Amendement over het schrappen van een beperkende termijn in artikel II, onderdeel B, art. 39a, eerste lid - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 8

AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJKE

Ontvangen 22 juni 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel B, vervallen in artikel 39a, eerste lid, de eerste volzin, de woorden «die intreedt binnen vijf jaar na de datum van toekenning of herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en».

Toelichting

De beperking van vijf jaar is te rigide, gelet op het feit dat een chronische ziekte zich ook na die periode weer kan openbaren.

Van Dijke

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.