De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) (24221). 


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) (24221).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Mevrouw Schimmel trekt haar amendement op stuk nr. 11 in.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II, onderdeel A, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementVan Dijke (stuk nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C en D worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel E, artikel 60, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Adelmund (stuk nr. 14, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 61, eerste lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Adelmund (stuk nr. 14, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Adelmund (stuk nr. 14, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 61 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 62 t/m 64 worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel E wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen F t/m H worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Adelmund (stuk nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel III, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Adelmund (stuk nr. 13), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IV t/m X worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementBiesheuvel (stuk nr. 7).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Unie 55+, de CD en het lid Verkerk voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel XI wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen XII t/m XV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Zoals al eerder is besloten, stemmen wij aanstaande dinsdag over de moties.

Sluiting 1.01 uur

©

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.