Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (24169), en over: de motie-Rosenmöller c.s. over aanwending van een meer-opbrengst voor verbetering van het overgangsrecht (24169, nr. 17); de motie-Stellingwerf over de arbeidsmarktpositie van werkloze nabestaanden (24169, nr. 18). 


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Sprekers


Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (24169), en over:

  • de motie-Rosenmö ller c.s. over aanwending van een meer-opbrengst voor verbetering van het overgangsrecht (24169, nr. 17);
  • de motie-Stellingwerf over de arbeidsmarktpositie van werkloze nabestaanden (24169, nr. 18).

(Zie vergadering van 5 oktober 1995.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

©

L.E.Ch. (Leo)  BoogaardDe heer Boogaard (groep-Nijpels):

Mijnheer de voorzitter! Mijn fractie zal de door de diverse kamerleden ingediende amendementen en moties steunen en in het bijzonder het amendement op stuk nr. 11 dat voorziet in het intrekken van artikel 85, waarnaar ik kortheidshalve verwijs. Mijn fractie vindt het van essentieel belang dat eerst een kamerbrede discussie over de nabestaandenpensioenen wordt gehouden, alvorens de strekking van artikel 85 ter sprake mag komen. Voorts is mijn fractie van mening dat veel mensen, en met name ouderen, het financiële slachtoffer zijn van dit wetsvoorstel, omdat het onder anderen deze mensen zijn die de zo begeerde besparingen moeten opbrengen. Wij vinden dit een zeer afkeurenswaardig sociaal beleid van de regering en zullen dan ook niet onze steun geven aan dit wetsvoorstel.

©

De voorzitter: De fractie van de RPF heeft gevraagd, afzonderlijk te stemmen over alle amendementen op stuk nr. 9.

De artikelen 1 en 2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. tot invoeging van een artikel 2a (stuk nr. 9, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, II, A).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD en het lid Hendriks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, II, B).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, II, A en B), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 4 t/m 12 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het subamendement-Stellingwerf c.s. (stuk nr. 15, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor dit subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit subamendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende subamendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, III).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD en het lid Hendriks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 13, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 14 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, IV, A).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, IV, B).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de VVD, het CDA, de groep-

Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 15, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, IV, A en B), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, V, A).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD en het lid Hendriks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, V, B).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, V, C).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Artikel 16, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, V, A t/m C), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementDoelman-Pel (stuk nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD, de RPF, de SGP, het GPV en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Rosenmö ller (stuk nr. 10).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van

GroenLinks, de SP, de RPF, de SGP, de groep-Nijpels, het AOV, het CDA en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, VI).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 17, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 18 en 19 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, VII).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Artikel 20, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. tot invoeging van een paragraaf 2a en een paragraaf 2b (stuk nr. 9, VIII).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

De artikelen 21 t/m 24 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, IX).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Artikel 25, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, IX),

wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, X).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Artikel 26, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, X), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 27 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, XI).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Artikel 28, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, XI), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 29 t/m 45 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, XII, A).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, XII, B).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, XII, C).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Artikel 46, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, XII, A t/m C), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 47 t/m 61 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, XIII, A).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

In stemming komt het amendementBoogaard (stuk nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, de Unie 55+, de RPF, de SGP, het GPV en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, XIII, B).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9,

XIII, C).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de SP, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 62, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, XIII, A t/m C), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9,

XIV, A).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de resterende op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 63, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, XIV, A en B), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 64 t/m 65 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 66, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 9, XV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 67 t/m 84 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek-Jasperse tot het laten vervallen van artikel 85 (stuk nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en de CD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De artikelen 86 t/m 95 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementDoelman-Pel c.s. (stuk nr. 16).

De voorzitter: Ik constateer, dat het lid Hendriks tegen dit amendement heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 96, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendementDoelman-Pel c.s. (stuk nr. 16), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 97 t/m 99 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

©

A.Th.B. (Ank)  Bijleveld-SchoutenMevrouw Bijleveld-Schouten (CDA): Voorzitter! Nu het amendement op stuk nr. 12 van collega Doelman-Pel is verworpen, verdwijnt in de ogen van de CDA-fractie het verzekeringskarakter totaal uit de Algemene nabestaandenwet. Wij achten dit principieel onjuist. De Algemene nabestaandenwet zou in onze ogen een volksverzekering moeten zijn en geen voorziening. Daarbij komt dat de amendementen om het overgangsrecht beter te regelen, het ook niet haalden. Voor de CDA-fractie is er maar één conclusie te trekken, namelijk om tegen dit wetsvoorstel te trekken.

In stemming komt het wetsvoorstel.

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66 en de VVD voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rosenmö ller c.s. (24169, nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motieStellingwerf (24169, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.