Amendement over een termijn voor het opstellen van een reïntegratieplan - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

 1. Tekst
 2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 11

AMENDEMENT VAN HET LID SCHIMMEL

Ontvangen 22 juni 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel II, onderdeel E, wordt na artikel 63 toegevoegd: § 4a Reïntegratieplan

Artikel 63a

 • 1. 
  Na overleg met degene
 • a. 
  wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering ter zake van afneming van de arbeidsongeschiktheid wordt herzien of ingetrokken,
 • b. 
  die na afloop van het in artikel 19 genoemde tijdvak van 52 weken niet of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, doch niet in staat is de eigen arbeid te verrichten, stelt de bedrijfsvereniging binnen vier weken na de bekendmaking van de beslissing inzake de arbeidsongeschiktheid als bedoeld in onderdeel a of b, een reïntegratieplan op ten behoeve van de herintreding in het arbeidsproces.
 • 2. 
  Een reïntegratieplan als bedoeld in het eerste lid wordt niet opgesteld, indien de werkgever aan de werknemer arbeid in een aangepaste of andere functie ter beschikking stelt dan wel de werknemer zijn resterende verdiencapaciteit op een andere wijze heeft benut.

Toelichting

Voor een effectieve en snelle reïntegratie is het van belang dat reïntegratieplannen worden opgesteld ten behoeve van reïntegratie van de belanghebbende in het arbeidsproces. Teneinde te voorkomen dat deze plannen niet of te laat worden opgesteld, wordt in dit amendement voorgesteld het opstellen van het reïntegratieplan vast te stellen op een bepaald moment.

Schimmel

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.