Motie inzake reparatiewetgeving terzake van artikel 43a WAO - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996 Nr. 1d

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

MOTIE VAN HET LID VAN DE ZANDSCHULP C.S.

Voorgesteld 31 oktober 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat het voorgestelde artikel 43a WAO in een aantal situaties bij hernieuwde uitval na werkhervatting voor betrokkenen onbedoeld nadelige gevolgen kan hebben en voorts in een aantal gevallen tot een onredelijke uitkomst kan leiden;

verzoekt de regering, reparatiewetgeving terzake van artikel 43a WAO voor te bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van de Zandschulp

J. van Leeuwen

De Wit

Gelderblom-Lankhout

Jaarsma

Veling

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.