Amendement over ziekengeldregeling voor werknemers uit AAW/WAO - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID ADELMUND

Ontvangen 22 juni 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Onder plaatsing van de aanduiding A voor de bestaande tekst wordt aan artikel III een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

B

In artikel 29b wordt het eerste lid vervangen door: 1. Het ziekengeld, bedoeld in artikel 29, van de werknemer die voorafgaand aan zijn dienstbetrekking recht had op een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn gelegen in de drie jaren na beë indiging van het recht op de arbeidsongeschiktheidsuitkering, hetzij, bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, in de drie jaren na aanvang van de dienstbetrekking, op verzoek van de werkgever gesteld op het dagloon, met dien verstande dat het ziekengeld niet meer kan bedragen dan de aanspraak van de werknemer op het loon dat de werkgever verschuldigd zou zijn, indien daarop geen ziekengeld in mindering zou zijn gebracht.

Toelichting

De volledige betaling – bij ziekte, gedurende 3 jaar – van het dagloon voor werknemers die recht op AAW/WAO hadden of ten dele nog hebben is altijd bedoeld geweest als garantie voor werkgevers die bevreesd zijn voor een verhoogd ziekterisico van deze categorie personen.

De huidige formulering van artikel 29b is onbedoeld te beperkt.

Omdat het hier gaat om een krachtig reïntegratie-instrument is wijziging op korte termijn gewenst.

Adelmund

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.