Gewijzigd amendement over ziekengeldregeling voor werknemers uit AAW/WAO - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

 1. Tekst
 2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 13

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ADELMUND EN SCHIMMEL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 22 juni 1995

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel III wordt vervangen door:

ARTIKEL III

De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 21 wordt de zinsnede «voor zover hij werknemer is als bedoeld in artikel 8a» vervangen door: voor zover hij werknemer is als bedoeld in artikel 8a, behalve voor zover hij een reïntegratie-uitkering op grond van artikel 63 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt.

B

Artikel 29b, eerste lid wordt vervangen door:

 • 1. 
  Het ziekengeld, bedoeld in artikel 29, van de werknemer die in de drie jaren voorafgaand aan zijn dienstbetrekking:
 • a. 
  recht had op een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of
 • b. 
  de wachttijd van 52 weken, bedoeld in artikel 6 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en artikel 19 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, heeft doorgemaakt, en aansluitend aan die wachttijd niet arbeidsongeschikt is als bedoeld in die wetten, wordt over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn gelegen in de drie jaren na aanvang van de dienstbetrekking, op verzoek van de werkgever gesteld op het dagloon, met dien verstande dat het ziekengeld niet meer kan bedragen dan de aanspraak van de werknemer op het loon dat de werkgever verschuldigd zou zijn, indien daarop geen ziekengeld in mindering zou zijn gebracht.

Toelichting

Aan artikel III van het wetsvoorstel wordt een nieuw onderdeel B toegevoegd.

Thans kan alleen degene die onmiddellijk voorafgaand aan zijn dienstbetrekking recht had op een AAW/WAO-uitkering aanspraak maken op ziekengeld uit hoofde van artikel 29b Ziektewet. Met het voorgestelde onderdeel B wordt bereikt dat ook degene die in de drie jaren voorafgaand aan zijn dienstbetrekking recht had op een volledige of gedeeltelijke AAW/WAO-uitkering, bij ziekte in aanmerking kan komen voor ziekengeld ter hoogte van zijn dagloon gedurende de drie jaren na aanvang van die dienstbetrekking.

Daarnaast wordt de doelgroep van artikel 29b ZW uitgebreid met werknemers die de wachttijd van 52 weken hebben doorgemaakt, maar aansluitend niet arbeidsongeschikt in de zin van de AAW/WAO werden bevonden.

Adelmund Schimmel

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.