond van artikel 59i, tweede lid, van de AAW reeds opgelegde geldelijke bijdragen vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet niet meer kunnen worden ingevorderd. Werkgevers die geldelijke bijdragen hebben betaald, kunnen vragen om betaling van een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de door hen betaalde geldelijke bijdragen. Een dergelijk verzoek kan tot 1 januari 1996 worden ingediend bij de bedrijfsvereniging aan wie de werkgever de geldelijke bijdrage heeft betaald. Aanvragen die op of na die datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Het nieuw voorgestelde artikel XI voorziet hierin.

Biesheuvel

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.